Komunikat ze 183. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 21 maja 2013 r.

data aktualizacji


1. W sto osiemdziesiątym trzecim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie zarządzania portfelami instrumentów finansowych przez:

• IFM Global Asset Management sp. z o.o. z Katowic.

3. Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

• PayLane sp. z o.o. z Gdańska.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje:

• przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
• wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
• przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
• przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
• przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
• wydawanie instrumentów płatniczych,
• zawieranie umów z przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych.

4. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Arkadiusza Przybyła na Prezesa Zarządu Santander Consumer Bank SA.

5. Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu BondSpot SA polegającej na powołaniu w skład Zarządu Pana Jacka Fotka i powierzeniu mu funkcji Prezesa Zarządu.

6. KNF jednogłośnie nakazała Radzie Nadzorczej Towarowej Giełdy Energii SA niezwłoczne podjęcie, nie później niż w terminie 10 dni roboczych od dnia otrzymania uchwały KNF, uchwały wyrażającej stanowisko w przedmiocie prawidłowości funkcjonowania systemu informatycznego obsługującego rynek towarów giełdowych organizowany przez TGE oraz zasadności podjęcia ewentualnych działań zmierzających do zapewnienia prawidłowości funkcjonowania systemu informatycznego, a także konieczności jego weryfikacji przez podmiot dysponujący niezbędną wiedzą w tym zakresie.

7. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie doradztwa inwestycyjnego przez:

• RDM Wealth Management SA.

8. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do planowanego  nabycia przez DNB ASA z Norwegii, za pośrednictwem DNB Bank ASA z Norwegii, akcji Banku DnB NORD Polska SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

9. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na nabycie przez Global Holding Company I GmbH z Szwajcarii akcji Amplico Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA stanowiących 50% kapitału zakładowego.

10. KNF jednogłośnie nałożyła na Powszechne Towarzystwo Emerytalne POLSAT SA w likwidacji karę pieniężną w wysokości 200 tysięcy złotych za niedochowanie przez Otwarty Fundusz Emerytalny POLSAT ustawowego obowiązku dążenia do osiągnięcia maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i rentowności dokonywanych lokat w związku z nabyciem w dniu 30 września 2011 r. akcji sześciu spółek giełdowych.

Składane przez OFE POLSAT zlecenia kupna akcji w dniu 30 września 2011 r. opiewały na znaczne wolumeny z limitami cen wyższymi średnio o około 10% od kursów zamknięcia z poprzedniej sesji giełdowej. Koncentracja kupna przez OFE akcji spółek o niskiej płynności doprowadziła do znacznego wzrostu cen nabywanych akcji – w stosunku do kursu zamknięcia z poprzedniej sesji wzrosty kursów wyniosły od 9,65% do 20%. Udział transakcji funduszu w wolumenie obrotu akcjami tych sześciu spółek w dniu 30 września 2011 r. wyniósł od 45,87% do 99,87%.

W wyniku ww. transakcji pierwotnie doszło do nieprawidłowej wyceny jednostek rozrachunkowych funduszu oraz większości pozostałych otwartych funduszy emerytalnych w ostatnim dniu września 2011 r., czasowo uniemożliwiając KNF ustalenie i ogłoszenie trzyletnich stóp zwrotu oraz prawidłowe wskazanie otwartych funduszy emerytalnych, które są brane pod uwagę przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) przy ustalaniu członkostwa w OFE w drodze losowania. Było to przedmiotem reakcji KNF w październiku 2011 r., w wyniku której doszło do korekty wyceny jednostek.

Ustalając wysokość kary KNF wzięła pod uwagę, że PTE POLSAT znajduje się w stanie likwidacji, a w związku z tym kara powinna odnieść przede wszystkim skutek w zakresie prewencji ogólnej.

11. Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

• AXA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA.

12. KNF jednogłośnie zezwoliła Zelmer SA na przywrócenie akcjom formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) z dniem 11 czerwca 2013 r.

13. Komisja zapoznała się z informacją na temat:

• sytuacji biur usług płatniczych i krajowych instytucji płatniczych,
• wyników kontroli firm inwestycyjnych w 2012 r.,
• wyników inspekcji na rynku ubezpieczeniowym i emerytalnym w 2012 r.
 
14. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 4 czerwca 2013 r.
• 18 czerwca 2013 r.
• 2 lipca 2013 r.