Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Euroimplant SA, Ideon SA, Cash Flow SA, Clean&Carbon Energy SA, Dolnośląskie Surowce Skalne SA oraz Gant Development SA

Data aktualizacji:

25 marca 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki:

Euroimplant SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Rybiu, od dnia 25 marca 2015 r. do dnia 6 kwietnia 2015 r. włącznie,
Ideon SA z siedzibą w Katowicach, od dnia 25 marca 2015 r. do dnia 25 kwietnia 2015 r. włącznie,
Cash Flow SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, od dnia 25 marca 2015 r. do dnia 25 kwietnia 2015 r. włącznie,
Clean&Carbon Energy SA z siedzibą w Koszewku, od dnia 25 marca 2015 r. do dnia 31 marca 2015 r. włącznie,
Dolnośląskie Surowce Skalne SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, od dnia 25 marca 2015 r. do dnia 25 kwietnia 2015 r., włącznie,
Gant Development SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Legnicy, od dnia 25 marca 2015 r. do dnia 25 kwietnia 2015 r. włącznie,

z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości raportów kwartalnych za ostatni kwartał 2014 r. w terminie określonym przepisami prawa oraz raportów rocznych za 2014 r. w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego.

Zgodnie z § 101 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansówz dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 1031 Rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

Zgodnie z § 102. ust. 1. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, Emitent zwolniony jest z obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za ostatni kwartał roku obrotowego, pod warunkiem że przekaże raport roczny i odpowiednio skonsolidowany raport roczny jednocześnie, w dniu przez siebie określonym w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 103 Rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie 80 dni od daty zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.                                                   

1 Spółka notowana na rynku regulowanym jest obowiązana określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.

Do pobrania

Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Euroimplant SA, Ideon SA, Cash Flow SA, Clean&Carbon Energy SA, Dolnośląskie Surowce Skalne SA oraz Gant Development SA

plik .pdf, 211,5kB
Pobierz