Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Orion Investment SA

data aktualizacji

30 listopada 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzony przez:
 

• Orion Investment SA z siedzibą w Krakowie, w związku z ofertą publiczną akcji serii G oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E, F, G oraz praw do akcji serii G Orion Investment SA z siedzibą w Krakowie (oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA).