Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 196. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 29 października 2013 r.

Data aktualizacji:

1. W sto dziewięćdziesiątym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na wykonywanie działalności polegającej na tworzeniu funduszy inwestycyjnych lub funduszy zagranicznych i zarządzaniu nimi, w tym na pośrednictwie w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa, reprezentowaniu ich wobec osób trzecich oraz zarządzaniu zbiorczym portfelem papierów wartościowych przez:

• MM Prime Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

3. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie przez Q Securities SA działalności maklerskiej w zakresie:

• przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
• wykonywania ww. zleceń na rachunek dającego zlecenie,
• oferowania instrumentów finansowych,
• doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
• doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw.

4. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Romana Danielaka na Członka Zarządu AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
• Pana Krzysztofa Kalickiego na Prezesa Zarządu Deutsche Bank PBC SA,
• Pana Macieja Karasińskiego na Członka Zarządu Aviva Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Aviva BZ WBK SA.

5. Komisja jednogłośnie nałożyła na Platinum Prestige Capital SA trzydzieści jeden kar pieniężnych na łączną kwotę 5 milionów 630 tysięcy złotych za trzydziestojednokrotne naruszenie obowiązków informacyjnych związanych ze znacznymi pakietami akcji spółki PSW Capital SA w okresie październik 2010 r. – grudzień 2012 r.

 Naruszenia przepisów ustawy o ofercie publicznej polegały na tym, że Platinum Prestige Capital SA jako akcjonariusz spółki PSW Capital SA:

• dwadzieścia jeden razy nie dokonał zawiadomienia KNF i spółki PSW Capital SA o zmianie posiadanego udziału ponad 33% liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów,
• jeden raz nie dokonał w terminie zawiadomienia KNF i spółki PSW Capital SA o zwiększeniu posiadanego udziału powyżej 75% ogólnej liczby głosów.
• jeden raz nie dokonał w terminie zawiadomienia KNF i spółki PSW Capital SA o zmniejszeniu posiadanego udziału poniżej 75% ogólnej liczby głosów,
• jeden raz nie dokonał zawiadomienia KNF i spółki PSW Capital SA o zwiększeniu posiadanego udziału powyżej 50% ogólnej liczby głosów,
• jeden raz nie dokonał zawiadomienia KNF i spółki PSW Capital SA o osiągnięciu 50% ogólnej liczby głosów,
• jeden raz nie dokonał zawiadomienia KNF i spółki PSW Capital SA o zmniejszeniu posiadanego udziału poniżej 50% ogólnej liczby głosów,
• jeden raz nie dokonał zawiadomienia KNF i spółki PSW Capital SA o zmniejszeniu posiadanego udziału poniżej 33 1/3% ogólnej liczby głosów,
• jeden raz nie dokonał zawiadomienia KNF i spółki PSW Capital SA o zmniejszeniu posiadanego udziału poniżej 33% ogólnej liczby głosów,
• jeden raz nie dokonał zawiadomienia KNF i spółki PSW Capital SA o zmniejszeniu posiadanego udziału poniżej 25% ogólnej liczby głosów,
• dwa razy dokonał zawiadomienia KNF i spółki PSW Capital SA z naruszeniem warunków określonych w art. 69 ust. 4 ustawy o ofercie.

Należy również wskazać, że dążąc do zapewnienia stanu zgodnego z prawem KNF zobowiązała Platinum Prestige Capital SA do wykonania oraz należytego wykonania w terminie 7 dni roboczych od dnia doręczenia decyzji – w trybie art. 69 ustawy o ofercie –  obowiązków informacyjnych, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej, bowiem w myśl art. 97 ust. 4 zdanie 1 ustawy o ofercie w decyzji, o której mowa w ust. 1 tego artykułu, KNF może wyznaczyć termin ponownego wykonania obowiązku lub dokonania czynności wymaganej przepisami, których naruszenie było podstawą nałożenia kary pieniężnej. W myśl art. 97 ust. 4 zdanie 2 ustawy o ofercie, w razie bezskutecznego upływu tego terminu KNF może powtórnie wydać decyzję o nałożeniu kary pieniężnej. Nakładając na Platinum Prestige Capital SA ww. powinność KNF miała na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obrotu oraz zapewnienie inwestorom ochrony ich szeroko pojętych interesów poprzez umożliwienie im uzyskania informacji przedstawiających, jak w okresie październik 2010 r. – grudzień 2012 r. kształtował się stan posiadania przez Platinum Prestige Capital SA akcji spółki. W tym zakresie KNF na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym postanowiła nadać decyzji rygor natychmiastowej wykonalności biorąc pod uwagę fakt iż, w tym stanie sprawy w świetle stwierdzonych naruszeń art. 69 ustawy o ofercie szczególnie istotne jest umożliwienie uzyskania przez inwestorów informacji o zmianach stanu posiadania przez Platinum Prestige Capital SA akcji spółki uznając tym samym, że przemawia za tym ważny interes uczestników rynku kapitałowego oraz konieczność zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania.

Przekazanie do publicznej wiadomości informacji o wydaniu przez KNF decyzji odzwierciedla stopień naganności zachowania tej spółki i wyraża ocenę KNF co do skali naruszenia przez nią zasad funkcjonujących na rynku kapitałowym. Platinum Prestige Capital SA wielokrotnie naruszyła art. 69 ustawy o ofercie, uniemożliwiając spółce wywiązanie się z obowiązku o którym mowa w art. 70 ustawy o ofercie (tj. obowiązku publikowania informacji uzyskanych od akcjonariuszy w zakresie określonym w art. 69 ustawy o ofercie), który służy zapewnieniu pełnego dostępu do informacji na temat istotnych zmian w strukturze właścicielskiej oraz do informacji dotyczących faktycznej aktywności poszczególnych akcjonariuszy. Każda zmiana stanu posiadania przez tak znacznego akcjonariusza jak Platinum Prestige Capital SA po jej przekazaniu do publicznej wiadomości jest istotną informacją dla pozostałych inwestorów, którzy mogą ją uwzględniać przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

6. KNF jednogłośnie nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych za naruszenie art. 155 ust. 1 pkt 3 ustawy o działalności ubezpieczeniowej, w związku z zaliczeniem do aktywów stanowiących pokrycie rezerw techniczno – ubezpieczeniowych akcji Generali Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA, w sytuacji gdy udział zakładu ubezpieczeń przekraczał 10% kapitału podstawowego Generali PTE. Sytuacja ta miała miejsce w odniesieniu do kwartalnych sprawozdań finansowych sporządzonych na dzień 30 września 2011 r., 31 grudnia 2011 r., 31 marca 2012 r., 30 czerwca 2012 r. oraz w sprawozdaniu finansowym za 2011 r.

7. KNF jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutów:

• ING Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego,
• Nordea Otwartego Funduszu Emerytalnego.

8. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 12 listopada 2013 r.
• 26 listopada 2013 r.
• 10 grudnia 2013 r.
• 20 grudnia 2013 r.
• 7 stycznia 2014 r.

Do pobrania

Komunikat ze 196. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 29 października 2013 r.

plik .pdf, 227,2kB
Pobierz