Komunikat ze 191. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 13 sierpnia 2013 r.

data aktualizacji

1. W sto dziewięćdziesiątym pierwszym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów1,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie odmówiła wydania zezwolenia na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

• mPay SA

ze względu na niespełnianie wymogów określonych przepisami ustawy o usługach płatniczych.

3. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie przez Infinity8 SA działalności maklerskiej w zakresie:

• przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
• nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych,
• zarządzania portfelami instrumentów finansowych, 
• oferowania instrumentów finansowych,
• świadczenia usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawierania i wykonywania innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,
• doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
• doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
• sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
• świadczenia usług dodatkowych związanych z subemisją usługową lub inwestycyjną.

4. KNF jednogłośnie zezwoliła na nabycie przez Getin Noble Bank SA zorganizowanej części przedsiębiorstwa bankowego DZ BANK Polska SA.

5. Komisja, przychylając się do wniosku strony, jednogłośnie nakazała przeniesienie instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków, o których mowa w art. 69 ust. 4 pkt 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z Biura Maklerskiego Banku DnB NORD Polska SA do Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA.

6. KNF zapoznała się z notyfikacją w sprawie utworzenia oddziału na terytorium Polski przez instytucję kredytową z Niemiec:

• DZ BANK AG.

KNF jednogłośnie podjęła przy tym decyzję w sprawie wskazania warunków w interesie dobra ogólnego, które oddział będzie obowiązany spełniać prowadząc działalność na terytorium Polski. Wskazane przez KNF warunki dotyczą zobowiązania DZ BANK AG do:

• informowania klienta, przed zawarciem umowy i najpóźniej z chwilą złożenia oferty, w sposób jednoznaczny i potwierdzony przez klienta, o faktach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa depozytów gromadzonych przez DZ BANK AG w związku z prowadzeniem działalności na terytorium Polski przez oddział, m.in. o:
- sprawowaniu nadzoru nad działalnością oddziału z punktu widzenia jego wypłacalności przez władze nadzorcze z Niemiec,
- sposobie gwarantowania gromadzonych depozytów przez niemiecki system gwarancyjny,
- sposobie i miejscu przechowywania gromadzonych środków, stosowanych zabezpieczeniach i zasadach wypłaty środków,
- danych teleadresowych umożliwiających klientom bezpośredni – fizyczny kontakt z oddziałem, 
- miejscu przechowywania i przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową, 
- możliwości wnioskowania o informacje na temat regulacji prawnych dotyczących działalności DZ BANK AG i jego oddziału w Polsce oraz kodeksów dobrych praktyk, którym podlega DZ BANK AG,
• zapewnienia, aby przekazy reklamowe lub marketingowe nie wprowadzały odbiorców w błąd co do ww. informacji,
• udostępniania do publicznej wiadomości w języku polskim treści sprawozdań finansowych bezzwłocznie po ich zatwierdzeniu, a także informacji o podjętych wobec tej instytucji kredytowej przez właściwe władze w kraju jej siedziby działaniach nadzorczych w zakresie podlegającym w tym kraju ujawnieniu,
• powstrzymania się od arbitrażu regulacyjnego,
• zapewnienia, aby wszelkie powództwa cywilnoprawne dotyczące zawartych umów poddawane były rozstrzygnięciom sądów polskich na takich samych warunkach, jak powództwa dotyczące umów zawieranych przez banki krajowe,
• stosowania się do wskazań KNF dotyczących prowadzenia działalności przez oddział w sposób zgodny z interesem dobra ogólnego, a w szczególności dotyczących ochrony dóbr konsumenta, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, a także zapobieżenia naruszeniom prawa lub wzrostowi ryzyka systemowego w sektorze finansowym.

7. Komisja zapoznała się z notyfikacją w sprawie utworzenia oddziału na terytorium Polski przez instytucję kredytową z Austrii:

• Western Union International Bank GmbH.

KNF jednogłośnie podjęła przy tym decyzję w sprawie wskazania warunków w interesie dobra ogólnego, które oddział będzie obowiązany spełniać prowadząc działalność na terytorium Polski. Wskazane przez KNF warunki dotyczą zobowiązania Western Union International Bank GmbH do:

• informowania klienta, przed zawarciem umowy i najpóźniej z chwilą złożenia oferty, w sposób jednoznaczny i potwierdzony przez klienta, o faktach istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa depozytów gromadzonych przez Western Union International Bank GmbH w związku z prowadzeniem działalności na terytorium Polski przez oddział, m.in. o:
- sprawowaniu nadzoru nad działalnością oddziału z punktu widzenia jego wypłacalności przez władze nadzorcze z Austrii,
- sposobie gwarantowania gromadzonych depozytów przez austriacki system gwarancyjny,
- sposobie i miejscu przechowywania gromadzonych środków, stosowanych zabezpieczeniach i zasadach wypłaty środków, 
- danych teleadresowych umożliwiających klientom bezpośredni – fizyczny kontakt z oddziałem, 
- miejscu przechowywania i przetwarzania informacji stanowiących tajemnicę bankową, 
- możliwości wnioskowania o informacje na temat regulacji prawnych dotyczących działalności Western Union International Bank GmbH i jego oddziału w Polsce oraz kodeksów dobrych praktyk, którym podlega Western Union International Bank GmbH,
• zapewnienia, aby przekazy reklamowe lub marketingowe nie wprowadzały odbiorców w błąd co do ww. informacji,
• udostępniania do publicznej wiadomości w języku polskim treści sprawozdań finansowych bezzwłocznie po ich zatwierdzeniu, a także informacji o podjętych wobec tej instytucji kredytowej przez właściwe władze w kraju jej siedziby działaniach nadzorczych w zakresie podlegającym w tym kraju ujawnieniu,
• powstrzymania się od arbitrażu regulacyjnego,
• zapewnienia, aby wszelkie powództwa cywilnoprawne dotyczące zawartych umów poddawane były rozstrzygnięciom sądów polskich na takich samych warunkach, jak powództwa dotyczące umów zawieranych przez banki krajowe,
• stosowania się do wskazań KNF dotyczących prowadzenia działalności przez oddział w sposób zgodny z interesem dobra ogólnego, a w szczególności dotyczących ochrony dóbr konsumenta, zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, a także zapobieżenia naruszeniom prawa lub wzrostowi ryzyka systemowego w sektorze finansowym.

8. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Piotra Tomali na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Gogolinie,
• Pana Adama Uszpolewicza na Prezesa Zarządu Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA.

9. Komisja jednogłośnie przekazała cypryjskiemu organowi nadzoru informację o zamiarze prowadzenia działalności maklerskiej bez otwierania oddziału na terytorium Cypru przez:

• Noble Securities SA.

10. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do planowanego  bezpośredniego nabycia przez Panią Patrycję Buchowicz akcji SovereignFund Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie powodującej przekroczenie 20% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

11. Komisja jednogłośnie nałożyła na Rovese SA karę pieniężną w wysokości 350 tysięcy złotych za niewykonanie obowiązków informacyjnych, ponieważ spółka:

• nie przekazała KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji poufnej o podjęciu przez zarząd spółki w pierwszej połowie marca 2012 r. negocjacji w przedmiocie nabycia akcji i udziałów spółek ZAO Syzranska Keramika, OOO Pilkington’s East, OOO Opoczno RUS, Pilkington’s Manufacturing Ltd i Meissen Keramik GmbH,
• nie przekazała KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji poufnej o podjęciu przez zarząd spółki w dniu 11 czerwca 2012 r. uchwały o zawarciu przedwstępnych umów akcji i udziałów spółek ZAO Syzranska Keramika, OOO Pilkington’s East, OOO Opoczno RUS, Pilkington’s Manufacturing Ltd i Meissen Keramik GmbH,
• nienależycie wykonała obowiązek informacyjny w związku z treścią raportu bieżącego nr 18/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. – spółka nie zawarła w raporcie bieżącym informacji, które pozwoliłyby inwestorom ocenić, jaki wpływ na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową spółki będzie miało opisane w raporcie zawarcie przedwstępnych umów akcji i udziałów spółek ZAO Syzranska Keramika, OOO Pilkington’s East, OOO Opoczno RUS, Pilkington’s Manufacturing Ltd i Meissen Keramik GmbH; spółka nie przekazała istotnych dla dokonania oceny opisywanego w raporcie bieżącym zdarzenia informacji, w tym dotyczących sytuacji finansowej i majątkowej nabywanych spółek oraz o łącznej wysokości przewidywanych zobowiązań, jakie łączyły się z nabyciem spółek,
• nie przekazała KNF, spółce prowadzącej rynek regulowany i do publicznej wiadomości informacji poufnej o podjęciu, po walnym zgromadzeniu spółki, które odbyło się w dniu 20 lipca 2012r., najpóźniej w dniu 24 lipca 2012 r., negocjacji w przedmiocie zawarcia aneksów do przedwstępnych umów akcji i udziałów spółek ZAO Syzranska Keramika, OOO Pilkington’s East, OOO Opoczno RUS, Pilkington’s Manufacturing Ltd i Meissen Keramik GmbH.

Komisja wskazuje, iż jednym z istotnych elementów jaki pojawił się w toku rozpatrywania niniejszej sprawie dotyczy rozpoznawania przez emitentów informacji poufnych w toku procesów, które są rozciągnięte w czasie, jak w przypadku wieloetapowych transakcji nabycia aktywów o znacznej wartości. Regulacja prawna dotycząca informacji poufnych nie wyklucza występowania w toku jednego wieloetapowego procesu, wielu odrębnych informacji poufnych, z których każda spełnia wszystkie przesłanki informacji poufnej. Powyższe stanowisko zostało potwierdzone wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2012 r. wydanego w sprawie Marcusa Geltl przeciwko Daimler AG (C-19/11), dotyczącym informacji poufnych i problematyki pośrednich etapów rozciągniętych w czasie procesów.

Odnosząc się do wypełnienia obowiązków informacyjnych wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.), (dalej: „Rozporządzenie”), Komisja wskazuje na konieczność każdorazowej analizy przez emitentów, czy dany raport bieżący spełnia dyspozycję § 3 ust. 1-3 Rozporządzenia. Zakres informacji przekazanych raportem bieżącym określa bowiem nie tylko treść przepisu szczegółowego Rozporządzenia odnoszącego się do danego typu zdarzenia, ale również przywołane powyżej przepisy, które wskazują na cechy jakimi powinien charakteryzować się każdy raport bieżący. Tak więc, raport bieżący powinien zawierać informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji oraz powinien być sporządzony w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny (§ 3 ust. 1 Rozporządzenia), a gdy specyfika zdarzenia, którego dotyczy dany raport bieżący wymaga podania dodatkowych informacji gwarantujących jej prawdziwy, rzetelny i kompletny obraz, emitent jest obowiązany do zamieszczenia tych informacji w raporcie bieżącym (§ 3 ust. 2 Rozporządzenia). Ponadto przekazywane przez emitenta raporty bieżące powinny być sporządzone w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację gospodarczą, majątkową i finansową emitenta (§ 3 ust. 3 Rozporządzenia).

Powyższe przepisy odnoszą się również do raportów okresowych.

Ustalając wysokość kary, Komisja wzięła pod uwagę stratę spółki wykazaną w sprawozdaniu finansowym za 2012 r i za I kw. 2013 r.

12. KNF jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW karę pieniężną w wysokości 15 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

13. Komisja jednogłośnie nałożyła na MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 20 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

14. KNF jednogłośnie obniżyła z 65 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych karę pieniężną nałożoną w dniu 22 listopada 2011 r. na byłego wiceprezesa zarządu Zakłady Lniarskie „Orzeł” SA (od dnia 1 lipca 2010 r. Zakłady Lniarskie „Orzeł” SA w upadłości likwidacyjnej) za rażące naruszenie obowiązków informacyjnych przez wymienioną spółkę w związku z publikacją raportu okresowego za I półrocze 2009 r., ze względu na jego sytuację majątkową.

Kara nałożona na ww. osobę jest konsekwencją kary nałożonej przez KNF na spółkę Zakłady Lniarskie „Orzeł” SA w upadłości likwidacyjnej w dniu 5 lipca 2011 r.

15. Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

• wyników ankiety dotyczącej norm płynności  LCR i NSFR w zrzeszeniu w bankach spółdzielczych,
• wyników badania wpływu potencjalnych rozwiązań regulacyjnych dla tzw. długoterminowych produktów ubezpieczeniowych zawierających gwarancje dla ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia (LTGA),
• porównania liczby zagranicznych firm inwestycyjnych, które notyfikowały prowadzenie działalności maklerskiej w krajach Europy Środkowo – Wschodniej,
• funkcjonowania Europejskich Urzędów Nadzoru w I półroczu 2013 r.

16. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 3 września 2013 r.
• 17 września 2013 r.
• 1 października 2013 r.

_______________________________
1 Pan L.Kotecki nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2 – 9 komunikatu.