Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Dolnośląskie Surowce Skalne SA, Alterco SA, Ideon SA oraz Cash Flow SA

data aktualizacji

4 maja 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki:

Dolnośląskie Surowce Skalne SA w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie, od dnia 4
   maja 2015 r. do dnia 15 maja 2015 r., włącznie,
Alterco SA z siedzibą w Warszawie, od dnia 4 maja 2015 r. do dnia 4 czerwca 2015 r. włącznie, 
Ideon SA z siedzibą w Katowicach, od dnia 4 maja 2015 r. do dnia 15 maja 2015 r. włącznie,
Cash Flow SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, od dnia 4 maja 2015 r. do dnia 4 czerwca 2015 r.
   włącznie,

z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości jednostkowego raportu rocznego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok obrotowy 2014 w terminie określonym przepisami prawa.

Spółką, która nie opublikowała raportu rocznego za 2014 r. jest również Gant Development SA. Komisja nie podjęła jednak w tym przypadku decyzji o żądaniu zawieszenia notowań, mając na względzie interes inwestorów i ograniczoną czasowo możliwość handlu akcjami spółki. Zgodnie bowiem z uchwałą Nr 387/2015 zarządu GPW w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 r. akcje spółki zostaną wykluczone z obrotu giełdowego z dniem 25 maja 2015 r.

Zgodnie z § 101 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansówz dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 1031 Rozporządzenia, nie później jednak niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy. 

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.                                                   

1 Spółka notowana na rynku regulowanym jest obowiązana określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.