Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego „Paged” SA

data aktualizacji

30 listopada 2015 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny w formie jednolitego dokumentu, sporządzony przez:
 

• „Paged” SA z siedzibą w Warszawie, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii F, G „Paged” SA z siedzibą w Warszawie (firmą inwestycyjną jest Haitong Bank, S.A., Spółka Akcyjna Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie).