Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 184. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 czerwca 2013 r.

Data aktualizacji:

1. W sto osiemdziesiątym czwartym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie przez Dąbrowski Finance sp. z o. o. działalności maklerskiej w zakresie:

• oferowania instrumentów finansowych,
• doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
• doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
• sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych.

3. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pani Izabeli Herman – Mozolewskiej na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Bartoszycach,
• Pana Ryszarda Lorka na Prezesa Zarządu SGB – Banku SA,
• Pani Małgorzaty Petery na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach.

4. Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu BondSpot SA polegającej na powołaniu w skład Zarządu Pani Anny Grabowskiej.

5. KNF jednogłośnie nałożyła na Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA karę pieniężną w wysokości 100 tysięcy złotych za naruszenie art. 101 ust. 1 pkt 3 ustawy o funduszach inwestycyjnych polegające na lokowaniu w okresie od lipca 2008 r. do marca 2010 r. przez Subfundusz Skarbiec Rynków Surowcowych wydzielony w ramach Skarbiec Funduszu Inwestycyjnego Otwartego w instrumenty, które nie mogły być przedmiotem lokat dla funduszu, ponieważ nie spełniały warunków określonych w art. 101 ust. 1 pkt 3 lit. b – d ustawy o funduszach inwestycyjnych.

6. Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

• sytuacji banków w 2012 r.,
• bankowego sektora spółdzielczego, w tym funduszy własnych, w 2012 r. oraz przebiegu prac nad możliwymi modelami działania zrzeszeń w kontekście dyrektywy CRD IV i rozporządzenia CRR,
• sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w 2012 r.

7. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 18 czerwca 2013 r.
• 2 lipca 2013 r.
• 23 lipca 2013 r.
• 13 sierpnia 2013 r.
• 3 września 2013 r.
• 17 września 2013 r.
• 1 października 2013 r.

Do pobrania

Komunikat ze 184. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 4 czerwca 2013 r.

plik .pdf, 171,5kB
Pobierz