Komunikat z 272. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 sierpnia 2015 r.

data aktualizacji

25 sierpnia 2015 r.


1.    W dwieście siedemdziesiątym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pani Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
•    Pan Piotr Piłat – Przedstawiciel Ministra Finansów,
•    Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    KNF zaakceptowała założenia rekomendacji dotyczącej bezpieczeństwa transakcji  płatniczych zawieranych w internecie za pośrednictwem banków, krajowych instytucji płatniczych, krajowych instytucji pieniądza elektronicznego oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

    Planowana rekomendacja KNF będzie skierowana do banków, krajowych instytucji płatniczych, krajowych instytucji pieniądza elektronicznego oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych. Jej celem jest ujednolicenie zakresu minimalnych wymogów dotyczących bezpieczeństwa płatności internetowych związanych ze świadczeniem usług płatniczych.

    Rekomendacja, stanowiąca zbiór oczekiwań KNF wobec dostawców usług płatniczych w zakresie adekwatnych i bezpiecznych zasad oferowania rozwiązań umożliwiających płatności internetowe oraz odpowiednich mechanizmów kontrolnych w tym zakresie, będzie przenosić do krajowego porządku regulacyjnego standardy europejskie, w szczególności wytyczne w sprawie bezpieczeństwa płatności internetowych (EBA/GL/2014/12) wydane przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), które zastąpiły wcześniejsze rekomendacje dotyczące bezpieczeństwa płatności internetowych wydane przez Europejskie Forum ds. Bezpieczeństwa Płatności Detalicznych (SecurePay).

    Rekomendacja KNF będzie docelowo obejmować:

•    zasady i organizację procesu zarządzania i oceny ryzyka związanego z płatnościami internetowymi,
•    szczególne środki kontroli i bezpieczeństwa w zakresie płatności internetowych,
•    edukację i komunikację z klientami korzystającymi z płatności internetowych.

    Projekt rekomendacji zostanie skierowany do publicznych konsultacji do końca III kwartału 2015 r.

3.    Komisja jednogłośnie nałożyła na Norica Holding s.a.r.l. z Luksemburga karę pieniężną w wysokości 800 tysięcy złotych za naruszenie obowiązków informacyjnych związanych ze znacznymi pakietami akcji spółki publicznej Grupa Azoty SA (dalej „spółka”).

Norica Holding s.a.r.l. naruszyła:

•    art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie w związku z niezawiadomieniem spółki oraz KNF o zmianie w dniu 14 grudnia 2012 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w spółce,
•    art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie w związku z niezawiadomieniem spółki oraz KNF o przekroczeniu w dniu 21 grudnia 2012 r. 15% ogólnej liczby głosów w spółce,
•    art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie w związku z niezawiadomieniem spółki oraz KNF o zmianie w dniu 15 stycznia 2013 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w spółce,
•    art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie w związku z niezawiadomieniem spółki oraz KNF o zmianie w dniu 3 kwietnia 2013 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w spółce,
•    art. 69 ust. 2 pkt 1 lit. a w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie w związku z niezawiadomieniem spółki oraz KNF o zmianie w dniu 23 maja 2014 r. dotychczas posiadanego udziału ponad 10% ogólnej liczby głosów o co najmniej 2% ogólnej liczby głosów w spółce,
•    art. 69 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 4 pkt 1 i 2 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie w związku z niezawiadomieniem w terminie spółki oraz KNF o przekroczeniu w dniu 5 czerwca 2014 r. 20% ogólnej liczby głosów w spółce oraz dokonaniem powyższego zawiadomienia z naruszeniem warunków określonych w art. 69 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy o ofercie.

    Jednocześnie KNF umorzyła jako bezprzedmiotowe postępowanie prowadzone w przedmiocie:

•    nałożenia na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie kary pieniężnej wobec podejrzenia naruszenia przez Norica Holding s.a.r.l., Vertco Ventures Limited oraz Omana Holdings Limited art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie w związku z transakcjami na akcjach spółki,
•    nałożenia na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie kary pieniężnej wobec podejrzenia naruszenia przez Vertco Ventures Limited oraz Omana Holdings Limited art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie w związku z transakcjami na akcjach spółki.


    Wyjaśniając uczestnikom rynku kapitałowego motywy rozstrzygnięcia niniejszej sprawy KNF wskazuje, że nałożenie na Norica Holding s.a.r.l. kary pieniężnej nastąpiło w związku z sześciokrotnym naruszeniem art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie, tj. przepisów nakładających na akcjonariuszy obowiązek zawiadamiania o zmianach stanu posiadania akcji spółki publicznej zaistniałych za pośrednictwem osób trzecich.

    KNF wskazuje, że uregulowania dotyczące znacznych pakietów akcji spółek publicznych umożliwiają uczestnikom rynku kapitałowego bieżące monitorowanie zmian udziałów przez poszczególnych akcjonariuszy i pozwalają zorientować się w strukturze akcjonariatu danej spółki. Z kolei celem regulacji przewidzianej w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie jest uniemożliwienie uchylenia się od obowiązków informacyjnych dotyczących znacznych pakietów akcji w przypadku posiadania akcji za pośrednictwem innej osoby oraz osiągnięcie większej transparentności rynku kapitałowego poprzez dostarczenie inwestorom informacji o tym, kto faktycznie jest posiadaczem znaczącego pakietu akcji danej spółki.

    Norica Holding s.a.r.l. sukcesywnie i konsekwentnie zwiększając swój stan posiadania akcji spółki przekazywała spółce i KNF zawiadomienia o jego zmianach, stąd inwestorzy i akcjonariusze śledząc strukturę akcjonariatu tego emitenta posiadali informacje o poziomie zaangażowania Norica Holding s.a.r.l. wynikającym ze stanu na rachunkach papierów wartościowych prowadzonych na jej rzecz. Należy jednak podkreślić, że akcje spółki nabywały na rzecz Norica Holding s.a.r.l. także Vertco Ventures Limited z siedzibą w Nikozji i Omana Holdings Limited z siedzibą w Nikozji, które były zapisywane na ich rachunkach papierów wartościowych, o czym uczestnicy rynku kapitałowego nie wiedzieli, a więc nie dysponowali aktualnymi danymi co do możliwego wpływu Norica Holding s.a.r.l. na spółkę. Największa różnica pomiędzy faktycznym stanem posiadania Norica Holding s.a.r.l. a informacjami ujawnionymi w tym zakresie wynosiła około 6,6 % ogólnej liczby głosów w spółce – według stanu na dzień 15 stycznia 2013 r. rzeczywisty udział Norica Holding s.a.r.l. wynosił 18,67%, podczas gdy rynek był poinformowany o posiadaniu przez Norica Holding s.a.r.l. 12,03% ogólnej liczby głosów w spółce.

    Norica Holding s.a.r.l. konsekwentnie nie doliczała bowiem do swego stanu posiadania akcji spółki będących w posiadaniu Vertco Ventures Limited i Omana Holdings Limited, zdaniem KNF chcąc odłożyć w czasie obowiązek zawiadomienia KNF i spółki o zwiększaniu stanu zaangażowania w akcje spółki. O zmianach stanu posiadania Norica Holding s.a.r.l. informowała dopiero w momencie nabycia akcji spółki od Vertco Ventures Limited i Omana Holdings Limited poza rynkiem regulowanym, podczas gdy obowiązek aktualizował się już w chwili ich zakupu przez ww. osoby trzecie.

    W związku ze stwierdzeniem naruszenia przez Norica Holding s.a.r.l. art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie KNF uznała, że należy umorzyć jako bezprzedmiotowe postępowanie prowadzone w przedmiocie nałożenia na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie kary pieniężnej wobec podejrzenia naruszenia przez Norica Holding s.a.r.l., Vertco Ventures Limited oraz Omana Holdings Limited art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie w związku z transakcjami na akcjach spółki.

    Należy wskazać, że art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie nakłada obowiązek zawiadamiania o znacznych pakietach akcji, przewidziany w art. 69 ustawy o ofercie, na podmioty, które łączy porozumienie dotyczące nabywania akcji spółki publicznej. Cechą charakterystyczną porozumień jest współdziałanie podmiotów służące uzyskaniu znaczącej pozycji w spółce. Z uwagi na okoliczność, że do osiągnięcia istotnego wpływu na sprawy spółki dążyła samodzielnie Norica Holding s.a.r.l., korzystając z pomocy Vertco Ventures Limited i Omana Holdings Limited, nie można uznać, że podmioty te łączyło porozumienie, o jakim mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie. Vertco Ventures Limited i Omana Holdings Limited nie nabywały akcji na swoją rzecz, lecz na rzecz Norica Holding s.a.r.l. (podmioty wchodzące w skład porozumienia nabywają akcje spółki publicznej we własnym imieniu i na swoją rzecz). Z powyższego wynika więc, że brak jest możliwości równoczesnego działania w porozumieniu, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie oraz działania na rzecz osoby trzeciej, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie.

    Komisja umorzyła także jako bezprzedmiotowe postępowanie prowadzone w przedmiocie nałożenia na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie kary pieniężnej wobec podejrzenia naruszenia przez Vertco Ventures Limited i Omana Holdings Limited art. 69 w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie w związku z transakcjami na akcjach spółki. Należy wskazać, że Vertco Ventures Limited i Omana Holdings Limited nabywały akcje spółki w imieniu własnym, gdyż były one zapisywane na ich rachunkach papierów wartościowych. Nie czyniły tego jednak na swoją rzecz, lecz na rzecz Norica Holding s.a.r.l. Obowiązki informacyjne dotyczące znacznych pakietów akcji ciężyły więc na Norica Holding s.a.r.l., tj. na podmiocie na rzecz którego nabywane były akcje. Tym samym Norica Holding s.a.r.l. nie może być uznana za osobę, która nabywała akcje w imieniu własnym, lecz na rzecz lub zlecenie Omana Holdings Limited i Vertco Ventures Limited.

    KNF wskazuje, że decyzja o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o wyniku postępowania administracyjnego, przypadkach naruszenia przepisów ustawy o ofercie, środku prawnym podjętym w celu przeciwdziałania naruszeniu tych przepisów oraz o zastosowanej sankcji może nastąpić tylko wtedy, gdy ujawnienie takich informacji nie narazi rynku kapitałowego na poważne niebezpieczeństwo lub nie spowoduje poniesienia przez osoby, których informacje te dotyczą, niewspółmiernej szkody. W niniejszej sprawie nie zachodzą wskazane w art. 25 ust. 1 in fine ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym okoliczności wyłączające możliwość przekazania do publicznej wiadomości informacji o wydaniu nieostatecznej decyzji administracyjnej w części dotyczącej nałożenia kary pieniężnej na Norica Holding s.a.r.l. KNF podkreśla, że sprawne i niezachwiane funkcjonowanie rynku kapitałowego opiera się na przejrzystości obrotu oraz informacji z nim związanej. Celem nadzoru jest z kolei zapewnienie prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz transparentności zjawisk na nim zachodzących, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku. Podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji administracyjnej w części dotyczącej nałożenia kary pieniężnej na Norica Holding s.a.r.l. nie narazi rynku kapitałowego na poważne niebezpieczeństwo, a posłuży realizacji celów nadzoru, dostarczając kluczowe dla funkcjonowania rynku kapitałowego informacje, przywracając transparentność w zakresie struktury akcjonariatu spółki.

    Zdaniem KNF przekazanie przedmiotowych informacji nie narazi Norica Holding s.a.r.l. na poniesienie niewspółmiernej szkody. KNF przyznaje, że podanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji administracyjnej w części dotyczącej nałożenia kary pieniężnej na Norica Holding S.a.r.l. może niekorzystnie wpłynąć na wizerunek tego inwestora. Szkoda ta nie będzie miała jednak charakteru niewspółmiernego. Należy podkreślić, że jeśli inwestor decyduje się na inwestowanie w akcje spółki notowanej na rynku regulowanym przyjmuje na siebie wszystkie obowiązki określone w przepisach prawa, których niespełnienie łączyć się może z zastosowaniem sankcji administracyjnych. Jeżeli więc Norica Holding s.a.r.l. zdecydowała się na nabywanie akcji spółki przy pomocy Vertco Ventures Limited i Omana Holdings Limited powinna była informować również o „zaparkowanych” na jej rzecz akcjach, stosownie do wymogu z art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o ofercie. Norica Holding s.a.r.l. nabyła przy pomocy Omana Holdings Limited łącznie w badanym okresie 4 205 092 akcje spółki, a przy pomocy Vertco Ventures Limited łącznie w badanym okresie 5 405 520 akcji, tj. około połowę akcji spółki posiadanych finalnie przez Norica Holding s.a.r.l. (tj. 19 771 614 akcji) na moment przekroczenia w dniu 5 czerwca 2014 r. progu 20% ogólnej liczby głosów.

    Z uwagi więc na okoliczność, że aktywność osób trzecich przyczyniła się w dużej mierze do znacznego zwiększenia zaangażowania Norica Holding s.a.r.l. w akcje spółki, tj. o około 50%, KNF uznała, że konieczne i uzasadnione jest dostarczenie uczestnikom rynku kapitałowego informacji o naruszeniu przez Norica Holding s.a.r.l. przepisów ustawy o ofercie oraz o zastosowanej w związku z tym sankcji.

4.    KNF jednogłośnie nałożyła na Dolnośląskie Surowce Skalne SA w upadłości likwidacyjnej karę pieniężną w wysokości 500 tysięcy złotych za naruszenie obowiązków informacyjnych spółki publicznej polegające na:

•    czterokrotnym nie wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2
lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 5 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej „Rozporządzenie”), z uwagi na nieprzekazanie równocześnie KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportów bieżących w przedmiocie złożenia przez trzech przedsiębiorców w dniu 18 lipca 2011 r. oraz jednego przedsiębiorcę w dniu 23 stycznia 2012 r. wniosków o ogłoszenie jej upadłości,
•    dwukrotnym nienależytym wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie w zw. z § 5 ust. 1 pkt 24 oraz § 100 ust. 1 Rozporządzenia, z uwagi na przekazanie KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportów bieżących w przedmiocie złożenia przez dwóch przedsiębiorców wniosków o ogłoszenie jej upadłości po upływie przewidzianego prawem terminu,
•    w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2011 r. nienależytym wykonaniu obowiązku określonego w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:

•    w zw. z § 101 ust. 3 Rozporządzenia, poprzez przekazanie KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartał 2011 r. po upływie przewidzianego prawem terminu,
•    w zw. z § 87 ust. 7 pkt 10 w zw. z § 87 ust. 10 Rozporządzenia poprzez nieprzedstawienie informacji, które były istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań,
•    w zw. z § 87 ust. 7 pkt 11 w zw. z § 87 ust. 10 Rozporządzenia poprzez niewskazanie czynników, które miały mieć wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału,
•    w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 28 zd. 1 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 34 „Śródroczna sprawozdawczość finansowa” (dalej „MSR 34”) przyjętego rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmującym określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady (dalej „Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1126/2008”) w zw. z par. 9 w zw. z par. 59 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 36 „Utrata wartości aktywów” (dalej „MSR 36”) przyjętego Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1126/2008 poprzez niedokonanie szacunku wartości odzyskiwalnej rzeczowych aktywów trwałych oraz odpowiednio niedokonanie odpisów aktualizujących ich wartość przy sporządzaniu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV kwartał 2011 r.,
•    w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 28 zd. 1 MSR 34 w zw. z par. 9 w zw. z par. 33 zd. 1 Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 2 „Zapasy” (dalej „MSR 2”) przyjętego Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1126/2008 poprzez nieoszacowanie możliwej do uzyskania wartości netto zapasów oraz odpowiednio nieodpisanie ich wartości przy sporządzaniu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV kwartał 2011 r.,

•    w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2012 r. nienależytym wykonaniu obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:

•    w zw. z § 101 ust. 1 Rozporządzenia, poprzez przekazanie KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za I kwartał 2012 r. po upływie przewidzianego prawem terminu,
•    w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 28 zd. 1 MSR 34 w zw. z par. 9 w zw. z par. 59 MSR 36, poprzez niedokonanie szacunku wartości odzyskiwalnej rzeczowych aktywów trwałych oraz odpowiednio niedokonanie odpisów aktualizujących ich wartość przy sporządzaniu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2012 r.,
•    w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 28 zd. 1 MSR 34 w zw. z par. 9 w zw. z par. 33 zd. 1 MSR 2, poprzez nieoszacowanie możliwej do uzyskania wartości netto zapasów oraz odpowiednio nieodpisanie ich wartości przy sporządzaniu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2012 r.,

•    w związku ze sporządzeniem raportu okresowego za rok 2011 nienależytym wykonaniu obowiązku określonego w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:

•    w zw. z § 101 ust. 9 Rozporządzenia poprzez przekazanie KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości raportu okresowego za rok obrotowy 2011 po upływie przewidzianego prawem terminu,
•    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 40 lit. a, b i c oraz par. 42 lit. a i b Międzynarodowego Standardu Rachunkowości 11 „Umowy o usługę budowlaną” (dalej „MSR 11”) przyjętego Rozporządzeniem Komisji (WE) Nr 1126/2008 poprzez brak ujawnienia łącznej kwoty poniesionych kosztów i ujętych zysków (pomniejszonych o ujęte straty) na koniec okresu sprawozdawczego, kwoty otrzymanych zaliczek, kwoty sum zatrzymanych, kwoty brutto należnej od zamawiających z tytułu prac wynikających z umowy, jako aktywa oraz kwoty brutto należnej zamawiającym z tytułu prac wynikających z umowy, jako zobowiązania w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011,

•    w związku ze sporządzeniem skonsolidowanego raportu okresowego za rok 2011 nienależytym wykonaniu obowiązku określonego w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie:

•    w zw. z § 101 ust. 9 Rozporządzenia poprzez przekazanie KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu okresowego za rok obrotowy 2011 po upływie przewidzianego prawem terminu,
•    w zw. z § 3 ust. 1 i 3 w zw. z § 84 ust. 1 Rozporządzenia w zw. z par. 40 lit. a, b i c oraz par. 42 lit. a i b MSR 11 poprzez brak ujawnienia łącznej kwoty poniesionych kosztów i ujętych zysków (pomniejszonych o ujęte straty) na koniec okresu sprawozdawczego, kwoty otrzymanych zaliczek, kwoty sum zatrzymanych, kwoty brutto należnej od zamawiających z tytułu prac wynikających z umowy, jako aktywa oraz kwoty brutto należnej zamawiającym z tytułu prac wynikających z umowy, jako zobowiązania w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2011.


    Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu decyzji administracyjnej w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej na spółkę Dolnośląskie Surowce Skalne SA w upadłości likwidacyjnej (dalej „strona” lub „spółka”) spełnia funkcję kształtowania świadomości prawnej uczestników rynku kapitałowego. Informacja ta odzwierciedla stopień naganności zachowania strony w związku z naruszeniem zasad funkcjonujących na rynku kapitałowym poprzez niezastosowanie przepisów ustawy o ofercie.

    Podanie do publicznej wiadomości informacji o nałożonej karze ma na celu uświadomienie innym podmiotom nieuchronności sankcji administracyjnej, a tym samym nieopłacalności dopuszczania się naruszeń prawa. Ma stanowić bodziec dla pozostałych uczestników rynku kapitałowego do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu ustawowych obowiązków, ugruntowując jednocześnie poczucie obowiązywania prawa oraz zaufania do instytucji państwa.

    Komisja wyraża stanowisko, że wyjaśnienie uczestnikom rynku motywów rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma walor edukacyjny, ponieważ ukaranie nastąpiło w związku ze stwierdzeniem szeregu naruszeń art. 56 ustawy o ofercie poprzez niewykonanie lub nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych związanych z informacjami bieżącymi i okresowymi.

    Emitenci, których instrumenty finansowe znajdują się w zorganizowanym obrocie, zobowiązani są do przekazywania do publicznej wiadomości informacji o okolicznościach, które mogą mieć istotny wpływ na ich sytuację gospodarczą, majątkową lub finansową, w tym informacji o złożeniu wniosków o ogłoszenie ich upadłości. Przekazana do publicznej wiadomości informacja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości jest dla inwestorów wskazówką co do zdolności emitenta do regulowania zobowiązań lub pozostawania w tym zakresie w sporze z wierzycielem. Spółka tymczasem czterokrotnie nie wykonała ciążącego na niej w tym zakresie obowiązku informacyjnego.

    Komisja podkreśla także istotność terminowego wykonywania obowiązków informacyjnych zarówno w zakresie informacji bieżących, jak i okresowych. Zachowanie przewidzianych prawem terminów ma zapewnić uczestnikom rynku kapitałowego równy dostęp do informacji, a w przypadku raportów okresowych umożliwić dokonanie analizy porównawczej. Spółka tymczasem wielokrotnie przekazała do publicznej wiadomości raporty okresowe i bieżące po upływie przewidzianego prawem terminu.

    Komisja wskazuje, że na emitentów nałożony został obowiązek prezentowania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z zapisami MSR. Po podjęciu przez organ zatwierdzający spółki stosownej decyzji również jednostkowe sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z zapisami MSR. Wyklucza to dowolność prezentowania danych finansowych przez spółki publiczne, polegającą na przedstawianiu ich w sposób niezgodny z zapisami przyjętymi przez MSR. Celem sprawozdań finansowych jest dostarczanie informacji o sytuacji finansowej, wynikach działalności oraz zmianach sytuacji finansowej jednostki, które będą użyteczne dla szerokiego kręgu użytkowników przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
       

    Komisja uznała, że skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za IV kwartał 2011 r., skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I kwartał 2012 r., skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2011 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2011 zostały sporządzone z naruszeniem MSR. Przy sporządzaniu skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za IV kwartał 2011 r. oraz skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I kwartał 2012 r. nie dokonano szacunku wartości odzyskiwalnej rzeczowych aktywów trwałych oraz odpowiednio nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość, a także nie oszacowano możliwej do uzyskania wartości netto zapasów oraz odpowiednio nie odpisano ich wartości. W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za rok 2011 oraz w sprawozdaniu finansowym za rok 2011 nie ujawniono pomimo realizacji w 2011 r. umów o usługę budowlaną łącznej kwoty poniesionych kosztów i ujętych zysków (pomniejszonych o ujęte straty) na koniec okresu sprawozdawczego, kwoty otrzymanych zaliczek, kwoty sum zatrzymanych, kwoty brutto należnej od zamawiających z tytułu prac wynikających z umowy, jako aktywa oraz kwoty brutto należnej zamawiającym z tytułu prac wynikających z umowy, jako zobowiązania. Użytkownicy tych sprawozdań nie otrzymali zatem rzetelnego i kompletnego obrazu sytuacji majątkowej i finansowej podmiotu, w akcje którego zainwestowali swoje środki. Dodatkowo w skonsolidowanym raporcie okresowym za IV kwartał 2011 r. Spółka nie przedstawiła informacji, które były istotne dla oceny możliwości realizacji jej zobowiązań ani nie wskazała czynników, które miały mieć wpływ na osiągnięte wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału. Tymczasem informacje finansowe dotyczące spółki publicznej uznać należy za szczególnie istotne dla osób inwestujących swoje środki w jej akcje. Rzetelna, wyczerpująca polityka informacyjna w zakresie sytuacji finansowej powinna być zatem traktowana przez emitentów priorytetowo.

5.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Pana Tomasza Bogusa na stanowisko Prezesa Zarządu Banku BGŻ BNP Paribas SA,
•    Pani Heleny Gosk na stanowisko Członka Zarządu Pramerica Życie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji SA,
•    Pani Anety Podymy na stanowisko Prezesa Zarządu Pramerica Życie Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji SA,
•    Pani Agnieszki Rózgi na stanowisko Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”,
•    Pani Agnieszki Wrońskiej na stanowisko Członka Zarządu LINK4 Towarzystwa Ubezpieczeń SA.

6.    KNF jednogłośnie nakazała przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce w likwidacji oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków do Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA.

    Decyzję wydano na podstawie art. 89 ust. 4 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w związku z planowanym zakończeniem prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium Polski w formie oddziału przez KBC Securities N.V., postawieniem KBC Securities N.V. Oddział w Polsce w stan likwidacji oraz uzyskaną informacją, że pomimo prowadzonej korespondencji z klientami w celu przeniesienia ich aktywów do innego podmiotu na podstawie odpowiedniej dyspozycji, część klientów nie skontaktowała się w tym celu z oddziałem.

KNF wskazała w decyzji na Centralny Dom Maklerski Pekao SA, ponieważ spełnia on w najwyższym stopniu warunki z uchwały KNF nr 207/2012 określającej zasady wyboru firmy inwestycyjnej, do której nakazuje się przeniesienie aktywów klientów.

7.    Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego  nabycia przez Aviva Investors Holdings Limited z Wielkiej Brytanii akcji Aviva Investors Poland Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

8.    Komisja, przychylając się do wniosku strony, jednogłośnie uchyliła decyzję KPWiG w sprawie udzielenia Nordea Bank Polska SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

9.    KNF, przychylając się do wniosku strony, jednogłośnie uchyliła w części decyzję KPWiG w sprawie udzielenia Erste Securities Polska SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, tj. w zakresie w jakim uprawniała ona Erste Securities Polska SA do prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie: 

•    świadczenia usług w wykonywaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
•    świadczenia usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną. 

10.    KNF jednogłośnie zarządziła likwidację Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Słoneczna Jesień” w związku z przeniesieniem środków zgromadzonych w pracowniczych programach emerytalnych realizowanych z PFE „Słoneczna Jesień” do innych instytucji finansowych.

    Jednocześnie KNF jednogłośnie określiła datę rozpoczęcia likwidacji Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Słoneczna Jesień” na dzień 15 września 2015 r. i datę zakończenia jego likwidacji na dzień 15 grudnia 2015 r. oraz wyznaczyła Międzyzakładowe Pracownicze Towarzystwo Emerytalne PZU SA w likwidacji likwidatorem Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Słoneczna Jesień”.

11.    Komisja, przychylając się do wniosku strony, jednogłośnie uchyliła decyzję KPWiG w sprawie wpisu GE Services sp. z o. o. (dawna nazwa Expander sp. z o. o.) do rejestru agentów firm inwestycyjnych.

12.    KNF jednogłośnie nałożyła na 27 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na każde z 27 biur za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na: 

•    nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II lub III kwartale 2014 r. albo
•    niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej. 

    Ukarane biura usług płatniczych to 26 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 1 spółka z o.o., dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

    KNF przypomina biurom usług płatniczych o ich obowiązkach prawnych wynikających z ustawy o usługach płatniczych. Więcej informacji na temat tych obowiązków można znaleźć w broszurze wydanej przez KNF.

    Jaka jest różnica między biurem usług płatniczych a krajową instytucją płatniczą?

13.    Analizując wnioski o ponowne rozpatrzenie spraw zakończonych nałożeniem przez KNF kar na 7 biur usług płatniczych w wysokości po 900 złotych, Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy pierwszoinstancyjne decyzje w przypadku 6 biur, a w przypadku 1 biura obniżyła wysokość kary z 900 złotych do 500 złotych (obniżając wysokość kary w przypadku 1 biura usług płatniczych, KNF wzięła pod uwagę indywidualne okoliczności sprawy).
   
14.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu: 

•    Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego Nestle Polska SA. 

15.    KNF zapoznała się z informacją na temat: 

•    udziału pracowników UKNF w pracach na forach międzynarodowych w I połowie 2015 r. 

16.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na: 

•    8 września 2015 r.
•    22 września 2015 r.
•    6 października 2015 r.