Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Kara KNF dla Janusza Andrzeja Lasockiego

Data aktualizacji:

W związku z otrzymaniem potwierdzenia doręczenia decyzji, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazuje do publicznej wiadomości informację o decyzji z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie utrzymania w mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 8 stycznia 2015 r., w przedmiocie nałożenia na Janusza Andrzeja Lasockiego (dalej: „Strona”) kary pieniężnej w wysokości 10 tysięcy złotych, wobec stwierdzenia, że czterokrotnie nie przekazał w terminie zawiadomień o swoim zaangażowaniu w HMSG S.A. (dalej: „Spółka”) oraz sporządzeniem przedmiotowych zawiadomień z naruszeniem warunków określonych w art. 69 ust. 4 pkt 2-3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382, dalej: „ustawa o ofercie”).

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o podjęciu decyzji administracyjnej w przedmiocie nałożenia na Janusza Andrzeja Lasockiego kary pieniężnej w związku z czterokrotnym nieprzekazaniem w terminie zawiadomień o swoim zaangażowaniu w spółce publicznej oraz sporządzeniem przedmiotowych zawiadomień z naruszeniem warunków określonych w przepisie art. 69 ust. 4 pkt 2-3 ustawy o ofercie spełnia funkcję kształtowania świadomości prawnej uczestników rynku kapitałowego. Informacja ta odzwierciedla stopień naganności zachowania strony postępowania w związku z naruszeniem zasad funkcjonujących na rynku kapitałowym poprzez naruszenie przepisów ustawy o obrocie.

KNF wyraża stanowisko, że wyjaśnienie uczestnikom rynku motywów rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma walor edukacyjny.

Ukaranie Janusza Andrzeja Lasockiego nastąpiło w związku ze stwierdzeniem, iż nie przekazał on w terminie zawiadomienia Komisji (56 dni opóźnienia) oraz Spółce (44 dni opóźnienia) o przekroczeniu w dniu 9 listopada 2010 r. 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, nie przekazał w terminie zawiadomienia Komisji (3 dni opóźnienia) o zmniejszeniu w dniu 13 czerwca 2012 r. posiadanego udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, nie przekazał w terminie zawiadomienia Komisji (2 dni opóźnienia) o przekroczeniu w dniu 22 czerwca 2012 r. progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz nie przekazał w terminie zawiadomienia Komisji (3 dni opóźnienia) oraz Spółce (2 dni opóźnienia) o zmniejszeniu w dniu 8 sierpnia 2012 r. posiadanego udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Ponadto zawiadomienia dotyczące przekroczenia przez Stronę w dniu 9 listopada 2010 r. 5% ogólnej liczby głosów w Spółce, o zmniejszeniu w dniu 13 czerwca 2012 r. posiadanego udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce oraz o przekroczeniu w dniu 22 czerwca 2012 r. progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce zostały dokonane z naruszeniem warunków określonych w art. 69 ust. 4 pkt 2-3 ustawy o ofercie (stwierdzono brak informacji o liczbie akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowym udziale w kapitale zakładowym Spółki oraz o liczbie głosów z tych akcji i ich procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów, a także liczbie głosów z aktualnie posiadanych akcji). Z kolei w przypadku zawiadomienia dotyczącego zmniejszenia w dniu 8 sierpnia 2012 r. posiadanego udziału poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce stwierdzono brak informacji o liczbie aktualnie posiadanych akcji oraz o liczbie głosów z tych akcji, co stanowiło naruszenie art. 69 ust. 4 pkt 3 ustawy o ofercie.

Komisja wskazuje, iż spoczywający na znaczących akcjonariuszach obowiązek prawidłowego i terminowego przekazywania Komisji oraz spółce publicznej zawiadomień o obecnym zaangażowaniu udziałowym w spółce ma szczególne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania mechanizmów transparentnego rynku kapitałowego. Informacje o aktualnym akcjonariacie spółki publicznej są zaliczane do jednych z najbardziej kluczowych dla inwestorów, przy podejmowaniu przez nich decyzji o zaangażowaniu kapitałowym w akcje emitenta. Kolejną istotną funkcją, jaką pełnią przedmiotowe informacje, jest zilustrowanie liczby głosów w spółce publicznej, posiadanych przez poszczególnych akcjonariuszy, a tym samym ich realnego wpływu na politykę spółki, co może mieć szczególne znaczenie dla akcjonariuszy mniejszościowych, rozważających swoje dalsze działania wobec spółki. Nie można również pominąć okoliczności, iż wszelkie uchybienia dotyczące rzetelnego przekazywania informacji skutkują zachwianiem zaufania uczestników rynku do zasad uczciwego obrotu i w efekcie mogą skutkować dewaluacją znaczenia informacji na rynku kapitałowym.

Rozstrzygając o wymiarze nałożonej kary pieniężnej, Komisja uwzględniła m.in., iż Strona  ostatecznie wykonała nałożone obowiązki, uznając tym samym, iż jej celem nie było ukrycie swojego stanu posiadania. Ponadto dokonując miarkowania kary pieniężnej Komisja wzięła pod uwagę, że naruszenie obowiązku przekazania w terminie zawiadomienia o zejściu w dniu 13 czerwca 2012 r. poniżej progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce i nieprzekazanie w terminie zawiadomienia o przekroczeniu w dniu 22 czerwca 2012 r. progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce dotyczyły jedynie obowiązku wobec Komisji. W związku z powyższym uznano, że w tych przypadkach Strona poinformowała w terminie Spółkę, dzięki czemu informacja została przekazana na rynek, a pozostali akcjonariusze uzyskali do niej dostęp i mogli się z nią zapoznać. Tym samym pomimo naruszenia przepisu art. 69 ustawy o ofercie w ww. zakresie, waga tego naruszenia jest mniejsza, niż gdyby omawiana informacja nie została przekazana do publicznej wiadomości lub została przekazana z opóźnieniem.

Dodatkowo Komisja wzięła pod uwagę, iż Strona przy wykonywaniu obowiązków notyfikacyjnych konsultowała treść wysyłanych zawiadomień z Prezesem Zarządu Spółki, uzyskując pomoc przy ich sporządzeniu. Ponadto uwzględniono okoliczności współpracy Strony z Komisją w toku prowadzonego postępowania oraz obecną sytuację majątkową Strony.

Wyżej przedstawione okoliczności skutkowały nałożeniem kary pieniężnej w wysokości znacznie odbiegającej od ustawowego maksymalnego wymiaru kary pieniężnej, określonej w art. 97 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie.


 

Do pobrania

Kara KNF dla Janusza Andrzeja Lasockiego

plik .pdf, 217,6kB
Pobierz