Kary pieniężne dla zarządu SKOK za niewykonanie zaleceń KNF

data aktualizacji

13 maja 2015 r.    

     W dniu 13 maja 2015 r. doręczono podjęte jednogłośnie 1, na posiedzeniu w dniu 12 maja 2015 r. decyzje Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o nałożeniu na prezesa i wiceprezesa zarządu jednej ze spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych (SKOK) kar pieniężnych w maksymalnej wysokości po 10 tysięcy 500 złotych na każdą z tych osób za niewykonanie przez SKOK zaleceń wydanych przez KNF we wrześniu 2014 r., na podstawie art. 71 ust. 1 ustawy o skok, dotyczących udostępnienia i przedstawienia wskazanemu przez KNF niezależnemu biegłemu rewidentowi wszelkich niezbędnych dokumentów i informacji oraz wyczerpujących wyjaśnień pozwalających na przeprowadzenie w sposób sprawny i kompleksowy zbadania prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego sporządzonego przez SKOK za rok 2013, oceny zgodności funkcjonowania SKOK z przepisami prawa w kontekście sprawozdania finansowego, w tym informacji dodatkowej oraz zapewnienia odpowiedniej współpracy i współdziałania z biegłym rewidentem.
 
     Odmawiając współpracy z wyznaczonym przez KNF biegłym rewidentem, SKOK uniemożliwiła wyjaśnienie na koszt KNF wątpliwości dotyczących merytorycznej poprawności opinii z badania sprawozdania finansowego SKOK za 2013 r., jak i rzetelności samego sprawozdania finansowego SKOK za 2013 r. Wątpliwości KNF, wynikające z ustaleń kontrolnych, dotyczyły tego, czy sprawozdanie finansowe rzetelnie odzwierciedla sytuację ekonomiczno-finansową i kapitałową SKOK. Wyniki inspekcji KNF wskazywały, że SKOK może ponosić straty, których wysokość nie znajduje pokrycia w funduszach własnych. W szczególności KNF zgłosiła zastrzeżenia w zakresie wyceny wybranych aktywów, tj. portfela pożyczek i kredytów oraz nieruchomości gruntowych, które nie były przedmiotem pogłębionej analizy i badania przez biegłego rewidenta pierwotnie badającego sprawozdanie SKOK za 2013 r.

     Postępowanie SKOK, polegające na odmowie współpracy z biegłych rewidentem wyznaczonym przez KNF, stanowi przeszkodę w prawidłowym i niezakłóconym sprawowaniu przez KNF nadzoru nad SKOK. Nakładając kary pieniężne w maksymalnej wysokości przewidzianej ustawą, KNF wzięła pod uwagę brak okoliczności łagodzących, w szczególności fakt, że zalecenia KNF nie zostały wykonane pomimo udzielenia prezesowi i wiceprezesowi zarządu SKOK w grudniu 2014 r. pisemnego upomnienia m.in. za brak realizacji zaleceń.

 _______________________________
1 W głosowaniu KNF uczestniczyli: A.Jakubiak – Przewodniczący KNF, W.Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego KNF, L.Gajek – Zastępca Przewodniczącego KNF, A.Trzecińska – Wiceprezes NBP, L.Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów, J.Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej, J.Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.