Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Cash Flow SA, MSX Resources SA, PBO Anioła SA oraz PC Guard SANew Component

Data aktualizacji:

2 września 2015 r.


Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki:

•    Cash Flow SA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, od dnia 2 września 2015 r. do dnia 2 października 2015 r. włącznie,
•    MSX Resources SA z siedzibą w Warszawie, od dnia 2 września 2015 r. do dnia 2 października 2015 r. włącznie,
•    PBO Anioła SA w upadłości likwidacyjnej, z siedzibą w Kostrzynie Wielkopolskim, od dnia 2 września 2015 r. do dnia 2 października 2015 r. włącznie,
•    PC Guard SA z siedzibą w Warszawie, od dnia 2 września 2015 r. do dnia 30 września 2015 r. włącznie,

z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości raportów okresowych za pierwsze półrocze br. w terminie określonym przepisami prawa.

Zgodnie z § 101 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych , zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 1031 Rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia półrocza obrotowego, którego dotyczy.

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.

_____________
1Spółka notowana na rynku regulowanym jest obowiązana określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.

Do pobrania

Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Cash Flow SA, MSX Resources SA, PBO Anioła SA oraz PC Guard SANew Component

plik .pdf, 302,8kB
Pobierz