Wystąpienie do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i Izby Domów Maklerskich w sprawie harmonogramu sesji giełdowej

data aktualizacji

9 stycznia 2013 r.

W dniu 3 stycznia br. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) skierowała do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) oraz Izby Domów Maklerskich (IDM) pytania ws. długości sesji giełdowej.

KNF formalnie zwróciła się o informację jak GPW i IDM oceniają trwającą ponad dwa lata praktykę stosowania obecnego harmonogramu sesji giełdowej.

W wystąpieniu nadzorczym do GPW wniesiono o wyjaśnienia, zawierające fakty i dane liczbowe, które mogą potwierdzać założenia będące podstawą wydłużenia sesji giełdowej oraz ustosunkowanie się do pojawiających się negatywnych opinii krajowych firm inwestycyjnych co do słuszności wydłużenia długości trwania sesji giełdowej. KNF wystąpiła też o informacje o:

• kosztach i dochodach rodzajowych funkcjonowania GPW przed wprowadzoną zmianą długości sesji (za okres 2009-2010) w porównaniu do kosztów i dochodów rodzajowych po wydłużeniu sesji giełdowej (za okres 2011-2012), w zakresie funkcjonowania rynku giełdowego,
• liczbie i wartości transakcji zawieranych na rynku giełdowym przed wprowadzoną zmianą długości sesji (za okres 2009-2010) w porównaniu do liczby i wartości transakcji zawieranych na rynku giełdowym po wydłużeniu sesji giełdowej (za okres 2011-2012), z rozbiciem na poszczególne miesiące.

W przypadku, w którym Giełda planowałaby wprowadzenie zmiany regulacji w zakresie długości trwania sesji giełdowej, KNF wniosła o przedłożenie informacji, jakie mają być to zmiany.

Z kolei w wystąpieniu do IDM, w przypadku w którym, Izba uważa, iż aktualny harmonogramu sesji giełdowej generuje ryzyka, utrudnienia w działaniu bądź inne przeszkody po stronie członków IDM, KNF poprosiła o przedstawienie ich katalogu, wraz z ich dokładnym wyjaśnieniem. Poproszono też o ewentualne przekazanie (jeśli IDM dysponuje takimi informacjami):

• opracowań w niniejszym zakresie, w tym obejmujących praktyki innych krajów w aspekcie długości trwania sesji,
• informacji o kosztach i dochodach funkcjonowania firm inwestycyjnych przed wprowadzoną zmianą długości sesji w porównaniu do kosztów po wydłużeniu sesji giełdowej (np. w formie tabelarycznej, z rozbiciem na koszty i dochody rodzajowe, za okres 2009 – 2010 oraz okres 2011 – 1012), w zakresie tej części działalności maklerskiej, na którą wpływ miała zmiana długości sesji giełdowej.  

KNF oczekuje na informacje z GPW i IDM do dnia 11 stycznia br.