Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z 281. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 3 listopada 2015 r.

Data aktualizacji:
3 listopada 2015 r.

1.    W dwieście osiemdziesiątym pierwszym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pani Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
•    Pan Piotr Piłat – Przedstawiciel Ministra Finansów1,
•    Pan Mariusz Kubzdyl – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
•    Pan Zdzisław Sokal – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    KNF, rozpatrując wniosek SGB – Banku SA z Poznania, jednogłośnie:

•    wyraziła zgodę na dokonanie zmian w „Umowie Zrzeszenia Spółdzielczej Grupy Bankowej”,
•    zatwierdziła projekt „Umowy Systemu Ochrony SGB”,
•    uznała System Ochrony SGB.

     Jest to pierwszy system ochrony instytucjonalnej (IPS) w polskiej bankowości spółdzielczej, zgodny z wymogami unijnego rozporządzenia CRR. Decyzja KNF o uznaniu Systemu Ochrony SGB zawiera warunki, których realizacja przyczyni się do wzrostu bezpieczeństwa uczestników systemu. 

     Utworzenie IPS wzmocni bezpieczeństwo i pozycję konkurencyjną tych banków spółdzielczych, które przystąpią do systemu ochrony instytucjonalnej. W miejsce rozdrobionego systemu powstaje grupa bankowa o aktywach plasujących ją w pierwszej dziesiątce największych podmiotów bankowych w Polsce.

3.    Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej przez:

•    Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych.

     Rzeczowy zakres działalności zakładu ubezpieczeń obejmuje grupy 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 i 18 działu II, zgodnie z załącznikiem do ustawy o działalności ubezpieczeniowej. W skład pierwszego zarządu wchodzą: Pan Rafał Kiliński – Prezes Zarządu, Pani Aneta Zawistowska – Członek Zarządu i Pani Katarzyna Łubkowska – Członek Zarządu. Wnioskodawca zobowiązał się m.in. do realizowania wytycznych i rekomendacji wydawanych przez KNF.

4.    KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych, zarządzaniu portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych i doradztwie inwestycyjnym przez:

•    Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

     Jednocześnie KNF udzieliła TFI zezwolenia na utworzenie Franklin Templeton Funduszu Inwestycyjnego Otwartego.

5.    Komisja jednogłośnie odmówiła udzielenia zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych przez:

•    Inovo Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

     Decyzję wydano na podstawie art. 61 ust. 4 pkt 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych. Przyczyną odmowy było stwierdzenie braku możliwości skorzystania w przyszłości przez TFI z efektywnego, bezpośredniego wsparcia finansowego ze strony większościowego akcjonariusza, gwarantowanego w sposób długofalowy. 

6.    KNF zapoznała się z notyfikacją w sprawie utworzenia oddziału na terytorium Polski przez instytucję kredytową:

•    FCE Bank Plc z Wielkiej Brytanii.

     KNF jednogłośnie podjęła przy tym decyzję w sprawie wskazania warunków w interesie dobra ogólnego, które oddział będzie obowiązany spełniać prowadząc działalność na terytorium Polski. Wskazane przez KNF warunki dotyczą zobowiązania FCE Bank Plc do:

•    informowania klienta, przed zawarciem umowy i najpóźniej z chwilą złożenia oferty, w sposób jednoznaczny i potwierdzony przez klienta, o faktach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa depozytów gromadzonych przez FCE Bank Plc w związku z prowadzeniem działalności na terytorium Polski przez oddział, m.in. o:
- sprawowaniu nadzoru nad działalnością oddziału z punktu widzenia jego wypłacalności przez    władze nadzorcze z Wielkiej Brytanii,
- sposobie gwarantowania gromadzonych depozytów przez brytyjski system gwarancyjny,
- sposobie i miejscu przechowywania gromadzonych środków, stosowanych zabezpieczeniach i zasadach wypłaty środków, danych teleadresowych umożliwiających klientom bezpośredni – fizyczny kontakt z oddziałem,
- miejscu przechowywania i przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową,
- możliwości wnioskowania o informacje na temat regulacji prawnych dotyczących działalności FCE Bank Plc i jego oddziału w Polsce oraz kodeksów dobrych praktyk, którym podlega FCE Bank Plc,
•    zapewnienia, aby przekazy reklamowe lub marketingowe nie wprowadzały odbiorców w błąd co do ww. informacji,
•    udostępniania do publicznej wiadomości w języku polskim treści sprawozdań finansowych bezzwłocznie po ich zatwierdzeniu, a także informacji o działaniach podjętych wobec FCE Bank Plc przez właściwe władze nadzorcze w zakresie podlegającym ujawnieniu,
•    powstrzymania się od arbitrażu regulacyjnego,
•    zapewnienia, aby wszelkie powództwa cywilnoprawne dotyczące zawartych umów poddawane były rozstrzygnięciom sądów polskich na takich samych warunkach, jak powództwa dotyczące umów zawieranych przez banki krajowe,
•    stosowania się do wskazań KNF dotyczących prowadzenia działalności przez oddział w sposób zgodny z interesem dobra ogólnego, a w szczególności dotyczących ochrony dóbr konsumenta, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, a także zapobieżenia naruszeniom prawa lub wzrostowi ryzyka systemowego w sektorze finansowym.

7.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Pani Magdaleny Konstanty na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu,
•    Pana Andrzeja Radeckiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzepinie,
•    Pani Barbary Sztaby – Walawskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu.

8.    KNF jednogłośnie zatwierdziła:

•    Pana Piotra Gawrona na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Wisła”,
•    Pana Janusza Wnuka na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej Kozienice.

9.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na powierzanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania i analizy ryzyka wypłaty zobowiązania, w związku z zamiarem udzielania tym bankom przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji portfela kredytowego, w rozumieniu art. 128b ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo bankowe, na podstawie umowy Portfelowej Linii Gwarancyjnej z regwarancją udzielaną przez Europejski Fundusz Inwestycyjny w ramach programu wspierającego konkurencyjność przedsiębiorstw COSME (PLG-COSME), w ramach realizacji przez BGK programu rządowego „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”.
  
10.    KNF jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o działaniach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w spółce publicznej Platynowe Inwestycje SA, której akcje notowane są na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

Komunikat KNF dotyczący działań w sprawie spółki Platynowe Inwestycje.

11.    Komisja jednogłośnie nałożyła na 4 biura usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na 3 biura i 400 złotych na 1 biuro (wysokość kar uwzględnia indywidualne okoliczności spraw) za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

•    nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II, III lub IV kwartale 2014 r. lub I kwartale 2015 r. albo
•    niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.

     Ukarane biura usług płatniczych to 3 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz 1 spółka akcyjna, dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

     KNF przypomina biurom usług płatniczych o ich obowiązkach prawnych wynikających z ustawy o usługach płatniczych. Więcej informacji na temat tych obowiązków można znaleźć w broszurze wydanej przez KNF.

     Jaka jest różnica między biurem usług płatniczych a krajową instytucją płatniczą?

12.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

•    17 listopada 2015 r.
•    1 grudnia 2015 r.
•    15 grudnia 2015 r.
•    5 stycznia 2016 r.

____________________
1Pan P.Piłat nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 7, 8b komunikatu 

Do pobrania

Komunikat z 281. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 3 listopada 2015 r.

plik .pdf, 257,7kB
Pobierz