Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z 276. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 września 2015 r.

Data aktualizacji:

22 września 2015 r.


1.    W dwieście siedemdziesiątym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1 ,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pani Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
•    Pan Piotr Piłat – Przedstawiciel Ministra Finansów,
•    Pan Mariusz Kubzdyl – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

2.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

•    Raiffeisen Solutions sp. z o.o.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje: 

•    przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
•    wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
•    przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
•    przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń.

3.    KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Pana Dariusza Daniluka na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska SA.

4.    Komisja jednogłośnie odmówiła zatwierdzenia:

•    Pana Joachima Nowaka na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Centrum”

    ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania spółdzielczą kasą, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy o skok.

    Ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu zarządzania kasą przez prezesa. Prezes ponosi odpowiedzialność za obecną złożoną sytuację kasy oraz nieprawidłowości w jej działaniu, stwierdzone m.in. przez inspekcję KNF. Komisja brała również pod uwagę przewidywany dalszy wpływ prezesa na kasę, w tym ocenę jego zdolności do skutecznej realizacji działań naprawczych oraz zapewnienia właściwego zarządzania i rozwoju kasy w przyszłości.

5.    KNF jednogłośnie nałożyła na MNI SA karę pieniężną w maksymalnej wysokości 1 miliona złotych za przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów w spółce Hyperion SA bez zachowania warunków określonych w art. 73 ust. 1 ustawy o ofercie, tj. bez ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki Hyperion SA w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów.

    Nałożenie na MNI SA (dalej „spółka”) kary pieniężnej nastąpiło w związku z naruszeniem art. 73 ust. 1 ustawy o ofercie, nakładającego obowiązek ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji w związku z zamiarem nabycia akcji spółki publicznej w liczbie uprawniającej do wykonywania ponad 33% ogólnej liczby głosów. Wezwanie zaś powinno obejmować akcje w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów.

    KNF w zakończonym postępowaniu stwierdziła, że w związku z transakcjami zawartymi na rynku regulowanym w dniu 4 kwietnia 2011 r. udział spółki w ogólnej liczbie głosów spółki Hyperion SA w dniu 7 kwietnia 2011 r. przekroczył próg 33% bez uprzedniego ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów. Powyższe uprawniało KNF do nałożenia kary pieniężnej przewidzianej w art. 97 ust. 1 pkt 3 ustawy o ofercie. Spółka przekroczyła bowiem próg 33% ogólnej liczby głosów z naruszeniem warunków opisanych w art. 73 ust. 1 ustawy o ofercie.
 
    W przedmiotowej sprawie nie wystąpiła żadna z przesłanek określonych w art. 73 ust. 2 ustawy o ofercie, gdyż przekroczenie progu 33% ogólnej liczby głosów w spółce nastąpiło w związku z bezpośrednim nabyciem w dniu 4 kwietnia 2011 r. na rynku regulowanym akcji spółki Hyperion SA, którego rozrachunek nastąpił w dniu 7 kwietnia 2011 r. Powołany powyżej przepis pozwala akcjonariuszowi oraz podmiotowi, który pośrednio nabył akcje na przekroczenie 33% ogólnej liczby głosów bez uprzedniego ogłoszenia wezwania, jedynie w przypadku gdy przekroczenie to nastąpiłoby w wyniku pośredniego nabycia akcji, objęcia akcji nowej emisji, nabycia akcji w wyniku oferty publicznej lub w ramach wnoszenia ich do spółki jako wkładu niepieniężnego, połączenia lub podziału spółki, w wyniku zmiany statutu spółki, wygaśnięcia uprzywilejowania akcji lub zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego.

    KNF wskazuje, że instytucja wezwania pozwala na zbycie akcji po cenie równej dla wszystkich akcjonariuszy, ustalonej zgodnie z przepisami ustawy o ofercie. Celem wezwania z art. 73 ustawy o ofercie jest umożliwienie wystąpienia ze spółki lub ograniczenia w niej zaangażowania przez drobnych akcjonariuszy, w sytuacji, gdy w spółce dochodzi do istotnego wzmocnienia pozycji akcjonariusza lub grupy akcjonariuszy. Przepis ten ma zatem ochronny charakter w stosunku do akcjonariuszy mniejszościowych. Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych polega w tym wypadku na stworzeniu możliwości sprzedaży lub zamiany posiadanych akcji na tych samych warunkach akcjonariuszom mniejszościowym, przy jednoczesnym uwzględnieniu ich interesów ekonomicznych, co przejawia się uregulowaniem zasad ogłoszenia wezwania oraz określeniem minimalnych warunków jakie dane wezwanie powinno spełniać, w tym przede wszystkim w zakresie wyznaczenia ceny po jakiej akcje będą nabywane bądź zamieniane.

    Spółka, przekraczając próg 33% ogólnej liczby głosów w spółce Hyperion SA bez ogłoszenia wymaganego prawem wezwania, uchyliła się od konieczności nabycia akcji spółki w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów, w przypadku złożenia maksymalnej liczby zapisów, pozostawiając sobie swobodę w zakresie wyznaczenia wielkości łącznego udziału w ogólnej liczbie głosów oraz ceny nabycia.

    Nakładając karę na stronę za naruszenie art. 73 ust. 1 ustawy o ofercie KNF uwzględniła jako okoliczność obciążającą, iż proponowana w wezwaniu cena za akcję spółki Hyperion SA nie powinna być stosownie do art. 79 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie niższa niż 7 zł (cena za jaką spółka nabyła akcje spółki Hyperion SA od spółki MNI Telecom SA, na podstawie umowy z dnia 10 stycznia 2011 r.), a więc przekraczała znacząco bieżącą cenę rynkową, która wynosiła w dniu 7 kwietnia 2011 r. 4,97 zł (kurs zamknięcia). Różnica w cenie za jedną akcję wynosiła więc 2,03 zł. Wartość rynkowa pakietu 4 061 310 akcji spółki Hyperion SA stanowiących 33% ogólnej liczby głosów w spółce Hyperion SA, które powinny zostać objęte wezwaniem, w dniu 7 kwietnia 2011 r. wynosiła 20 184 711 zł. Natomiast hipotetyczna wartość tego pakietu nabywanego w warunkach wezwania przy cenie za akcję 7 zł wynosiłaby 28 429 170 zł, a więc o 8 244 459 zł więcej w stosunku do bieżącej wartości rynkowej. Spółka naruszyła zatem prawo pozostałych akcjonariuszy mniejszościowych spółki Hyperion SA do zbycia posiadanych przez nich 33%, tj. 4 061 310 akcji spółki Hyperion SA - w warunkach wezwania po znacznie wyższej cenie niż ówczesna cena rynkowa.

    KNF wskazuje, że decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o wyniku postępowania administracyjnego, przypadku naruszenia przepisów ustawy o ofercie, środku prawnym podjętym w celu przeciwdziałania naruszeniu tych przepisów oraz o zastosowanej sankcji może nastąpić tylko wtedy, gdy ujawnienie takich informacji nie narazi rynku kapitałowego na poważne niebezpieczeństwo lub nie spowoduje poniesienia przez osoby, których informacje te dotyczą, niewspółmiernej szkody.

    W niniejszej sprawie nie zachodzą wskazane w art. 25 ust. 1 in fine ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym okoliczności wyłączające możliwość przekazania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji administracyjnej. KNF podkreśla, że sprawne i niezachwiane funkcjonowanie rynku kapitałowego opiera się na przejrzystości obrotu oraz informacji z nim związanej. Celem nadzoru jest z kolei zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz transparentności zjawisk na nim zachodzących, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku. Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji administracyjnej w stosunku do spółki nie narazi rynku kapitałowego na poważne niebezpieczeństwo, a posłuży realizacji celów nadzoru, do których należą działania prewencyjne. Przekazana informacja ma na celu kształtowanie świadomości prawnej uczestników rynku kapitałowego oraz jednocześnie wskazuje na możliwe konsekwencje naruszenia przepisów regulujących rynek kapitałowy.

    Zdaniem KNF przekazanie przedmiotowych informacji nie narazi spółki na poniesienie niewspółmiernej szkody. KNF przyznaje, że podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji administracyjnej w stosunku do półki może niekorzystnie wpłynąć na jej wizerunek. Szkoda ta nie będzie miała jednak charakteru niewspółmiernego. Należy podkreślić, że jeśli inwestor decyduje się na inwestowanie w akcje spółki notowanej na rynku regulowanym, przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki określone w przepisach prawa, których niespełnienie łączyć się może z zastosowaniem sankcji administracyjnych. W szczególności ma to znaczenie w przypadku woli zmajoryzowania innej spółki publicznej. Jeżeli więc spółka zdecydowała się na nabywanie akcji spółki w ilości przewyższającej 33% ogólnej liczby głosów, powinna była dokonać tego zgodnie z regulacją ustawy o ofercie, obligującą do ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji tej spółki w liczbie powodującej osiągnięcie 66% ogólnej liczby głosów.

6.    Komisja jednogłośnie nałożyła na 14 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na 12 biur, 1200 złotych na 1 biuro i 400 złotych na 1 biuro (wysokość kar uwzględnia indywidualne okoliczności spraw) za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

•    nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II lub III kwartale 2014 r. albo
•    niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej. 

    Ukarane biura usług płatniczych to 13 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 1 spółka z o.o., dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

    KNF przypomina biurom usług płatniczych o ich obowiązkach prawnych wynikających z ustawy o usługach płatniczych. Więcej informacji na temat tych obowiązków można znaleźć w broszurze wydanej przez KNF.

    Jaka jest różnica między biurem usług płatniczych a krajową instytucją płatniczą?

7.    Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na zmianę depozytariusza przez:

•    KBC Parasol Biznes SFIO – z Banku Polska Kasa Opieki SA na PKO Bank Polski SA.

8.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na: 

•    29 września 2015 r.
•    6 października 2015 r.
•    20 października 2015 r.
•    3 listopada 2015 r.
•    17 listopada 2015 r.
•    1 grudnia 2015 r.
•    15 grudnia 2015 r.
•    5 stycznia 2016 r.


_______________
1 Pan A.Jakubiak nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 5, 6, 7 komunikatu.

Do pobrania

Komunikat z 276. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 22 września 2015 r.

plik .pdf, 329,3kB
Pobierz