Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Kara KNF dla Bertranda Le Guerna

Data aktualizacji:

6 listopada 2015 r.

 

W związku z otrzymaniem potwierdzenia doręczenia decyzji, Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazuje do publicznej wiadomości informację o decyzji z dnia 20 października 2015 r. w sprawie utrzymania w mocy decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 2 września 2014 r., w przedmiocie nałożenia na Bertranda Le Guerna (dalej: „Strona”) kary pieniężnej w wysokości 150 tysięcy złotych, wobec stwierdzenia, że dopuścił się on manipulacji akcjami spółki Petrolinvest SA (dalej: „Spółka”), określonej w art. 39 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o obrocie, polegającej na rozpowszechnieniu nierzetelnych informacji dotyczących prowadzonych przez spółkę zależną spółki Petrolinvest SA prac poszukiwawczych, które wprowadzały w błąd w zakresie akcji spółki Petrolinvest SA, w związku z udzieleniem w dniu 31 stycznia 2011 r. wywiadu dziennikarzowi gazety „Puls Biznesu”.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o podjęciu decyzji administracyjnej w przedmiocie nałożenia na Bertranda Le Guerna kary pieniężnej w związku z rozpowszechnianiem nierzetelnych informacji dotyczących prac na odwiercie Shyrak 1 prowadzonych przez spółkę zależną Spółki spełnia funkcję kształtowania świadomości prawnej uczestników rynku kapitałowego. Informacja ta odzwierciedla stopień naganności zachowania strony postępowania w związku z naruszeniem zasad funkcjonujących na rynku kapitałowym poprzez naruszenie przepisów ustawy o obrocie.

KNF wyraża stanowisko, że wyjaśnienie uczestnikom rynku motywów rozstrzygnięcia niniejszej sprawy ma walor edukacyjny.

Ukaranie Bertranda Le Guerna nastąpiło w związku ze stwierdzeniem, iż rozpowszechnił on nierzetelne informacje dotyczące prowadzonych przez spółkę zależną spółki Petrolinvest SA prac poszukiwawczych, które wprowadzały w błąd w zakresie akcji spółki Petrolinvest SA, w związku z udzieleniem w dniu 31 stycznia 2011 r. wywiadu dziennikarzowi gazety „Puls Biznesu”.

Zgodnie z ustalonym w niniejszej sprawie stanem faktycznym w dniu 31 stycznia 2011 r. Bertrand Le Guern – prezes zarządu spółki Petrolinvest SA – udzielił telefonicznego wywiadu dziennikarzowi gazety „Puls Biznesu” dotyczącego bieżących prac Spółki. Osobą inicjującą rozmowę był dziennikarz, który skontaktował się w tym dniu z Bertrandem Le Guernem na prośbę przełożonych w celu przeprowadzenia wywiadu.

Opublikowana treść wypowiedzi Bertranda Le Guerna brzmiała następująco:
Właśnie wróciłem z Kazachstanu, miejsca, gdzie wiercimy odwiert Szirak 1. Mamy wszelkie przesłanki, by twierdzić, że trafiliśmy na duże złoże ropy i gazu. Znajdujemy się już na głębokości 5030 m. Udało nam się wykonać odwiert tak jak zakładaliśmy - nie mieliśmy problemów technicznych. Pomiary zgazowania płuczki wypływającej z odwiertu są wyjątkowo dobre, co dobrze rokuje, jeśli chodzi o wydobycie. Pomiary składu chemicznego gazu wskazują także, że prawdopodobnie będziemy mieli do czynienia ze złożem ropy naftowej. Wielkość zasobów, które możemy wydobyć, szacujemy na około 100 mln baryłek.”

Istotnym jest, iż na dzień udzielenia wywiadu Spółka nie dysponowała jeszcze danymi potwierdzającymi występowanie złoża węglowodorów na obszarze Shyrak oraz możliwości wydobycia. Ponadto warunkiem podjęcia ewentualnego wydobycia na obszarze Shyrak jest zawarcie porozumienia z partnerem strategicznym. Jednakże na dzień udzielenia wywiadu nie było wiadomo, czy będzie możliwe wydobywanie węglowodorów na terenie obszaru Shyrak, a Spółka nie porozumiała się z żadnym partnerem strategicznym, co czyniłoby możliwym ewentualne zagospodarowanie złoża.

Mając na uwadze powyższe Komisja stwierdziła, iż Bertrand Le Guern dokonał manipulacji akcjami Spółki poprzez rozpowszechnienie za pomocą środków masowego przekazu, w związku z udzieleniem w dniu 31 stycznia 2011 r. autoryzowanego wywiadu dziennikarzowi ogólnopolskiej gazety „Puls Biznesu”, nierzetelnych informacji dotyczących prowadzonych przez spółkę zależną Spółki prac poszukiwawczych, które wprowadzały w błąd w zakresie akcji Spółki, wiedząc, iż są to informacje wprowadzające w błąd, co oznacza, że naruszył art.
39 ust. 2 pkt 4 lit. b ustawy o obrocie.

Komisja wskazuje, że manipulacja dotyczyła okoliczności istotnych z uwagi na charakter prowadzonej przez Spółkę działalności, tj. inwestycje w spółki poszukujące węglowodorów, a mianowicie informacji dotyczących prac na odwiercie Shyrak 1. Informacje te wskazywały, że spółka zależna Spółki odkryła złoża ropy i gazu w sytuacji, gdy na dzień 31 stycznia 2011 r. Spółka nie posiadała dowodów potwierdzających powyższe odkrycie. Rozpowszechnione przez Stronę informacje wprowadzały więc w błąd w zakresie akcji Spółki, ponieważ mogły mieć wpływ na nieprawidłowe ukształtowanie się ich cen.

Powyższe informacje, zdaniem KNF, miały znaczenie dla inwestorów, którzy dokonując transakcji mogli uwzględniać ujawnione przez Bertranda Le Guerna pozytywne informacje dotyczące prowadzonych prac. Komisja wskazuje, że rozpowszechnianie informacji nierzetelnych naraża uczestników rynku na ryzyko błędnego postrzegania sytuacji czy działań spółki publicznej oraz podejmowania decyzji inwestycyjnych w warunkach niewłaściwej relacji ceny do sytuacji tej spółki.

W związku z powyższym Komisja wskazuje, iż nałożenie na Bertranda Le Guerna kary pieniężnej w wysokości 150 000 zł było w pełni uzasadnione koniecznością zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku kapitałowego, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, a także zapewnienia ochrony interesów uczestników tego rynku. Nie ulega bowiem wątpliwości, że manipulacja informacją o stanie prac prowadzonych na obiekcie Shyrak była istotna dla potencjalnych inwestorów czy akcjonariuszy Spółki, bowiem potwierdziła, że spółka zależna Spółki natrafiła na duże złoże ropy i gazu, które ponadto może być eksploatowane.

Ponadto należy podkreślić, iż nałożona kara pieniężna będzie spełniać funkcję represyjną, stanowiąc reakcję Komisji na naruszenie prawa przez Bertranda Le Guerna, która w swoim założeniu powinna być dla niego odpowiednio dolegliwa. Dolegliwość ta jest osiągana poprzez ingerencję w majątek Strony.

Przede wszystkim jednak, nałożona kara pieniężna w wysokości 150 000 zł ma na celu wykazanie Bertrandowi Le Guernowi nieopłacalności naruszania przepisów prawa i poprzez swoją wysoką dolegliwość wpłynąć na prawidłowe wypełnianie przez niego w przyszłości obowiązków informacyjnych na rynku kapitałowym.

Komisja miała również na uwadze uświadomienie pozostałym podmiotom działającym na rynku nieuchronność sankcji za naruszenie prawa, której dotkliwość jest uzależniona od zachowań karanego podmiotu.

Do pobrania

Kara KNF dla Bertranda Le Guerna

plik .pdf, 152,1kB
Pobierz