Komunikat ze 195. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 15 października 2013 r.

data aktualizacji

1. W sto dziewięćdziesiątym piątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej2.

2. KNF zapoznała się z założeniami do projektu rekomendacji dotyczącej dobrych praktyk w zakresie bancassurance.

Na podstawie wyników ankiet nadzorczych skierowanych do banków oraz przeglądu doświadczeń międzynarodowych i działań podejmowanych przez Związek Banków Polskich (ZBP) i Polską Izbę Ubezpieczeń (PIU), uznano, że samoregulacja sektora poprzez rekomendacje ZBP i PIU – pomimo, że są one bardzo potrzebne i wypełniają lukę prawną – jest niewystarczająca. Określenie przez KNF dobrych praktyk w obszarze bancassurance jest ukierunkowane na przeciwdziałanie utrzymującym się niewłaściwym praktykom rynkowym, które mogłyby doprowadzić do materializacji ryzyka w ujęciu systemowym.

Przyjęte założenia będą stanowić główne tezy rekomendacji KNF dotyczącej bancassurance, której projekt zostanie przekazany do publicznych konsultacji po jego opracowaniu, do końca 2013 r.

3. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Tomasza Czałbowskiego na Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Reasekuracji SA,
• Pani Barbary Sobali na Członka Zarządu Banku Handlowego w Warszawie SA,
• Pani Moniki Woźniak – Makarskiej na Prezesa Zarządu Polskiego Towarzystwa Reasekuracji SA.

4. KNF jednogłośnie nałożyła na spółkę MIT Mobile Internet Technology SA karę pieniężną w wysokości 300 tysięcy złotych za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych w związku ze sporządzeniem raportu bieżącego nr 73/2009 z dnia 30 grudnia 2009 r.

Spółka MIT Mobile Internet Technology SA przekazała do publicznej wiadomości informację o zawarciu umowy sprzedaży 100% udziałów spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych sp. z o. o. KNF wskazuje, że w dniu 27 października 2009 r. w spółce tej podwyższono kapitał zakładowy do kwoty 3.056.500 złotych w drodze emisji 6.013 nowych udziałów, które zostały objęte przez MIT Mobile Internet Technology SA, z czego 5.013 udziałów o wartości 2.506.500 złotych zostało pokryte aportem, tj. zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa zajmującą się działalnością wydawniczą i kartograficzną, a 1.000 udziałów o wartości 500.000 złotych pokryto wkładem pieniężnym.

MIT Mobile Internet Technology SA nie przekazała do publicznej wiadomości informacji o zbyciu udziałów swojej spółki zależnej za cenę 1 złoty i możliwym wpływie tej ceny na wynik finansowy wraz z uzasadnieniem sposobu tej kalkulacji, co stanowiło rażące naruszenie obowiązku informacyjnego. Wpływ tej transakcji na wynik finansowy MIT Mobile Internet Technology SA był bardzo istotny, gdyż strata związana ze sprzedażą udziałów spółki Polskie Przedsiębiorstwo Wydawnictw Kartograficznych sp. z o. o.  wraz z utworzeniem rezerw na należności od tej spółki wyniosła około 4,2 mln złotych, co stanowiło ponad 50% straty osiągniętej przez MIT Mobile Internet Technology SA w 2009 r. (około 7 mln złotych).

Tym samym KNF zwraca uwagę emitentom papierów wartościowych, że dopiero kompletna informacja poufna umożliwia inwestorom rzetelną ocenę potencjalnego wpływu na cenę lub wartość instrumentów finansowych. Pełne ujawnianie informacji poufnych wzmacnia zaś integralność rynku kapitałowego, pogłębia zaufanie inwestorów do prawidłowości procesów na nim zachodzących i zapewnia prawidłowe funkcjonowanie mechanizmu cenowego rynku, dzięki czemu kursy notowań akcji na rynku są jak najbardziej zbliżone do ich realnej wartości. 

5. Komisja jednogłośnie nałożyła na Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA kary pieniężne w łącznej wysokości 700 tysięcy złotych za:

• naruszenie przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty art. 104 ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych w zakresie nabywania do portfela Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych wydzielonego w ramach Copernicus FIO powyżej 10% wartości nominalnej papierów dłużnych wyemitowanych przez jeden podmiot w okresie od III kwartału 2010 r. do sierpnia 2013 r.,
• naruszenie przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty art. 93 ust. 1 pkt 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych w zakresie lokowania powyżej 10% wartości aktywów Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych w papiery wartościowe i instrumenty rynku pieniężnego inne niż określone w art. 93 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych w okresie od czerwca 2011 r. do sierpnia 2013 r.,
• naruszenie art. 65a ust. 1 pkt 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych w zakresie nieopracowania i niewdrożenia przez TFI szczegółowych procedur podejmowania decyzji inwestycyjnych w procesie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu w okresie od lipca 2010 r. do sierpnia 2011 r., 
• naruszenie art. 65a ust. 1 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych w zakresie nieopracowania i niewdrożenia przez TFI procedur umożliwiających monitorowanie i mierzenie w każdym czasie ryzyka związanego z poszczególnymi przedmiotami lokat oraz ryzyka portfela inwestycyjnego funduszu w okresie od lipca 2010 r. do listopada 2011 r.

6. KNF jednogłośnie obniżyła, z 350 tysięcy złotych do 250 tysięcy złotych, karę pieniężną nałożoną na MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA w dniu 6 listopada 2012 r. za niezawiadomienie KNF w ustawowym terminie o wszczęciu postępowania sądowego w związku z wniesieniem przez MCI Management SA powództwa o stwierdzenie nieistnienia stosunku prawnego wynikającego z zawartej w maju 2009 r. umowy objęcia przez trzy osoby fizyczne 300 000 akcji imiennych serii H w podwyższonym kapitale zakładowym TFI.

Obniżając wysokość kary, KNF uwzględniła nowe okoliczności sprawy.

7. Komisja jednogłośnie uchyliła decyzję z dnia 1 października 2013 r. w przedmiocie nakazania Idea Premium Specjalistycznemu Funduszowi Inwestycyjnemu Otwartemu reprezentowanemu przez Idea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA zawieszenia zbywania oraz odkupywania jednostek uczestnictwa w okresie od dnia 2 października 2013 r. do dnia 15 października 2013 r., ze względu na zmianę stanu faktycznego polegającą na uregulowaniu przez fundusz zobowiązań wobec uczestników. Tym samym zastosowanie środka nadzorczego w postaci decyzji wydanej w dniu 1 października 2013 r. osiągnęło zamierzony skutek, w postaci uregulowania zobowiązań funduszu wobec jego uczestników.

8. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutów:

• Amplico Otwartego Funduszu Emerytalnego,
• MetLife Amplico Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego,
• Pracowniczego Towarzystwa Emerytalnego „Nowy Świat” SA.

9. KNF zapoznała się z informacjami na temat:

• sytuacji krajowych instytucji płatniczych i biur usług płatniczych w II kwartale 2013 r.,
• reasekuracji zakładów ubezpieczeń w 2012 r.

10. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 29 października 2013 r.
• 12 listopada 2013 r.
• 26 listopada 2013 r.
• 10 grudnia 2013 r.
• 20 grudnia 2013 r.
• 7 stycznia 2014 r.

_______________________________
1 Pan L.Gajek nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 4 komunikatu.
2 Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 9 komunikatu.