Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Idea Bank SA

data aktualizacji

13 marca 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

Idea Bank SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną akcji serii J, K, L, M oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M oraz praw do akcji serii M Idea Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (oferującym jest Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o.).