Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z 269. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 sierpnia 2015 r.

Data aktualizacji:

4 sierpnia 2015 r.


1.    W dwieście sześćdziesiątym dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

 
•    Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pani Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
•    Pan Piotr Piłat – Przedstawiciel Ministra Finansów,
•    Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej1.

 
2.    KNF jednogłośnie uznała, że nie zachodzą przesłanki do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego połączenia Compensa Towarzystwa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group i Benefia Towarzystwa Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group.

3.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:


•    Pana Pawła Bandurskiego na stanowisko Członka Zarządu Banku BPH SA,
•    Pana Artura Olecha na stanowisko Prezesa Zarządu Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych,
•    Pana Aleksandra Rody na stanowisko Członka Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń Zdrowie SA,
•    Pana Marka Szcześniaka na stanowisko Członka Zarządu PKO Banku Hipotecznego SA.

 
4.    KNF jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu Towarowej Giełdy Energii SA polegającej na powołaniu Pana Macieja Piotrowskiego na funkcję Wiceprezesa Zarządu.

5.    Komisja jednogłośnie odmówiła zatwierdzenia: 


•    Pana Andrzeja Bąka na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Skarbiec”

 
ze względu na brak rękojmi ostrożnego i stabilnego zarządzania spółdzielczą kasą, tj. niespełnianie jednego z wymogów, o których mowa w art. 18 ust. 4 ustawy o skok.

Ustalenie braku rękojmi jest konsekwencją dotychczasowego sposobu zarządzania kasą przez prezesa. Prezes ponosi odpowiedzialność za obecną złożoną sytuację kasy oraz nieprawidłowości w jej działaniu, stwierdzone m.in. przez inspekcję KNF. Komisja brała również pod uwagę przewidywany dalszy wpływ prezesa na kasę, w tym ocenę jej zdolności do skutecznej realizacji działań naprawczych oraz zapewnienia właściwego zarządzania i rozwoju kasy w przyszłości.

6.    KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec zamiaru bezpośredniego  nabycia przez Aviva International Holdings Ltd z Wielkiej Brytanii akcji BZ WBK - Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych  SA oraz BZ WBK - Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

7.    Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję KNF z dnia 29 kwietnia 2014 r., w przedmiocie nałożenia na Pana Mieczysława Cierpisza kary pieniężnej w maksymalnej wysokości 200 tysięcy złotych wobec stwierdzenia, iż Mieczysław Cierpisz dopuścił się naruszenia art. 159 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z dokonaniem w dniu 6 października 2010 r. transakcji na akcjach spółki Bomi SA (obecnie w upadłości likwidacyjnej) z w okresie zamkniętym.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o podjęciu decyzji administracyjnej w przedmiocie nałożenia na Mieczysława Cierpisza (dalej także „strona”) kary pieniężnej w związku z wypełnianiem przez niego obowiązków wynikających z ustawy o obrocie związanych z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej w spółce publicznej i jednoczesnym posiadaniem statusu akcjonariusza tej spółki spełnia funkcję kształtowania świadomości prawnej uczestników rynku kapitałowego. Informacja ta odzwierciedla stopień naganności zachowania strony postępowania w związku z naruszeniem zasad funkcjonujących na rynku kapitałowym poprzez naruszenie przepisów ustawy o obrocie. KNF wyraża stanowisko, że wyjaśnienie uczestnikom rynku motywów rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma walor edukacyjny.

Ukaranie Mieczysława Cierpisza nastąpiło w związku ze stwierdzeniem naruszenia obowiązku, o którym mowa w art. 159 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie w związku z dokonaniem w dniu 6 października 2010 r. transakcji na akcjach spółki Bomi SA (obecnie w upadłości likwidacyjnej) w okresie zamkniętym. Zgodnie z ustalonym w niniejszej sprawie stanem faktycznym Mieczysław Cierpisz, pełniąc w dniu 6 października 2010 r. funkcję Członka Rady Nadzorczej Bomi, dokonał transakcji sprzedaży 150 000 akcji spółki w okresie zamkniętym, który trwał od dnia 22 września2010 r. do dni 15 i 16 listopada 2010 r.
 
W dniu 22 września 2010 r. na posiedzeniu rady nadzorczej zarząd Bomi przedstawił nowy, skorygowany plan budżetowy dla spółki na 2010 rok, przewidujący stratę jednostkową Bomi na koniec 2010 r. Plan ten wskazywał na zagrożenie wysoką stratą w ujęciu jednostkowym w stosunku do pierwotnie prognozowanego zysku. Wyniki finansowe Bomi historycznie miały decydujący wpływ na wyniki skonsolidowane Grupy Kapitałowej Bomi, więc należało również przewidywać, iż niekorzystny wynik tej spółki zadecyduje o wynikach Grupy Kapitałowej Bomi. Zarząd na przedmiotowym posiedzeniu rady nadzorczej Bomi poinformował  o wydarzeniach wskazujących na zagrożenie wystąpienia znacznej straty za trzeci kwartał 2010 r. oraz za 2010 r., a także o prognozowanej znaczącej stracie jednostkowej za 2010 r. i jej możliwym wpływie na wynik skonsolidowany. Spółka informacji o wydarzeniach wskazujących na zagrożenie wystąpienia znacznej straty za III kwartał 2010 r. i za 2010 r. oraz prognozowanej znaczącej stracie jednostkowej za 2010 r. i jej możliwym wpływie na wynik skonsolidowany nie podała do publicznej wiadomości w trybie właściwym dla informacji poufnych.

Mieczysław Cierpisz – wówczas członek rady nadzorczej spółki Bomi  – był obecny na posiedzeniu rady nadzorczej w dniu 22 września 2010 r. W związku z powyższym od dnia 22 września 2010 r. był w posiadaniu powyższych informacji poufnych. W dniu 6 października 2010 r. Mieczysław Cierpisz dokonał na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zbycia 150 000 sztuk akcji Bomi. Łączna kwota transakcji wyniosła 1 890 000 zł. Informacje poufne o wydarzeniach wskazujących na zagrożenie wystąpienia znacznej straty za trzeci kwartał 2010 r. oraz za 2010 r., a także o prognozowanej znaczącej stracie jednostkowej za 2010 r., o której zarząd Bomi poinformował radę nadzorczą na posiedzeniu rady nadzorczej w dniu 22 września 2010 r. i jej możliwym wpływie na wynik skonsolidowany zostały przekazane do publicznej wiadomości w dniu 15 listopada 2010 r. raportem okresowym za III kwartał 2010 r. nr QSr 2010 oraz w dniu 16 listopada 2010 r. raportem bieżącym nr 64/2010.

Wobec powyższego Mieczysław Cierpisz, w związku z pełnieniem funkcji członka rady nadzorczej Bomi, powinien powstrzymać się z dokonywaniem transakcji na akcjach tej spółki w okresie zamkniętym, który trwał od dnia posiedzenia rady nadzorczej Bomi w dniu 22 września 2010 r., na której zarząd przedstawił informacje o wydarzeniach wskazujących na zagrożenie wystąpienia znacznej straty za III kwartał 2010 r. oraz za 2010 r., a także o prognozowanej znaczącej stracie jednostkowej za 2010 r. i jej możliwym wpływie na wynik skonsolidowany do dnia publikacji przez Bomi raportów w dniach 15 i 16 listopada 2010 r. Mieczysław Cierpisz dokonał transakcji na akcjach Bomi w czasie trwania ww. okresu zamkniętego, czym naruszył art. 159 ust. 1 w zw. z ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie.

Powyższe naruszenie pozostaje w sprzeczności z ratio legis art. 159 ustawy o obrocie, którym jest wyeliminowanie przewagi informacyjnej przez osoby pełniące określone funkcje w spółce publicznej. Akcjonariusze, którzy z racji pełnionych funkcji w spółkach publicznych posiadają dostęp do informacji niedostępnych dla innych, zobowiązani są do powstrzymania się od dokonywania transakcji na akcjach tych spółek, w okresie, w którym posiadają dostęp do określonych informacji, by nie wykorzystywać swojej przewagi informacyjnej w odniesieniu do pozostałych uczestników rynku kapitałowego. Kara pieniężna nałożona na Mieczysława Cierpisza ma mieć charakter represyjno-dyscyplinujący i zagwarantować dolegliwość realnie odczuwalną przez stronę. Nałożenie na Mieczysława Cierpisza kary pieniężnej realizuje cel, którym jest dyscyplinowanie podmiotu naruszającego prawo, tj. prewencję indywidualną. Kara ma uświadomić stronie fakt naruszenia prawa, a dolegliwość, jaka łączy się z jej wykonaniem, stanowić ma na przyszłość bodziec zniechęcający do dalszych naruszeń. Wskazana kara pieniężna ma zachęcać pozostałych uczestników rynku kapitałowego do dołożenia należytej staranności przy wykonywaniu ustawowych obowiązków przez inne podmioty, ugruntowując poczucie obowiązywania prawa oraz zaufania do Komisji Nadzoru Finansowego jako organu nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

Informacja przekazana przez zarząd Bomi w dniu 22 września 2010 r. o wydarzeniach wskazujących na zagrożenie wystąpienia znacznej straty za III kwartał 2010 r. oraz za 2010 r., a także o prognozowanej znaczącej stracie jednostkowej za 2010 r. i jej możliwym wpływie na wynik skonsolidowany była ważna z punku widzenia uczestników rynku kapitałowego, gdyż dotyczyła istotnych z punktu widzenia inwestorów (także potencjalnych) informacji dotyczących sytuacji finansowej spółki. Członkowie rady nadzorczej od dnia 22 września 2010 r. posiadali przewagę informacyjną nad innymi uczestnikami rynku kapitałowego, gdyż wiedzieli o pogorszeniu sytuacji finansowej Bomi na niespełna dwa miesiące przed publikacją przez Bomi raportów w dniach 15 i 16 listopada 2010 r. Dlatego też, by nie wykorzystywać swojej przewagi informacyjnej, Mieczysław Cierpisz, jako członek rady nadzorczej Bomi, zgodnie z art. 159 ustawy o obrocie, powinien powstrzymać się do dni publikacji przez spółkę raportów informujących o pogorszeniu sytuacji finansowej z dokonywaniem transakcji na akcjach tej spółki.

8.    KNF jednogłośnie nałożyła na 9 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 900 złotych na 7 biur i 500 złotych na 2 biura (wysokość kar uwzględnia indywidualne okoliczności spraw), za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:


•    nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II lub III kwartale 2014 r. albo
•    niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej. 


Ukarane biura usług płatniczych to 9 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

KNF przypomina biurom usług płatniczych o ich obowiązkach prawnych wynikających z ustawy o usługach płatniczych. Więcej informacji na temat tych obowiązków można znaleźć w broszurze wydanej przez KNF.

Jaka jest różnica między biurem usług płatniczych a krajową instytucją płatniczą?

9.    Komisja jednogłośnie obniżyła z 800 tysięcy złotych do 700 tysięcy złotych karę pieniężną nałożoną w dniu 4 marca 2014 r. na Central European Distribution Corporation ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (obecnie Roust Corporation) wobec stwierdzenia, że spółka nie wykonała obowiązku określonego w art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o ofercie publicznej:

 
•    w związku z § 101 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie”), w związku z nieprzekazaniem w terminie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze roku 2012,
•    w związku z § 101 ust. 1 Rozporządzenia, w związku z nieprzekazaniem w terminie Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał roku 2012,
•    w związku z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia, w związku z nieprzekazaniem Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2012,
•    w związku z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia, w związku z nieprzekazaniem Komisji, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał roku 2013. 


Obniżenie wysokości kary jest związane wyłącznie z pogorszeniem się sytuacji finansowej spółki Roust Corporation z USA i nie zmienia faktu stwierdzenia naruszeń obowiązków informacyjnych określonych w art. 56 ustawy o ofercie.

10.    KNF jednogłośnie uchyliła w zakresie pkt I decyzję Komisji z dnia 4 marca 2014 r. w przedmiocie nałożenia na podstawie art. 98f ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 98a ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (dalej: „ustawa o obrocie”) na Trigon Dom Maklerski SA kary pieniężnej w wysokości 500 tysięcy złotych za utrzymywanie w dniach 28-30 grudnia 2011 r. kapitałów nadzorowanych na poziomie niższym niż poziom kapitału wewnętrznego i za utrzymywanie w dniu 30 grudnia 2011 r. skonsolidowanych kapitałów nadzorowanych na poziomie niższym niż poziom skonsolidowanego kapitału wewnętrznego oraz umorzenia w tym zakresie postępowania w pierwszej instancji.

Z treści art. 25 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym wynika, iż ustawodawca przekazał Komisji Nadzoru Finansowego kompetencję do decydowania o przekazywaniu do publicznej wiadomości informacji nie tylko o przypadkach naruszeń przepisów prawa wskazanych tam ustaw i o środkach prawnych podjętych w celu przeciwdziałania naruszeniu tych przepisów prawa, ale również o wynikach toczących się postępowań administracyjnych. Oznacza to, że ustawodawca za zasadne uznał informowanie uczestników rynku finansowego nie tylko o sytuacjach, w których doszło do naruszenia przepisów prawa, ale również o sytuacjach, gdzie postępowania dotyczące takich naruszeń zakończyły się w inny sposób niż stwierdzeniem naruszeń prawa. Tym samym ustawodawca stanął na stanowisku, iż prawidłowe kształtowanie świadomości prawnej uczestników rynku finansowego (polegające przede wszystkim na realizacji funkcji prewencyjnej wobec podmiotów nadzorowanych oraz na komunikowaniu o zagrożeniach innym uczestnikom rynku finansowego) powinno obejmować również informacje pozytywne – tj. o braku ukarania danego podmiotu nadzorowanego. Takie informacje będą bowiem stanowić komunikat dla innych uczestników rynku finansowego o braku zagrożenia w danym przypadku oraz będą uwzględniać interes samego podmiotu nadzorowanego, u którego w wyniku prowadzonego postępowania ostatecznie nie stwierdzono naruszenia przepisów prawa lub też z innych powodów nie została na niego nałożona sankcja

W tym przypadku, w wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego, ustalono, iż Trigon Dom Maklerski SA nie dopuścił się naruszenia art. 98a ust. 1 ustawy o obrocie odnośnie utrzymywania w dniach 28-30 grudnia 2011 r. kapitałów nadzorowanych na poziomie niższym niż poziom kapitału wewnętrznego i odnośnie utrzymywania w dniu 30 grudnia 2011 r. skonsolidowanych kapitałów nadzorowanych na poziomie niższym niż poziom skonsolidowanego kapitału wewnętrznego. W ten sposób odpadł jeden z konstytutywnych elementów sprawy administracyjnej, tj. jej przedmiot, co powoduje konieczność umorzenia postępowania administracyjnego stosownie do art. 105 § 1 k.p.a. Tym samym KNF umorzyła przedmiotowe postępowanie administracyjne.
   
11.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

 
•    Nordea Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego


12.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na: 


•    25 sierpnia 2015 r.
•    8 września 2015 r.
•    22 września 2015 r.
•    6 października 2015 r.

__________
1  Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 7 – 10 komunikatu . 

Do pobrania

Komunikat z 269. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 sierpnia 2015 r.

plik .pdf, 359,9kB
Pobierz