Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Alterco SA..

Data aktualizacji:

29 lipca 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki:

 
Alterco SA z siedzibą w Warszawie, od dnia 29 lipca 2015 r. do dnia 29 sierpnia, włącznie,  

z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za pierwszy kwartał br. w terminie określonym przepisami prawa. 

Zgodnie z § 101 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansówz dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 1031 Rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy. 

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.                                                   

1 Spółka notowana na rynku regulowanym jest obowiązana określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.

Do pobrania

Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Alterco SA..

plik .pdf, 37,3kB
Pobierz