Komunikat ze 194. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 1 października 2013 r.

data aktualizacji

1. W sto dziewięćdziesiątym czwartym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego2,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej3,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej4.

2. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Joao Bras Jorge na Prezesa Zarządu Banku Millennium SA,
• Pana Tomasza Dziaducha na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Głubczycach,
• Pana Dariusza Kacprzyka na Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego,
• Pani Zofii Kałek – Bazyluk na Prezesa Zarządu Pałuckiego Banku Spółdzielczego w Wągrowcu.

3. Komisja jednogłośnie zatwierdziła:

• Pana Arkadiusza Gemrę na stanowisku Prezesa Zarządu Rzeszowskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Bpa J.S. Pelczara,
• Panią Ilonę Kalinowską na stanowisku Prezesa Zarządu Zachodniopomorskiej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej.

4. KNF jednogłośnie odmówiła zatwierdzenia:

• Pana Jana Rudnickiego na stanowisku Prezesa Zarządu Międzyzakładowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w HPR Dąbrowa Górnicza

ze względu na brak wykształcenia co najmniej średniego, wymaganego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 4) w związku z art. 86 ust. 4 i w związku z art.18 ust. 4 ustawy o spółdzielczych kasach oszczędnościowo – kredytowych.

5. KNF jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

• Blue Media SA z Sopotu.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje:

• przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
• wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
      • przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
      • przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
      • przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
• wykonywanie ww. transakcji płatniczych, w ciężar środków pieniężnych udostępnionych użytkownikowi z tytułu kredytu, o którym mowa w art. 74 ust. 3 ustawy o usługach płatniczych,
• wydawanie instrumentów płatniczych
,
• zawieranie umów z przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych, • świadczenie usługi przekazu pieniężnego.

6. Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

• BluePay SA z Sopotu.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje:

• przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
• zawieranie umów z przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych, • świadczenie usługi przekazu pieniężnego.


7. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie przez X – Trade Brokers Dom Maklerski SA działalności maklerskiej w zakresie:

• sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
• czynności maklerskich, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych.

8. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie przez Dom Inwestycyjny Investors SA działalności maklerskiej w zakresie nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych.

9. KNF jednogłośnie podjęła nową uchwałę w sprawie określenia treści informacji o warunkach prowadzenia działalności maklerskiej na terytorium Polski przez zagraniczne firmy inwestycyjne prowadzące działalność w formie oddziału lub bez konieczności otwierania oddziału, o której mowa w art. 117 ust. 4 i 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Potrzeba wydania nowej uchwały KNF, która zastępuje uchwałę nr 128/2010 z dnia 28 kwietnia 2010 r., wynikała ze zmiany stanu prawnego, m.in. wejścia w życie nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz banków powierniczych i nowego rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego.

10. KNF jednogłośnie nałożyła na Superfund Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA karę pieniężną w wysokości 300 tysięcy złotych za naruszenie:

• art. 10 ustawy o funduszach inwestycyjnych, poprzez brak działania TFI w interesie uczestników funduszy, w związku ze złożeniem w dniu 23 grudnia 2011 r. zlecenia odkupienia wszystkich posiadanych przez Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego Superfund SICAV,
• § 11 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 3 oraz § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kontroli wewnętrznej, poprzez brak udokumentowania źródeł będących podstawą podjęcia w dniu 23 grudnia 2011 r. decyzji inwestycyjnej o odkupieniu tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego Superfund SICAV,
• § 8 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji, poprzez nieprzekazanie Komisji w sprawozdaniu z funkcjonowania kontroli wewnętrznej za 2011 r. informacji o naruszeniu „Szczegółowej Procedury podejmowania decyzji inwestycyjnych w procesie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu oraz procedury uzupełniającej,

oraz naruszenie przez Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz  Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

• art. 145 ust. 7 i art. 196 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku ze złożeniem w dniu 23 grudnia 2011 r. zlecenia odkupienia wszystkich posiadanych przez Superfund Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty i Superfund Trend Podstawowy Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty tytułów uczestnictwa funduszu zagranicznego Superfund SICAV, gdyż po dokonaniu tej operacji oba SFIO nie utrzymywały lokat na minimalnym 80% poziomie w instrumenty wymienione w art. 196 ust. 1 i 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, do czego obligował je ww. przepis,
• § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji, poprzez uchybienie określonemu w ww. przepisie terminowi na przekazanie raportów bieżących dotyczących przekroczenia ograniczeń inwestycyjnych wynikających z ustawy lub statutu, w odniesieniu do subfunduszy Superfund A, Superfund B, Superfund C oraz Superfund Goldfuture.          

Komisja wzięła pod uwagę fakt, że Superfund TFI pokryło ze środków własnych straty poniesione przez uczestników Subfunduszu Goldfuture w wyniku zbycia w dniu 23 grudnia 2011 r. i ponownego odkupienia w dniu 9 stycznia 2012 r. tytułów uczestnictwa Superfund SICAV.
Uczestnicy pozostałych funduszy nie ponieśli strat w związku z zaistniałym zdarzeniem.

11. KNF zapoznała się z informacjami na temat:

• sytuacji banków w I półroczu 2013 r.,
• sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w I półroczu 2013 r.,
• sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w I półroczu 2013 r.,
• kierunkach podziału zysku banków komercyjnych i banków spółdzielczych.

 
12. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 15 października 2013 r.
• 29 października 2013 r.
• 12 listopada 2013 r.
• 26 listopada 2013 r.
• 10 grudnia 2013 r.
• 20 grudnia 2013 r.
• 7 stycznia 2014 r.

_______________________________
1 Pan L. Gajek nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 9-10.
2 Pan W. Koziński nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 4, 11a, 11 c-d komunikatu.
3 Pan J. Męcina nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2a, 11a, 11 c-d  komunikatu.
4 Pan J. Pruski nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 11 c-d  komunikatu.