Komunikat ze 176. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 28 lutego 2013 r.

data aktualizacji

1. W sto siedemdziesiątym szóstym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie zezwoliła na powierzenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego innym bankom dokonywania oceny zdolności do spłaty zobowiązania i analizy ryzyka wypłaty zobowiązania, w związku z zamiarem udzielania tym bankom przez BGK gwarancji portfela kredytowego, w rozumieniu art. 128b ust. 2 pkt 1 Prawa bankowego, na podstawie umowy Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis, w ramach realizacji programu „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji Banku Gospodarstwa Krajowego”.

3. Komisja jednogłośnie wyraziła, w odniesieniu do ekspozycji pozabilansowych powstałych w wyniku udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego gwarancji w ramach Portfelowej Linii Gwarancyjnej de minimis, zgodę na:

• wyłączenie BGK z obowiązku przestrzegania norm, o których mowa w art. 71 ust. 1, 1a,  1b i 1c Prawa bankowego,
• częściowe wyłączenie BGK z obowiązku przestrzegania zasad wyznaczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego określonych w uchwale KNF nr 76/2010 w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, w zakresie: 
- weryfikacji spełniania przez ekspozycję warunku kwalifikacji do klasy ekspozycji detalicznych, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 3 załącznika nr 4 uchwały KNF nr 76/2010,  
- indywidualnego zaliczenia ekspozycji do klasy ekspozycji detalicznych.

4. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 12 marca 2013 r.
• 26 marca 2013 r.
• 8 kwietnia 2013 r.