Komunikat w sprawie nałożenia kary pieniężnej na Ryszarda Krauze

data aktualizacji

28 maja 2015 r.
 
W dniu 12 maja 2015 r. Komisja Nadzoru Finansowego (dalej: Komisja lub KNF) wydała decyzję w sprawie utrzymania w mocy decyzji Komisji z dnia 21 stycznia 2014 r. w przedmiocie nałożenia na Ryszarda Krauze (dalej: Strona) kary pieniężnej w wysokości 400 000 zł (słownie złotych: czterysta tysięcy), za naruszenie obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 69 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, dalej: „ustawa o ofercie”), wobec niepoinformowania Komisji oraz spółki Petrolinvest S.A. z siedzibą w Gdyni (dalej: „Spółka”) w wymaganym prawem terminie o zmianie zamiaru dalszego zwiększania wraz z Prokom Investments S.A. oraz Osiedlem Wilanowskim Sp. z o.o. udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Petrolinvest S.A. w okresie dwunastu miesięcy od dnia 28 grudnia 2011 r.

Wyżej wskazana decyzja jest ostateczna (UKNF otrzymał potwierdzenie jej doręczenia), stało się więc możliwe przekazanie do publicznej wiadomości informacji o karze.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o podjęciu decyzji administracyjnej w przedmiocie nałożenia na Ryszarda Krauze kary pieniężnej w związku z wypełnianiem przez niego obowiązków wynikających z ustawy o ofercie związanych z posiadaniem statusu akcjonariusza spółki publicznej spełnia funkcję kształtowania świadomości prawnej uczestników rynku kapitałowego. Informacja ta odzwierciedla stopień naganności zachowania Strony postępowania w związku z naruszeniem zasad funkcjonujących na rynku kapitałowym poprzez naruszenie przepisów ustawy o ofercie.

Zgodnie z ustalonym w niniejszej sprawie stanem faktycznym w dniu 28 grudnia 2011 r. ukazał się raport bieżący nr 119/2011, w którym było zawarte oświadczenie Ryszarda Krauze o zamiarze zwiększania wraz z Prokom Investments S.A. oraz Osiedlem Wilanowskim Sp. z o.o. udziału w Spółce do poziomu co najmniej 25% w kapitale zakładowym i w głosach w okresie od dnia 28 grudnia 2011 r. do dnia 28 grudnia 2012 r. We wskazanym okresie przedmiotowy zamiar nie został zrealizowany. Wobec tego Ryszard Krauze powinien dokonać aktualizacji zadeklarowanego zamiaru i poinformować Komisję oraz Spółkę o zmianie zadeklarowanego w dniu 28 grudnia 2011 r. zamiaru nie później niż w terminie 3 dni roboczych od zaistnienia tej zmiany. Jednakże Ryszard Krauze nie wypełnił ciążących na nim obowiązków informacyjnych wynikających z art. 69 ust. 5 ustawy o ofercie.

Ryszard Krauze, nie zawiadamiając KNF i Spółki o zmianie zamiaru zaangażowania w akcjonariacie Spółki, naruszył art. 69 ust. 5 ustawy o ofercie oraz przyczynił się do naruszenia zasady transparentności rynku kapitałowego, która stanowi fundament jego funkcjonowania. Złożenie przez Ryszarda Krauze oświadczenia o zamiarze zwiększenia dotychczasowego udziału w ogólnej liczbie głosów o co najmniej 15% ogólnej liczby głosów w Spółce stanowiło istotną informację dla rynku, która mogła być brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych i tym samym mogła wpływać na wolumen obrotu i kurs akcji Spółki.

Powyższe naruszenie pozostaje w sprzeczności z ratio legis art. 69 ustawy o ofercie, którym jest zapewnienie równego dostępu do informacji dotyczących akcjonariatu spółki publicznej. W związku z powyższym podkreślić należy, iż całość infrastruktury rynku kapitałowego powinna służyć urzeczywistnieniu tej zasady poprzez zapewnienie uczestnikom rynku prawdziwej, rzetelnej oraz kompletnej informacji
o posiadaniu przez inwestorów znacznych pakietów akcji.

Prawidłowość i terminowość informowania przez akcjonariuszy o zmianie ich zaangażowania oraz o planach co do zmiany tego zaangażowania w daną spółkę publiczną ma szczególne znaczenie dla pozostałych uczestników rynku, bowiem może mieć istotny wpływ na ich decyzje inwestycyjne. Brak transparentności w zakresie informowania rynku o zmianie stanu posiadania akcji przez poszczególnych akcjonariuszy prowadzi do szkodliwej dla rynku dezinformacji i podważać zaufanie do rynku kapitałowego.