Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat ze 181. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 23 kwietnia 2013 r.

Data aktualizacji:

1. W sto osiemdziesiątym pierwszym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego1,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej2,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

• Grupę „Lew” SA.

Zakres usług płatniczych, do świadczenia których zezwolenie uprawnia, obejmuje:

• przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
• wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
• wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
• wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
• wydawanie instrumentów płatniczych,
• zawieranie umów z przedsiębiorcami o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych,
• świadczenie usługi przekazu pieniężnego.

3. KNF przekazała zagranicznym władzom nadzorczym informację o zamiarze prowadzenia działalności transgranicznej na terytoriach Litwy, Łotwy i Estonii przez:

• Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Polska) SA.

4. KNF jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie przez Mercurius Dom Maklerski Sp. z o.o. działalności maklerskiej w zakresie:

• przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
• wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
• nabywania i zbywania instrumentów finansowych na rachunek własny,
• przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych.

5. KNF nałożyła na osobę fizyczną karę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych za niezawiadomienie w ustawowym terminie spółki i KNF o pośredniej zmianie stanu posiadania akcji i przekroczeniu progu 50% w ogólnej liczbie głosów w spółce publicznej, w wyniku nabycia przez jej podmiot zależny większościowych udziałów w spółce posiadającej akcje spółki publicznej (wyniki głosowania: 5 głosów za – W.Kwaśniak, L.Gajek, W.Koziński, L.Kotecki, J.Pruski; 1 głos wstrzymujący się – J.Męcina).

6. KNF nałożyła na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością karę pieniężną w wysokości 30 tysięcy złotych za niezawiadomienie w ustawowym terminie spółki publicznej i KNF o pośredniej zmianie stanu posiadania akcji i przekroczeniu progu 50 % ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, w wyniku nabycia przez tę spółkę większościowych udziałów w podmiocie posiadającym akcje spółki publicznej (wyniki głosowania: 5 głosów za – W.Kwaśniak, L.Gajek, W.Koziński, L.Kotecki, J.Pruski; 1 głos wstrzymujący się – J.Męcina).

7. Komisja, po uchyleniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny decyzji Komisji z dnia 10 marca 2010 r., jednogłośnie umorzyła postępowanie w przedmiocie nałożenia kary administracyjnej na spółkę FON SA w związku z podejrzeniem naruszenia przez tę spółkę obowiązków informacyjnych, z uwagi na fakt, iż nie stwierdziła w sposób nie budzący wątpliwości zaistnienia okoliczności uprawniających do zastosowania sankcji.

8. Komisja3 jednogłośnie zawiesiła na okres jednego roku uprawnienia trzech maklerów papierów wartościowych za naruszenie przepisu prawa oraz regulaminów i innych przepisów wewnętrznych w okresie zatrudnienia w Domu Maklerskim BZ WBK SA polegające na : 

• ujawnieniu informacji poufnej stanowiącej jednocześnie tajemnicę zawodową o planowanej realizacji zlecenia na rzecz klienta DM BZ WBK SA,
• ujawnieniu informacji stanowiącej tajemnicę zawodową dotyczącej deklarowanej ceny i wielkości zapisów przy tworzeniu księgi popytu.

9. Komisja jednogłośnie obniżyła karę pieniężną nałożoną na INVISTA Dom Maklerski SA w dniu 7 lutego 2012 r. z 60 tysięcy złotych do 35 tysięcy złotych za istotne naruszenie przepisów prawa w latach 2009 – 2010 polegające na:

• utrzymywaniu wysokości nadzorowanych kapitałów poniżej poziomu określonego przepisami prawa,
• wyznaczaniu całkowitego wymogu kapitałowego niezgodnie z przepisami prawa,
• nieprzekazywaniu raportów informujących o niespełnianiu wymogów kapitałowych,
• nieprzekazywaniu raportów informujących o przekroczeniu limitu koncentracji zaangażowania.

Obniżając wysokość kary, KNF uwzględniła dodatkowe okoliczności mające wpływ na wysokość nałożonej kary pieniężnej, w tym takie, które zaistniały po wydaniu zaskarżonej decyzji.

10. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Marcina Romanowskiego na Członka Zarządu BRE Banku Hipotecznego SA,
• Pana Artura Pakuły na Członka Zarządu MTU Moje Towarzystwo Ubezpieczeń SA.

11. KNF zapoznała się z informacjami na temat:

• działalności Sądu Polubownego przy KNF w 2012 r.,
• sytuacji finansowej domów maklerskich w 2012 r.,
• wyników inspekcji w bankach i inspekcji w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w podmiotach nadzorowanych przez KNF przeprowadzonych w 2012 r.

12. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 7 maja 2013 r.
• 21 maja 2013 r.
• 4 czerwca 2013 r.
• 18 czerwca 2013 r.
• 2 lipca 2013 r.

 _________________________________

1Pan A.Jakubiak nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 2-7, 10 oraz 11 a-b komunikatu. 
2Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 11c.
3Pan W.Kwaśniak nie brał udziału w głosowaniu dot. zawieszenia uprawnień jednego z maklerów papierów wartościowych.

Do pobrania

Komunikat ze 181. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 23 kwietnia 2013 r.

plik .pdf, 183,5kB
Pobierz