Komunikat z 265. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 7 lipca 2015 r.

data aktualizacji

1.    W dwieście sześćdziesiątym piątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

•    Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
•    Pani Anna Trzecińska – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
•    Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów1,
•    Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej2
•    Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.


2.    KNF jednogłośnie przyjęła wytyczne dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji dotyczące
 procesu tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

     Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe są przeznaczone na pokrycie bieżących i przyszłych zobowiązań, jakie mogą wyniknąć z zawartych umów ubezpieczenia i umów reasekuracji. Rezerwy stanowią nadzwyczaj istotny element pasywów zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji, a ich wycena powinna być dokonywana profesjonalnie i ostrożnie.

     Wytyczne stanowią ramy dla prawidłowej organizacji procesu tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz identyfikacji, pomiaru, monitorowania, zarządzania i raportowania ryzyk związanych z tym procesem. Wytyczne są zbiorem zalecanych działań w stosunku do wewnętrznych systemów kontroli, które powinny zapewniać wdrażanie odpowiednich standardów w ramach procesu tworzenia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.

     Projekt wytycznych podlegał wieloetapowym konsultacjom z rynkiem. KNF oczekuje, że odpowiednie działania mające na celu wdrożenie wytycznych zostaną przeprowadzone w zakładach ubezpieczeń i zakładach reasekuracji do dnia 1 stycznia 2016 r. Stosowanie wytycznych będzie przedmiotem weryfikacji w ramach procesu BION (badanie i ocena nadzorcza) oraz w toku przeprowadzanych inspekcji.  

3.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

•    Pana Andrzeja Burży na stanowisko Prezesa Zarządu Credit Agricole Towarzystwa Ubezpieczeń SA,
•    Pana Konrada Cich na stanowisko Członka Zarządu Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
•    Pana Romana Janiszewskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Poddębicach.

4.    KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na nabycie przez NN Continental Europe Holdings B.V. z Holandii od ING Banku Śląskiego SA akcji ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA stanowiących 20% liczby głosów na walnym zgromadzeniu i kapitału zakładowego.

5.    Komisja jednogłośnie nałożyła na W Investments SA kary pieniężne w łącznej wysokości 400 tysięcy złotych za naruszenia obowiązków informacyjnych spółki giełdowej polegające na:

•    niewykonaniu obowiązku określonego w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, tj. nie przekazaniu równocześnie KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości informacji poufnej o podjęciu w dniu 5 lutego 2010 r. przez spółkę zależną CR Media Consulting SA uchwały w sprawie zaistnienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu,
•    niewykonaniu obowiązku określonego w art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie, tj. nie przekazaniu niezwłocznie informacji, w zakresie określonym w art. 69 ustawy o ofercie, równocześnie do publicznej wiadomości, KNF oraz spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są akcje W Investments SA otrzymanej w dniu 28 maja 2012 r. od akcjonariusza o przekroczeniu przez podmioty wchodzące w skład porozumienia inwestycyjnego 33 % ogólnej liczby głosów w tej spółce,
•    nienależytym wykonaniu obowiązku określonego w art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie, tj. nie udostępnieniu niezwłocznie informacji otrzymanej w dniu 25 kwietnia 2012 r. na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie o zbyciu przez Butterfly SA - podmiot blisko związany z prezesem zarządu W Investments SA - w dniach od 30 marca 2012 r. do 20 kwietnia 2012 r. 502 289 akcji W Investments SA równocześnie spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są papiery wartościowe W Investments SA oraz do publicznej wiadomości, w trybie określonym w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie,
•    nienależytym wykonaniu obowiązku określonego w art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie, tj. nie udostępnieniu niezwłocznie informacji otrzymanej w dniu 24 maja 2012 r. na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie o zbyciu przez Butterfly SA - podmiot blisko związany z prezesem zarządu W Investments SA - w dniach od 26 kwietnia 2012 r. do 11 maja 2012 r. 177 700 akcji W Investments SA równocześnie spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym notowane są papiery wartościowe W Investments SA oraz do publicznej wiadomości, w trybie określonym w art. 56 ust. 1 ustawy o ofercie.

    W Investments SA kilkakrotnie naruszyło jedną z fundamentalnych zasad, na której oparty jest publiczny obrót papierami wartościowymi - zasadę transparentności rynku.

Wyjaśniając uczestnikom rynku kapitałowego motywy rozstrzygnięcia niniejszej sprawy KNF wskazuje, że nałożenie na W Investments SA kary pieniężnej nastąpiło w związku z nieopublikowaniem informacji poufnej o podjęciu przez zarząd spółki zależnej uchwały w sprawie zaistnienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu. Przesłanki do wszczęcia postępowania upadłościowego wobec CR Media Consulting SA ujawniły się po przeprowadzeniu od dnia 12 stycznia 2010 r. do dnia 4 lutego 2010 r. gruntownej analizy sytuacji finansowej tego podmiotu. Od tego momentu zarząd CR Media Consulting SA miał obowiązek złożenia w terminie 14 dni od zaistnienia podstawy do ogłoszenia upadłości wniosku o wszczęcie postępowania upadłościowego w celu uniknięcia odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną wskutek niezłożenia go w tym terminie. Zarząd obowiązek wykonał, co potwierdza, że przesłanki do złożenia wniosku wystąpiły.

Wiadomość o podjęciu przez zarząd spółki zależnej uchwały w sprawie zaistnienia przesłanek do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu była znacząca dla inwestorów biorąc pod uwagę okoliczność, że podstawy do złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstały w podmiocie o dużym znaczeniu w grupie kapitałowej W Investments SA, a więc niosła za sobą istotne konsekwencje dla grupy i samego emitenta, w tym dla ich kondycji finansowej oraz dalszych perspektyw rozwoju. Uczestnicy rynku kapitałowego będąc w posiadaniu tej informacji mieliby możliwość podjęcia optymalnej decyzji inwestycyjnej.

Ukaranie W Investments SA nastąpiło także w związku z nieopublikowaniem w oparciu o art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie informacji otrzymanej od akcjonariusza na podstawie art. 69 ustawy o ofercie. Przepis art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie nakłada na spółkę publiczną powinność niezwłocznego przekazywania informacji o istotnych zmianach stanu posiadania akcji przez akcjonariuszy (bez konieczności weryfikacji, czy informacje te są zgodne z rzeczywistym stanem posiadania lub czy zawierają wszystkie elementy, o których mowa w art. 69 ust. 4 ustawy o ofercie), co służy dostarczeniu inwestorom danych na temat struktury właścicielskiej spółki, którzy mogą ją uwzględniać przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych w zakresie zaangażowania w akcje spółki.

Nie przekazując informacji ujawniających stan posiadania akcji, W Investments SA pozbawiła inwestorów danych o stanie akcjonariatu, a więc o tym, kto ma rzeczywisty wpływ na sprawy tej spółki. Brak zaś było możliwości opóźnienia przekazania tej informacji do publicznej wiadomości w trybie art. 57 ustawy o ofercie.

Dodatkowo nałożenie na W Investments SA kary pieniężnej nastąpiło w związku z dwukrotnym nieudostępnieniem niezwłocznie informacji o transakcjach zawartych przez podmiot blisko związany z prezesem zarządu W Investments SA, podczas gdy o każdej takiej transakcji, przekraczającej kwotę 5 000 euro, osoby zajmujące w strukturze emitenta określone stanowiska mają obowiązek zawiadomić KNF oraz tego emitenta.

KNF wskazuje, że wszelkie transakcje dokonane przez osobę zasiadającą w zarządzie spółki publicznej oraz przez podmioty blisko z nimi związane są dla pozostałych akcjonariuszy i inwestorów przejawem dokonania przez tę osobę oceny sytuacji spółki, gdyż z racji zajmowanego stanowiska posiada ona bezpośredni dostęp do informacji o wydarzeniach w spółce oraz dużo większą wiedzę o przedsiębiorstwie niż inwestorzy. Jej pozycja jest więc uprzywilejowana kosztem innych inwestorów, dlatego też w celu zapewnienia równego dostępu do informacji i przejrzystości informacyjnej ustawodawca nałożył na te osoby obowiązek zawiadamiania innych uczestników rynku o dokonywanych przez nie transakcjach i osoby blisko z nimi związane. W Investments SA nie urzeczywistniła celu przedmiotowej regulacji, gdyż nie udostępniła niezwłocznie informacji o transakcjach zawartych przez podmiot blisko związany z prezesem zarządu W Investments SA. Brak zaś było możliwości opóźnienia przekazania tej informacji do publicznej wiadomości w trybie art. 57 ustawy o ofercie.

6.    KNF jednogłośnie nałożyła na 25 biur usług płatniczych kary pieniężne w wysokości po 1000 złotych na 1 biuro, 900 złotych na 15 biur, 600 złotych na 1 biuro, 500 złotych na 1 biuro, 450 złotych na 2 biura, 400 złotych na 1 biuro, 300 złotych na 1 biuro, 200 złotych na 1 biuro i 150 złotych na 2 biura (wysokość kar uwzględnia indywidualne okoliczności spraw), za naruszenie obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, polegające na:

•    nieprzekazaniu KNF w ustawowym terminie informacji o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w II lub III kwartale 2014 r. albo
•    niezłożeniu KNF w ustawowym terminie dokumentu potwierdzającego zawarcie kolejnej umowy gwarancji bankowej albo ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia zawartej przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej. 

     Ukarane biura usług płatniczych to 25 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, dla których świadczenie usług płatniczych to działalność dodatkowa. W przypadku ponownych naruszeń obowiązków przez te biura usług płatniczych, KNF rozważy nałożenie wyższych kar.

     KNF przypomina biurom usług płatniczych o ich obowiązkach prawnych wynikających z ustawy o usługach płatniczych. Więcej informacji na temat tych obowiązków można znaleźć w broszurze wydanej przez KNF.

Jaka jest różnica między biurem usług płatniczych a krajową instytucją płatniczą?
   
7.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

•    PKO BP Bankowy Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

8.    KNF jednogłośnie zezwoliła Bipromet SA na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 21 lipca 2015 r.

9.    Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

•    sytuacji banków w I kwartale 2015 r.,
•    sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I kwartale 2015 r.,
•    sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w I kwartale 2015 r.,
•    sytuacji krajowych instytucji płatniczych i biur usług płatniczych w I kwartale 2015 r. 

10.    Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na: 

•    21 lipca 2015 r.
•    4 sierpnia 2015 r.
•    25 sierpnia 2015 r.
•    8 września 2015 r.
•    22 września 2015 r.
•    6 października 2015 r.


1 Pan L.Kotecki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 3, 4, 6, 7 i 8 komunikatu.
2 Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2 i 9 komunikatu.