Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z 274. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 września 2015 r.

Data aktualizacji:

8 września 2015 r.


1.    W dwieście siedemdziesiątym czwartym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pani Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
•    Pan Piotr Piłat – Przedstawiciel Ministra Finansów.

2.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Pani Bogumiły Lelas na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Stopnicy,
•    Pana Veita Stutza na stanowisko Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA oraz Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska SA.

3.    KNF zapoznała się z zawiadomieniem od Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski SA w sprawie zamiaru prowadzenia działalności w formie oddziału na terytorium Niemiec.

    Notyfikacja spełnia wymagania określone art. 48c ustawy Prawo bankowe oraz jest zgodna z Rozporządzeniem Wykonawczym Komisji (UE) nr 926/2014, więc zostanie przesłana przez KNF właściwym władzom nadzorczym Republiki Federalnej Niemiec.

4.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru  nabycia przez INC SA akcji PricewaterhouseCoopers Securities SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

5.    KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru  nabycia przez Commerzbank AG z Niemiec za pośrednictwem mBank SA akcji mBank Hipoteczny SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

6.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego  nabycia przez EAA Capital Group s.a.r.l. z Luksemburga akcji Domu Maklerskiego TMS Brokers SA w liczbie powodującej przekroczenie 20% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

7.    KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru nabycia przez Pana Piotra Osieckiego oraz Osiecki Inwestycje sp. z o.o. akcji Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

8.    Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na zmianę depozytariusza przez:

•    KBC Beta Dywidendowy SFIO – z Banku Zachodniego WBK SA na Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA,
•    KBC Portfel VIP SFIO – z Banku Zachodniego WBK SA na Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA,
•    KBC Parasol FIO – z Banku Zachodniego WBK SA na mBank SA.

9.    KNF jednogłośnie nałożyła na 15 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na 13 biur, 600 złotych na 1 biuro, 500 złotych na 1 biuro (wysokość kar uwzględnia indywidualne okoliczności spraw) za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

•    nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II lub III kwartale 2014 r. albo
•    niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej. 

    Ukarane biura usług płatniczych to 14 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 1 spółka z o.o., dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

    KNF przypomina biurom usług płatniczych o ich obowiązkach prawnych wynikających z ustawy o usługach płatniczych. Więcej informacji na temat tych obowiązków można znaleźć w broszurze wydanej przez KNF.

    Jaka jest różnica między biurem usług płatniczych a krajową instytucją płatniczą?

10.    Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy decyzje KNF z dnia 20 grudnia 2013 r., 7 stycznia 2014 r. i 4 lutego 2014 r. w przedmiocie nałożenia na trzy osoby fizyczne kar pieniężnych w wysokości po 100 tysięcy złotych w związku z rażącym naruszeniem obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez te osoby funkcji członków zarządu spółki publicznej oraz obniżyła ze 100 tysięcy złotych do 90 tysięcy złotych karę pieniężną nałożoną w dniu 20 grudnia 2013 r. na osobę fizyczną w związku z rażącym naruszeniem obowiązków informacyjnych przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez tę osobę funkcji członka zarządu spółki publicznej.

    Ukaranie nastąpiło w związku z faktem, iż spółka publiczna, w okresie pełnienia przez stronę funkcji członka zarządu, nie opublikowała informacji poufnych o wydarzeniach wskazujących na zagrożenie wystąpienia znacznej straty za dwa okresy sprawozdawcze oraz o prognozowanej znaczącej stracie jednostkowej za jeden okres sprawozdawczy i jej możliwym wpływie na wynik skonsolidowany.

    KNF zwraca uwagę członków zarządu spółek publicznych jak ważna jest dbałość o zgodne z prawem realizowanie obowiązków informacyjnych przez emitentów. Należy wskazać, iż prawidłowe działanie rynku kapitałowego opiera się na zasadzie transparentności oraz równego dostępu do informacji dotyczących spółek publicznych. Tylko prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych gwarantuje realizację tych zasad co przedkłada się na realne, tj. odzwierciedlające wartość papierów wartościowych kształtowanie się cen tych papierów wartościowych.

    Przyczyną obniżenia wysokości kary w przypadku jednej osoby było pogorszenie sytuacji finansowej ukaranej osoby zaistniałe po wydaniu decyzji z dnia 20 grudnia 2013 r.

11.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na: 

•    22 września 2015 r.
•    6 października 2015 r.
•    20 października 2015 r.
•    3 listopada 2015 r.
•    17 listopada 2015 r.
•    1 grudnia 2015 r.
•    15 grudnia 2015 r.
•    5 stycznia 2016 r.

Do pobrania

Komunikat z 274. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 września 2015 r.

plik .pdf, 334,5kB
Pobierz