Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego AAT Holding SA

data aktualizacji

4 września 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzony przez:
 

• AAT Holding SA z siedzibą w Warszawie, w związku z ofertą publiczną akcji serii A oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A AAT HOLDING SA z siedzibą w Warszawie (oferującym jest Pekao Investment Banking SA).