Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 186. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 2 lipca 2013 r.

Data aktualizacji:

1. W sto osiemdziesiątym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego 1 ,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej 2,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 3.

2. Komisja jednogłośnie uchyliła zakaz wykonywania przez Her Majesty’s Treasury z Wielkiej Brytanii, za pośrednictwem podmiotu zależnego The Royal Bank of Scotland plc z Wielkiej Brytanii, prawa głosu z akcji RBS Bank (Polska) SA w liczbie uprawniającej do wykonywania 50% lub więcej głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

     Wniosek został złożony w związku z przekroczeniem przez Her Majesty’s Treasury z Wielkiej Brytanii we wrześniu 2012 r. progu 50% pośredniego udziału w prawach głosu na WZA RBS Bank (Polska) SA przed upływem terminu uprawniającego KNF do zgłoszenia sprzeciwu. Zgodnie z art. 25l Prawa bankowego, z akcji tych nie mogło być wykonywane prawo głosu.

3. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do planowanego  bezpośredniego nabycia przez Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta SA akcji HDI – Gerling Życie Towarzystwa Ubezpieczeń SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

4. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na nabycie przez MetLife Global Holding Company II GmbH z Szwajcarii akcji Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA stanowiących 50% kapitału zakładowego.

5. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Tjeerda Boskloppera na Prezesa Zarządu ING Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA,
• Pana Grzegorza Kuny na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Strykowie,
• Pana Grzegorza Łętochy na Członka Zarządu ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

6. KNF jednogłośnie nałożyła na Polskie Składy Węglowe sp. z o. o. jako akcjonariusza spółki publicznej PSW Capital SA karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za pięciokrotne naruszenie obowiązków informacyjnych wobec spółki i KNF związanych ze znacznymi pakietami akcji spółki w okresie listopad 2009 r. – marzec 2010 r. polegające na:

• niezawiadomieniu KNF o zwiększeniu udziału w liczbie głosów w spółce powyżej 10% w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego spółki w listopadzie 2009 r.,
• niezawiadomieniu spółki i KNF o zwiększeniu udziału w liczbie głosów w spółce powyżej 15% w związku z rejestracją zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje na okaziciela w grudniu 2009 r.,
• niezawiadomieniu spółki i KNF o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów w spółce poniżej 15% w wyniku zbycia akcji w styczniu 2010 r.,
• niezawiadomieniu spółki i KNF o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów w spółce poniżej 10% w wyniku zbycia akcji w marcu 2010 r.,
• niezawiadomieniu spółki i KNF o zmniejszeniu udziału w liczbie głosów w spółce poniżej 5% w związku z rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego spółki w marcu 2010 r.

7. Komisja jednogłośnie nałożyła na Generali Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

8. KNF jednogłośnie nałożyła na Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń SA karę pieniężną w wysokości 10 tysięcy złotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

9. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutów:

• ING Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
• Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Nowy Świat”.

10. KNF zapoznała się z informacjami na temat:

• wyników ankiety dotyczącej LCR i NSFR w bankach spółdzielczych według stanu na 31 marca 2013 r.,
• wyników osiąganych przez klientów firm inwestycyjnych na rynku forex,
• standardów postępowania firm inwestycyjnych na rynku forex,
• zasad zatrudniania doradców inwestycyjnych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

11. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 23 lipca 2013 r.
• 13 sierpnia 2013 r.
• 3 września 2013 r.
• 17 września 2013 r.
• 1 października 2013 r.

_________________________________

1Pan W.Koziński nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 10b, 10c, 10d komunikatu
2Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2, 5a, 5b, 10 komunikatu.
3Pan J.Pruski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 3, 5c komunikatu.

Do pobrania

Komunikat ze 186. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 2 lipca 2013 r.

plik .pdf, 182,5kB
Pobierz