Komunikat ze 172. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 8 stycznia 2013 r.

data aktualizacji

 8 stycznia 2013 r.

1. W sto siedemdziesiątym drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego 1,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej2,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 3.

2. KNF jednogłośnie wydała Rekomendację M dotyczącą zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach.

Celem nowelizacji jest usystematyzowanie i upowszechnienie dobrych praktyk w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym we wszystkich bankach, niezależnie od złożoności struktury i procesów w bankach, z uwzględnieniem zasady proporcjonalności.  

Do najistotniejszych zmian w Rekomendacji M należy:

• uspójnienie terminologii stosowanej w zarządzaniu ryzykiem operacyjnym, w tym dodanie definicji m.in. polityki i strategii zarządzania ryzykiem, kluczowych i krytycznych procesów, profilu ryzyka operacyjnego, tolerancji/apetytu na ryzyko,
• wprowadzenie układu treści dokumentu, w którym prezentowane są kolejne etapy procesu zarządzania ryzykiem operacyjnym, zgodnie z najlepszymi praktykami międzynarodowymi, w tym wytycznymi Bazylejskiego Komitetu Nadzoru Bankowego i Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA),
• doprecyzowanie roli zarządu i rady nadzorczej banku w zakresie strategii zarządzania ryzykiem operacyjnym oraz uszczegółowienie wytycznych dotyczących obowiązków organów banków w zakresie zasad ustalania polityk i procedur zarządzania ryzykiem operacyjnym, w tym ogólnych zasad pomiaru (oceny) ryzyka operacyjnego, organizacji kontroli wewnętrznej oraz wytycznych w zakresie ryzyka braku zgodności,
• podkreślenie konieczności posiadania przez bank struktury, procesów i zasobów odpowiednich do skali i złożoności prowadzonej działalności, pozwalających na sprawne zarządzanie ryzykiem operacyjnym,
• wskazanie na konieczność zdefiniowania działań przeciwdziałających ryzyku, które są podejmowane w zależności od zdefiniowanego poziomu ryzyka operacyjnego w stosunku do tolerancji/apetytu na ryzyko zaakceptowanych przez radę nadzorczą,
• określenie oczekiwań związanych z ryzykiem braku zgodności w zakresie rozwijania nowych modeli biznesowych lub tworzenia nowych produktów – zwrócenie uwagi, aby tworzone produkty nie miały na celu obchodzenia powszechnie obowiązujących przepisów,
• wskazanie na konieczność stosowania rozwiązań kontrolujących ryzyko braku zgodności związane z klientami i transakcjami takimi jak listy kontrahentów, z którymi bank nie zamierza podejmować współpracy, na której znajdują się kontrahenci z krajów o niejasnej sytuacji prawno–politycznej, wspierających terroryzm, objętych sankcjami itp., czy kontrahenci, których działalność może być sprzeczna z powszechnie obowiązującymi przepisami,
• doprecyzowanie zaleceń mających na celu ograniczenie asymetrii informacji pomiędzy bankiem a jego otoczeniem w zakresie ryzyka operacyjnego – wzmocnienie dyscypliny rynkowej poprzez wymaganie ujawniania w corocznych publikacjach banków dotyczących adekwatności kapitałowej informacji o stratach operacyjnych danej kategorii i podejmowanych działaniach naprawczych,
• sformułowanie zaleceń w zakresie kontrolowania jakości danych do raportowania, w tym jakości danych wykorzystywanych w procesie zarządzania ryzykiem.  

   
KNF oczekuje, że zalecenia zostaną wprowadzone nie później niż do dnia 30 czerwca 2013 r., z wyjątkiem pkt 17.3, w zakresie którego rekomendacja powinna zostać wprowadzona nie później niż do dnia 31 grudnia 2013 r.

Tekst znowelizowanej Rekomendacji M

3. Komisja jednogłośnie wydała Rekomendację D dotyczącą zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach.

Nowelizacja przyczyni się do poprawy jakości zarządzania i poziomu bezpieczeństwa IT  w bankach, jak również pozwoli na usprawnienie nadzoru nad tymi obszarami. Zmiana jest uzasadniona za względu na znaczny postęp rozwoju technologii informatycznych, ciągły wzrost zależności banków od wykorzystywanych rozwiązań teleinformatycznych oraz ponad dziesięcioletni okres, który upłynął od publikacji dotychczas obowiązującej Rekomendacji D.

 
W stosunku do poprzedniej wersji Rekomendacji D wprowadzono zapisy dotyczące m.in. zarządzania danymi (w tym ich jakością), zasad współpracy pomiędzy obszarami biznesowymi i technicznymi, systemu informacji zarządczej obszarów technologii informacyjnej i bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz tzw. „przetwarzania w chmurze” (ang. cloud computing). Zaktualizowano i doprecyzowano również oczekiwania nadzorcze dotyczące m.in. planowania strategicznego w obszarze technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, wdrażania nowych i modyfikacji istniejących rozwiązań informatycznych, współpracy z zewnętrznymi dostawcami usług oraz zarządzania ryzykiem związanym z bezpieczeństwem środowiska teleinformatycznego. W zaleceniach znaczny nacisk położony został na zasadę proporcjonalności.

KNF oczekuje, że zalecenia zostaną wprowadzone nie później niż do dnia 31 grudnia 2014 r.

Tekst znowelizowanej Rekomendacji D

4. KNF zapoznała się z informacją na temat kompromisu Rady Europejskiej w zakresie unii bankowej.

5. Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pana Hendrika Eggersa na Członka Zarządu Volkswagen Bank Polska SA,
• Pana Marcina Hadyś na Członka Zarządu AEGON Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
• Pani Elżbiety Karasek na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Białobrzegach,
• Pana Piotra Mazura na Członka Zarządu PKO Banku Polskiego SA,
• Pana Zbigniewa Śmigielskiego na Prezesa Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu,
• Pana Krzysztofa Zająca na Członka Zarządu Rabobank Polska SA.

6. KNF jednogłośnie nałożyła na Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Pol – Aqua SA karę pieniężną w wysokości 250 tysięcy złotych za niewykonanie obowiązków informacyjnych emitentów polegające na:

• czterokrotnym nieprzekazaniu w terminie do publicznej wiadomości, KNF i spółce prowadzącej rynek regulowany raportów okresowych:
- raportu rocznego za 2009 r.,
- skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 r.,
- skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2010 r.,
- skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2010 r.,
• trzykrotnym nieprzekazaniu do publicznej wiadomości, KNF i spółce prowadzącej rynek regulowany informacji poufnej o:
- podjęciu przez zarząd spółki zależnej Vectra SA w dniu 23 września 2010 r. decyzji o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu,
- podjęciu przez zarząd spółki zależnej Vectra SA w dniu 6 października 2010 r. decyzji o złożeniu wniosku o cofnięcie złożonego w dniu 4 października 2010 r. wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu,
- zawarciu przez zarząd spółki zależnej Vectra SA w dniu 15 grudnia 2010 r. ugody z osobą fizyczną, na podstawie której osoba ta zobowiązała się wycofać wniosek o ogłoszeniu upadłości likwidacyjnej spółki Vectra SA,
• trzykrotnym nieprzekazaniu w terminie do publicznej wiadomości, KNF i spółce prowadzącej rynek regulowany raportów bieżących o:
- złożeniu w dniu 24 listopada 2010 r. przez  wierzyciela spółki zależnej Vectra SA wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki Vectra SA,
- umorzeniu w dniu 17 grudnia 2010 r. postępowania o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej spółki zależnej Vectra SA z ww. wniosku jej wierzyciela,
- złożeniu w dniu 27 grudnia 2010 r. przez  zarząd spółki zależnej Placidus Investment sp. z o.o. wniosku o ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu.

Ustalając wysokość kary, KNF wzięła pod uwagę stratę wykazaną przez spółkę w sprawozdaniu finansowym za trzy kwartały 2012 r.

7. Komisja jednogłośnie obniżyła karę pieniężną nałożoną na Simple SA w dniu 19 czerwca 2012 r. z 40 tysięcy złotych do 30 tysięcy złotych za niewykonanie w terminie obowiązków informacyjnych emitentów polegające na:

• nieprzekazaniu informacji poufnej o podjęciu przez zarząd spółki w dniu 26 maja 2010 r. decyzji o rekomendowaniu walnemu zgromadzeniu wypłaty akcjonariuszom dywidendy z zysku za 2009 r.,
• nieprzekazaniu informacji zawartych w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu spółki, co najmniej 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2010 r.,
• nieprzekazaniu treści projektów uchwał, które miały być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia spółki, co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia zwołanego na dzień 22 czerwca 2010 r.

Obniżając wysokość kary, KNF wzięła pod uwagę nowe okoliczności sprawy podniesione przez spółkę w postępowaniu prowadzonym z wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

8.  KNF zapoznała się z informacjami na temat:

• stosowanej przez banki polityki i jakości ujawnień z III filaru Nowej Umowy Kapitałowej,
• działalności inwestycyjnej funduszy emerytalnych w okresie 30 września 2009 r. – 28 września 2012 r.

9. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 29 stycznia 2013 r.
• 12 lutego 2013 r.
• 26 lutego 2013 r.
• 12 marca 2013 r.
• 26 marca 2013 r.
• 8 kwietnia 2013 r.

 _________________________________

1 Pan W.Koziński nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 8a komunikatu.
2 Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2, 5a, 8a komunikatu.
3 Pan J.Pruski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2, 3, 5b, 6, 7, 8 komunikatu.