Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Alterco SA

Data aktualizacji:

1 września 2015 r.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła decyzję o żądaniu od Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA (GPW) zawieszenia obrotu akcjami spółki publicznej:

 
Alterco SA z siedzibą w Warszawie, od dnia 1 września 2015 r. do dnia 1 października 2015 r., włącznie,  

z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości skonsolidowanego rozszerzonego raportu za pierwsze półrocze 2015 r. w terminie określonym przepisami prawa. 

Zgodnie z § 101 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansówz dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 1031 Rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia półrocza roku obrotowego, którego dotyczy. Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny jest przekazywany wyłącznie za pierwsze półrocze danego roku obrotowego. 

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.                                                   

1 Spółka notowana na rynku regulowanym jest obowiązana określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.

Do pobrania

Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Alterco SA

plik .pdf, 37,4kB
Pobierz