Komunikat z 250. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 24 lutego 2015 r.

data aktualizacji

1. W dwieście pięćdziesiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Piotr Wiesiołek – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej1,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie nałożyła na spółkę publiczną Browar Gontyniec SA karę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych za naruszenie obowiązków informacyjnych wobec stwierdzenia, że spółka:

• nie wykonała obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie, w zakresie określonym w art. 69 ustawy o ofercie – w odniesieniu do osiągnięcia przez Fundusz Allianz Absolute Return FIZ, zarządzany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska SA, ponad 5% ogólnej liczby głosów w spółce – równocześnie do publicznej wiadomości i KNF.

     Przekazanie uchwały w przedmiotowej sprawie ma na celu podniesienie świadomości prawnej emitentów. W przedmiotowej sprawie KNF stwierdziła nieprawidłowości w wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez emitenta, którego akcje są notowane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, których prawidłowe wykonywanie ma znaczenie dla zachowania transparentności rynku kapitałowego. 
     Nieprawidłowość dotyczy nieprzekazania do publicznej wiadomości informacji w związku z zawiadomieniem TFI Allianz Polska SA z dnia 5 lipca 2012 r. o zmianie zaangażowania zarządzanego przez nie funduszu Allianz Absolute Return FIZ powyżej progu 5% głosów ogólnej liczby głosów w spółce Browar Gontyniec SA.
     Jednym z podstawowych źródeł informacji dla inwestorów o przekroczeniu progów ogólnej liczby głosów w spółce publicznej są raporty bieżące przekazywane przez emitentów. Z przepisu art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie wynika obowiązek spółki publicznej do przekazywania równocześnie do publicznej wiadomości, Komisji oraz spółce prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane akcje tej spółki – w formie raportów – informacji o zmianie zaangażowania powyżej określonych progów głosów (w tym m.in.: progu 5%) ogólnej liczby głosów w spółce publicznej. W przypadku spółki publicznej, której akcje notowane są w alternatywnym systemie obrotu ww. obowiązek nie występuje w stosunku do spółki prowadzącej rynek regulowany, na którym są notowane akcje tej spółki.

3. Komisja jednogłośnie utrzymała w mocy decyzję KNF z dnia 21 stycznia 2014 r. w przedmiocie nałożenia na osobę fizyczną kary pieniężnej w wysokości 70 tysięcy złotych za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 56 ustawy o ofercie przez spółkę publiczną w okresie pełnienia przez tę osobę fizyczną funkcji członka zarządu spółki publicznej, w związku ze sporządzeniem raportu bieżącego.

     Ukaranie nastąpiło w związku z brakiem przekazania do wiadomości publicznej kompletnej informacji poufnej w okresie pełnienia funkcji członka zarządu spółki publicznej, co stanowiło rażące naruszenie obowiązków informacyjnych określonych w art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie.
Jednocześnie KNF zwraca uwagę członków zarządu spółek publicznych jak ważna jest dbałość o zgodne z prawem realizowanie obowiązków informacyjnych przez emitentów. Należy wskazać, iż prawidłowe działanie rynku kapitałowego opiera się na zasadzie transparentności oraz równego dostępu do informacji dotyczących spółek publicznych. Tylko prawidłowe wypełnianie obowiązków informacyjnych gwarantuje realizację tych zasad co przedkłada się na realne, tj. odzwierciedlające wartość papierów wartościowych kształtowanie się cen tych papierów wartościowych.

4. Komisja jednogłośnie obniżyła ze 150 tysięcy złotych do 120 tysięcy złotych karę pieniężną nałożoną w dniu 4 lutego 2014 r. na Advadis SA w upadłości układowej za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych emitentów polegające na nieprawidłowym:

• sporządzeniu sprawozdania finansowego za rok 2010, poprzez nieprzeprowadzenie corocznego testu na utratę wartości przez wartość firmy,
• sporządzeniu sprawozdania finansowego za I półrocze roku 2011, poprzez brak oszacowania wartości odzyskiwalnej przez wartość firmy.

     Obniżenie wysokości kary jest związane wyłącznie z pogorszeniem się sytuacji finansowej spółki i nie zmienia faktu stwierdzenia naruszeń obowiązków informacyjnych określonych w art. 56 ustawy o ofercie.

5. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do zamiaru bezpośredniego  nabycia przez Aviva International Insurance Limited z Wielkiej Brytanii oraz pośredniego nabycia przez Aviva Public Limited Company z Wielkiej Brytanii akcji BZ WBK – Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych  SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

6. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do zamiaru bezpośredniego  nabycia przez Aviva International Insurance Limited z Wielkiej Brytanii oraz pośredniego nabycia przez Aviva Public Limited Company z Wielkiej Brytanii akcji BZ WBKAviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie  SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

7. KNF jednogłośnie zezwoliła spółce publicznej Fabryka Formy SA na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 17 marca 2015 r.

8. Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

• kredytów hipotecznych we franku szwajcarskim,
• wpływu aprecjacji franka szwajcarskiego na sektor domów maklerskich,
• dostosowania się sektora ubezpieczeniowego do wytycznych KNF dla zakładów ubezpieczeń dotyczących dystrybucji ubezpieczeń,
• zgodności sprawozdań finansowych emitentów papierów wartościowych z MSSF,
• wyników badania i oceny nadzorczej (BION) domów maklerskich za 2014 r.,
• zaangażowania UKNF na forach międzynarodowych w II połowie 2014 r.

9. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 10 marca 2015 r.
• 24 marca 2015 r.
• 9 kwietnia 2015 r.  

1 Pan J. Męcina nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 8 a-b, d- f komunikatu.