Komunikat w sprawie działalności autoryzowanych doradców na alternatywnych rynkach obrotu

data aktualizacji

1 czerwca 2015 r.

W związku z kierowanymi do prokuratury zawiadomieniami Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (dalej: Urząd KNF) o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw przez osoby zarządzające lub działające  w imieniu podmiotów wykonujących funkcje autoryzowanych doradców na alternatywnych rynkach obrotu instrumentami finansowymi, Urząd KNF przypomina o obowiązku posiadania stosownych zezwoleń.

Pośredniczenie w oferowaniu papierów wartościowych w trybie oferty prywatnej (skierowanej do mniej niż 150 oznaczonych osób) również podlega przepisom ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r., poz. 94, z późn. zm.), w szczególności może wymagać zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej.

Czynem zabronionym, o którym mowa w art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1382) jest udostępnianie 150 osobom lub większej liczbie osób lub nieoznaczonemu adresatowi, w dowolnej formie i w dowolny sposób, informacji w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych albo zachęcanie, bezpośrednio lub pośrednio, do nabycia lub objęcia tych papierów wartościowych, które nie są i nie będą przedmiotem oferty publicznej.

Urząd KNF ma prawny obowiązek przygotowywania zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstw każdorazowo, gdy takie podejrzenie poweźmie.