Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z 202. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 grudnia 2013 r.

Data aktualizacji:

1. W dwieście drugim posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Witold Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego,
• Pan Ludwik Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 1.

2. KNF zezwoliła na połączenie Banku Gospodarki Żywnościowej SA i Rabobank Polska SA poprzez przeniesienie całego majątku Rabobank Polska SA na Bank Gospodarki Żywnościowej SA.

Wyniki głosowania: 3 głosy za (A.Jakubiak, W.Kwaśniak, W.Koziński) i 1 głos wstrzymujący się (L.Kotecki).

3. Komisja jednogłośnie zezwoliła na połączenie Banku Spółdzielczego w Kornicy (jako banku przejmującego) z Bankiem Spółdzielczym w Sarnakach (jako banku przejmowanego).

4. KNF jednogłośnie odmówiła wydania zezwolenia na połączenie Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Wspólnota” (jako kasy przejmowanej) ze Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo – Kredytową im. Franciszka Stefczyka (jako kasy przejmującej), ze względu na to, że zebranie przedstawicieli SKOK „Wspólnota” nie podjęło uchwały o połączeniu kas.

5. Komisja jednogłośnie zezwoliła na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej przez:

• Igoria Trade SA.

Zakres świadczonych usług płatniczych obejmuje:

• przyjmowanie wpłat gotówki i dokonywanie wypłat gotówki z rachunku płatniczego oraz wszelkie działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
• wykonywanie transakcji płatniczych, w tym transferu środków pieniężnych na rachunek płatniczy u dostawcy użytkownika lub u innego dostawcy:
• przez wykonywanie usług polecenia zapłaty, w tym jednorazowych poleceń zapłaty,
• przy użyciu karty płatniczej lub podobnego instrumentu płatniczego,
• przez wykonywanie usług polecenia przelewu, w tym stałych zleceń,
• świadczenie usługi przekazu pieniężnego.

6. KNF jednogłośnie udzieliła zgody na zawieszenie odkupywania jednostek uczestnictwa Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych wydzielonego w ramach Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego od dnia 26 grudnia 2013 r. do dnia 11 lutego 2014 r. włącznie, na warunkach określonych w decyzji.

Komisja zobowiązała Copernicus FIO do:

1) informowania uczestników lub potencjalnych uczestników subfunduszu przy zbywaniu jednostek uczestnictwa o zawieszeniu odkupywania jednostek uczestnictwa, przyczynach tego zawieszenia, o terminie wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa oraz o tym, że do dnia wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa nie będzie możliwa realizacja zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszu,
2) niezwłocznego dokonania weryfikacji wartości wszystkich składników aktywów i zobowiązań subfunduszu, w uzgodnieniu z biegłym rewidentem i depozytariuszem funduszu, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów o rachunkowości, nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia doręczenia decyzji,
3) niezwłocznego podjęcia wszelkich działań zmierzających do zapewnienia sprawnego odkupywania jednostek uczestnictwa na żądanie uczestników od dnia wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu, ze szczególnym uwzględnieniem interesu uczestników subfunduszu, a w szczególności do:
a) kierowania ofert zbycia poszczególnych składników aktywów subfunduszu do maksymalnie szerokiego kręgu potencjalnych nabywców,
b) negocjowania z potencjalnymi nabywcami jak najkorzystniejszych warunków umowy sprzedaży lub zamiany składników aktywów subfunduszu, w tym w szczególności najkorzystniejszej ceny,
c) zawierania transakcji sprzedaży lub zamiany składników aktywów subfunduszu, po zasięgnięciu opinii depozytariusza funduszu co do ceny, po jakiej ma nastąpić zbycie lub zamiana składników aktywów oraz pozostałych warunków umowy,
d) weryfikacji przy dokonywaniu ewentualnej zamiany składników aktywów subfunduszu, czy nabywane w drodze zamiany instrumenty finansowe są zgodne z celem i polityką inwestycyjną subfunduszu określoną w statucie funduszu, ich płynność zapewnia terminowe odkupywanie jednostek uczestnictwa subfunduszu, sytuacja finansowa emitenta tych instrumentów finansowych jest stabilna i brak jest jakichkolwiek wątpliwości co do terminowej realizacji zobowiązań przez tego emitenta,
e) zawierania transakcji kupna instrumentów finansowych do portfela subfunduszu, po zasięgnięciu opinii depozytariusza funduszu co do ceny, po jakiej ma nastąpić nabycie instrumentu finansowego oraz pozostałych warunków umowy, sytuacji finansowej emitenta tego instrumentu oraz płynności tego instrumentu, wyłącznie pod warunkiem, że nabywane instrumenty finansowe są zgodne z celem i polityką inwestycyjną subfunduszu określoną w statucie funduszu, sytuacja finansowa emitenta tych instrumentów finansowych jest stabilna i brak jest jakichkolwiek wątpliwości co do terminowej realizacji zobowiązań przez tego emitenta, a nabywany instrument finansowy cechuje się wysoką płynnością, umożliwiającą funduszowi zbycie tego instrumentu przed upływem terminu zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu, określonego przez KNF,
f) podejmowanie czynności wobec emitentów instrumentów finansowych, będących składnikiem aktywów subfunduszu, niezbędnych do zgromadzenia środków pieniężnych umożliwiających sprawne odkupywanie jednostek uczestnictwa subfunduszu na żądanie uczestników od dnia wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu,
g) podejmowanie czynności niezbędnych do zaspokojenia się funduszu z ustanowionych przez emitentów instrumentów finansowych lub osoby trzecie zabezpieczeń na wypadek niewywiązywania się emitentów instrumentów finansowych z obowiązków wobec posiadaczy tych instrumentów, celem zapewnienia środków pieniężnych umożliwiających sprawne odkupywanie jednostek uczestnictwa subfunduszu na żądanie uczestników od dnia wznowienia odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu,
h) dokumentowania każdej czynności podejmowanej zgodnie z lit. a) - g);
4) przekazywania KNF, w okresie zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu, według stanu na koniec ostatniego dnia roboczego każdego tygodnia, w terminie nie później niż do końca kolejnego dnia roboczego, zestawienia zawierającego:
a) wartość aktywów, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa subfunduszu,
b) listę składników lokat subfunduszu zawierającą następujące informacje w odniesieniu do każdego ze składników lokat odrębnie: liczbę, wartość nominalną, termin wykupu, wartość według ceny nabycia, wartość według wyceny składnika w księgach rachunkowych subfunduszu, procentowy udział w wartości aktywów subfunduszu, oraz oświadczenie, czy wartość składnika lokat została zweryfikowana zgodnie z pkt 2,
c) bilans subfunduszu wraz ze szczegółowym zestawieniem wszystkich zobowiązań subfunduszu,
d) listę składników lokat zbytych w okresie ostatniego tygodnia, zawierającą w odniesieniu do każdego ze zbytych składników lokat odrębnie: liczbę zbytych składników, wartość nominalną zbytych składników lokat, wartość według ceny nabycia zbytych składników lokat, wartość zbytych składników lokat wynikającą z ksiąg rachunkowych subfunduszu, cenę, po jakiej nastąpiło zbycie składnika lokat oraz oświadczenie, czy w toku zbywania składnika lokat zostały spełnione wszystkie warunki określone w pkt 3 lit. a) - c),
e) listę składników lokat podlegających zamianie w okresie ostatniego tygodnia, zawierającą w odniesieniu do każdego składnika lokat odrębnie: liczbę składników podlegających zamianie, łączną wartość nominalną zamienionych składników lokat, wartość według ceny nabycia zamienionych składników lokat, wartość składników lokat podlegających zamianie wynikającą z ksiąg rachunkowych subfunduszu, cenę, po jakiej nastąpiło rozliczenie transakcji zamiany, łączną wartość nominalną otrzymanych składników, ich liczbę oraz termin wykupu składników lokat, które uzyskano w ramach zamiany oraz oświadczenie, czy w toku zamiany zostały spełnione wszystkie warunki określone w pkt 3 lit. a) – d),
f) listę składników nabytych w okresie ostatniego tygodnia, zawierającą w odniesieniu do każdego z nabytych składników lokat odrębnie: liczbę nabytych składników, wartość nominalną nabytych składników lokat, termin ich wykupu, cenę, po jakiej nastąpiło nabycie składnika lokat, ocenę płynności nabytych składników lokat oraz oświadczenie, czy w toku nabywania składnika lokat zostały spełnione wszystkie warunki określone w pkt 3 lit. e),
g) opis czynności podjętych wobec emitentów instrumentów finansowych, będących składnikiem aktywów subfunduszu, zgodnie z pkt 3 lit. f),
h) opis czynności podjętych, zgodnie z pkt 3 lit. g);
5) niezwłocznego opracowania w porozumieniu z depozytariuszem funduszu oraz wdrożenia procedur współpracy w okresie zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa subfunduszu oraz dostarczania depozytariuszowi wszelkich niezbędnych informacji  i dokumentów, celem umożliwienia depozytariuszowi wydania opinii, o których mowa w pkt 3 lit. c) i e) oraz weryfikacji wartości składników aktywów i zobowiązań subfunduszu.

7. Komisja jednogłośnie znowelizowała skierowaną do banków uchwałę KNF nr 208/2011 w sprawie szczegółowych zasad i warunków uwzględniania zaangażowań przy ustalaniu przestrzegania limitu koncentracji zaangażowań.

Nowelizując uchwałę nr KNF 208/2011, Komisja utrzyma w okresie po 1 stycznia 2014 r. obowiązujące rozwiązania dotyczące wyłączenia z limitu koncentracji na podmioty zależne banku objęte nadzorem skonsolidowanym, przewidzianego w § 6 pkt 6 uchwały KNF ws. koncentracji zaangażowań w związku z § 12 załącznika nr 4 do uchwały KNF nr 76/2010 z dnia 10 marca 2010 r. ws. adekwatności kapitałowej banków. Zgodnie z art. 113 ust. 6 rozporządzenia CRR od 1 stycznia 2014 r. będzie się stosować analogiczne wyłączenie, wymagające jednak od banków uzyskania zgody właściwych organów nadzoru. Oznaczałoby to, że po 1 stycznia 2014 r., banki mogłyby korzystać z tego wyłączenia po uzyskaniu zgody KNF wydanej na wniosek banku. Wprowadzony przez KNF przepis, będzie mógł być stosowany przez banki w okresie przejściowym i umożliwi kontynuowanie podejścia, pozwalającego krajowym bankom na wyłączanie z limitu koncentracji  zaangażowań wobec podmiotów zależnych wobec banku, które są objęte nadzorem skonsolidowanym, bez konieczności uzyskania zgody KNF. Wprowadzany przepis w swojej warstwie merytorycznej stanowi kontynuację dotychczasowych zasad i nie przewiduje nowych  wyłączeń z limitów koncentracji zaangażowań: w stosunku do podmiotu dominującego lub podmiotów zależnych od dominującego.

8. KNF jednogłośnie udzieliła zgody na nabycie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA 49.020 akcji BondSpot SA stanowiących 0,49% udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.

9. Komisja, przychylając się do wniosku strony, jednogłośnie stwierdziła wygaśnięcie decyzji KPWiG i KNF w sprawie udzielenia DnB Bank Polska SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej.

10. KNF jednogłośnie nałożyła na Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji Allianz Polska SA karę pieniężną w wysokości 40 tysięcyzłotych za niewypłacenie w ustawowym terminie odszkodowań z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych oraz niewywiązanie się w ustawowym terminie z obowiązku poinformowania osoby występującej z roszczeniem, że odszkodowanie jej nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu.

11. Komisja jednogłośnie obniżyła do 170 tysięcy złotych na każdą z tych dwóch osób kary pieniężne nałożone w dniu 22 listopada 2011 r. na dwie osoby fizyczne – działające w porozumieniu jako akcjonariusze spółek publicznych za dwudziestodwukrotne  naruszenie obowiązków informacyjnych związanych ze znacznymi pakietami akcji spółek publicznych One–2–One SA, Procad SA i PTS Plast – Box SA, polegające na niezawiadomieniu w ustawowym terminie spółki i KNF o zmianach łącznego udziału w ogólnej liczbie głosów w ww. spółkach w okresie listopad 2008 r. – wrzesień 2010 r.:

• pięciu przypadkach zwiększenia/ zmniejszenia łącznego udziału powyżej 5 %,
• pięciu przypadkach zwiększenia/ zmniejszenia łącznego udziału  powyżej 10 %,
• pięciu przypadkach zwiększenia/ zmniejszenia łącznego udziału  powyżej 15 %,
• siedmiu przypadkach zwiększenia/ zmniejszenia dotychczas posiadanego łącznego udziału ponad 10 % ogólnej liczby głosów o co najmniej 2 % 
  
 Obniżając wysokość kar, KNF uwzględniła obecną sytuację finansową akcjonariuszy, przyczynienie się do wyjaśnienia okoliczności sprawy oraz zróżnicowanie w stopniu przyczynienia się do zaistniałych naruszeń.

12. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na:

• 7 stycznia 2014 r.
• 21 stycznia 2014 r.
• 4 lutego 2014 r.
• 18 lutego 2014 r.
• 4 marca 2014 r.
• 18 marca 2014 r.
• 1 kwietnia 2014 r.

_____________________________
1Pan J.Pruski nie brał udziału w głosowaniu spraw opisanych w pkt 2,3,5,6,8,9 komunikatu.

Do pobrania

Komunikat z 202. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 20 grudnia 2013 r.

plik .pdf, 244,9kB
Pobierz