Komunikat ze 182. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2013 r.

data aktualizacji

1. W sto osiemdziesiątym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej1,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Komisja jednogłośnie podjęła uchwałę o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie w obrocie akcjami BORYSZEW SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) manipulacji, o której mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, polegającej na składaniu zleceń i zawieraniu transakcji wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży lub ceny instrumentu finansowego (art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy).

Komunikat w sprawie okoliczności wskazujących na manipulację akcjami BORYSZEW SA.

3. KNF jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

• CashBill SA z Dąbrowy Górniczej.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje:

• przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
• wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
• przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
• przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
• przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
• wydawanie instrumentów płatniczych,
• zawieranie umów z przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych,
• świadczenie usługi przekazu pieniężnego.

4. Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu BondSpot SA polegającej na powołaniu w skład Zarządu Pana Piotra Wolińskiego.

5. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Witolda Jaworskiego na Prezesa Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA i Towarzystwa Ubezpieczeń Allianz Życie Polska SA,
• Pana Grzegorza Karbowiaka na Prezesa Zarządu Spółdzielczego Banku Ludowego w Złotowie,
• Pana Jarosława Parkota na Prezesa Zarządu HDI–Gerling Życie Towarzystwa Ubezpieczeń SA.

6. Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do planowanego bezpośredniego nabycia przez MetLife EU Holding Company Limited z Irlandii, MetLife Global Holding Company I GmbH z Szwajcarii i MetLife Global Holding Company II GmbH z Szwajcarii oraz pośredniego nabycia przez MetLife Global Holding Company I GmbH z Szwajcarii i MetLife Global Holding Company II GmbH z Szwajcarii akcji Amplico Life Pierwszego Amerykańsko – Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A. w liczbie powodującej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

7. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego pośredniego nabycia przez MetLife EU Holding Company Limited z Irlandii, MetLife Global Holding Company I GmbH z Szwajcarii i MetLife Global Holding Company II GmbH z Szwajcarii akcji Amplico Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

8. Komisja jednogłośnie przekazała zagranicznym organom nadzoru informację o zamiarze prowadzenia działalności maklerskiej bez otwierania oddziału na terytorium Czech, Słowacji i Wielkiej Brytanii przez:

• Dom Maklerski TMS Brokers SA.

9. KNF jednogłośnie nałożyła na osobę fizyczną jako bezpośredniego i pośredniego akcjonariusza spółki publicznej karę pieniężną w wysokości 300 tysięcy złotych za piętnastokrotne naruszenie obowiązków informacyjnych wobec spółki i KNF związanych z transakcjami na znacznych pakietach akcji spółki w okresie wrzesień 2009 r. – kwiecień 2012 r.

Nakładając powyższą karę, KNF przypomina akcjonariuszom spółek publicznych, że do liczby głosów, która powoduje powstanie obowiązków określonych w rozdziale czwartym ustawy o ofercie (znaczne pakiety akcji spółek publicznych), po stronie podmiotu dominującego wlicza się liczbę głosów, którymi dysponują podmioty od niego zależne. Dodatkowo KNF przypomina akcjonariuszom, którzy posiadają ponad 33% głosów w spółce publicznej, o obowiązku złożenia zawiadomienia o zmianie stanu posiadania za każdym razem, gdy ich udział w ogólnej liczbie głosów zmieni się o co najmniej 1%.

10. Komisja zapoznała się z informacją na temat:

• sytuacji finansowej powszechnych towarzystw emerytalnych w 2012 r.,
• stanu sektora ubezpieczeń po IV kwartałach 2012 r.

11. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 21 maja 2013 r.
• 4 czerwca 2013 r.
• 18 czerwca 2013 r.
• 2 lipca 2013 r.

 _________________________________

1Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2, 9, 10 komunikatu.