Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat z 201. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 10 grudnia 2013 r.

Data aktualizacji:

1. W dwieście pierwszym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

• Pan Andrzej Jakubiak – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Wojciech Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
• Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego1,
• Pan Jacek P. Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej2,
• Pan Jerzy Pruski – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej3.

2. KNF jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie zasad:

• polityki dywidendowej banków, zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, powszechnych towarzystw emerytalnych, domów maklerskich i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 r. za 2013 r.

W wyniku polityki dywidendowej konsekwentnie realizowanej w ostatnich latach zgodnie z zaleceniami KNF baza kapitałowa sektora finansowego w Polsce uległa istotnemu wzmocnieniu. Stan ten pozytywnie wpływa na zewnętrzne oceny krajowego systemu finansowego jako całości, jak i poszczególnych instytucji finansowych. W obecnych warunkach rynkowych jest to ważny aspekt obniżający ryzyko systemowe, utrzymujący zaufanie do sektora finansowego, a w szczególności bankowego i zapewniający bankom dostęp do finansowania z rynku po racjonalnym koszcie, co jest warunkiem ich dalszego rozwoju. Jednak ze względu na utrzymujące się podwyższone ryzyko w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki, zaleca się utrzymanie silnej bazy kapitałowej, a w niektórych przypadkach jej dalsze wzmocnienie. W wymagającym otoczeniu gospodarczym bufory kapitałowe są podstawą stabilności i dalszego rozwoju instytucji finansowych.

Stanowisko KNF.

3. Komisja jednogłośnie udzieliła zezwolenia na prowadzenie przez PGE Dom Maklerski SA działalności maklerskiej w zakresie:

• przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,
• wykonywania ww. zleceń na rachunek dającego zlecenie,
• doradztwa inwestycyjnego,
• przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych i rachunków zbiorczych, oraz prowadzenia rachunków pieniężnych,
• doradztwa dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
• doradztwa i innych usług w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw,
• sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
• czynności maklerskich, których przedmiotem są instrumenty bazowe instrumentów pochodnych.

4. KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do planowanego  bezpośredniego nabycia przez Bank Zachodni WBK SA oraz pośredniego nabycia przez Banco Santander SA z Hiszpanii akcji BZ WBK – Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń Ogólnych SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

Komisja jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu co do planowanego  bezpośredniego nabycia przez Bank Zachodni WBK SA oraz pośredniego nabycia przez Banco Santander SA z Hiszpanii akcji BZ WBK – Aviva Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA w liczbie powodującej przekroczenie 50% liczby głosów na walnym zgromadzeniu.

5. KNF jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

• Pani Katarzyny Światowej na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Czersku,
• Pani Agnieszki Tober – Buszman na Członka Zarządu AXA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA,
• Pana Mariusza Ziemiańczyka na Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Krościenku  n/D.

6. Komisja jednogłośnie zatwierdziła:

• Pana Antoniego Drohomireckiego na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej w Kostrzynie nad Odrą,
• Pana Stanisława Komendackiego na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Eugeniusza Kwiatkowskiego,
• Pana Ryszarda Łęckiego na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Ks. Franciszka Blachnickiego,
• Pana Dariusza Nojmana na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Poznaniak”,
• Pana Janusza Prytułę na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Boże Dary”.

7. KNF zapoznała się z informacją na temat przeglądu rynku finansowego, dokonanego na podstawie art. 14 ustawy o nadzorze uzupełniającym nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń i firmami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład konglomeratu finansowego.

Wyniki przeglądu wskazują, że żadna krajowa grupa nie spełnia kryteriów kwalifikujących ją jako konglomerat finansowy.

8. Komisja jednogłośnie wskazała StockWatch.pl sp. z o. o. jako jedną z agencji informacyjnych, o których mowa w art. 58 ustawy o ofercie publicznej.

9. KNF jednogłośnie odmówiła Domowi Maklerskiemu AmerBrokers SA w likwidacji skrócenia terminu na wygaśnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej, ze względu na przesłanki wskazujące, że proces przenoszenia instrumentów finansowych i środków pieniężnych oraz dokumentów związanych z prowadzeniem rachunków do Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA nie zostanie zakończony przed wnioskowanym dniem 13 grudnia 2013 r. 

 Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w przypadku otwarcia likwidacji firmy inwestycyjnej, zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej wygasa z upływem 3 miesięcy od dnia jej otwarcia, czyli w przypadku Domu Maklerskiego AmerBrokers SA w dniu 28 grudnia 2013 r.

10. Komisja jednogłośnie nałożyła na Firmę Handlową „Jago” SA w upadłości likwidacyjnej karę pieniężną w wysokości 150 tysięcy złotych za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych emitentów polegające na:

• nieprzekazaniu w terminie raportu rocznego za rok 2009,
• przekazaniu w dniu 3 maja 2010 r. raportu rocznego za 2009 r. z naruszeniem § 91 ust. 1 pkt 1, 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej „rozporządzenie”),
• nieprzekazaniu w terminie skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2009,
• przekazaniu w dniu 17 maja 2010 r. skonsolidowanego raportu rocznego za 2009 r. z naruszeniem § 92 ust. 1 pkt 1, 3, 4, 5 rozporządzenia,
• nieprzekazaniu w terminie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2010 r.,
• przekazaniu w dniu 31 sierpnia 2010 r. skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2010 r. z naruszeniem § 83 ust. 3 rozporządzenia,
• przekazaniu w dniu 31 sierpnia 2010 r. skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2010 r. z naruszeniem § 90 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia,
• przekazaniu w dniu 2 maja 2011 r. raportu rocznego za 2010 r. z naruszeniem § 91 ust. 1 pkt 1, 3 rozporządzenia,
• nieprzekazaniu w terminie skonsolidowanego raportu rocznego za 2010 r.,
• nieprzekazaniu w terminie skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2011 r.,
• przekazaniu w dniu 31 sierpnia 2011 r. skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2011 r. z naruszeniem § 83 ust. 3 rozporządzenia,
• przekazaniu w dniu 31 sierpnia 2011 r. skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2011 r. z naruszeniem § 90 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

 W przedmiotowej sprawie wystąpiły dwa zasadnicze problemy mające znaczenie dla wykonywania przez emitentów ciążących na nich obowiązków informacyjnych.

 Pierwszy dotyczy nie zachowywania przez spółkę terminów w jakich powinny być publikowane raporty okresowe. KNF zwraca uwagę, iż emitenci zobowiązani są do przekazywania raportów okresowych w terminach określonych w rozporządzeniu. Jednocześnie Komisja zaznacza, że są to terminy maksymalne. W interesie inwestorów jest aby raporty okresowe, z uwagi na to że odnoszą się do danych historycznych, publikowane były możliwie szybko. Spółka pięciokrotnie publikowała raporty okresowe po terminie, w tym w jednym przypadku 535 dni po jego upływie.

 Drugi z problemów dotyczył publikacji przez spółkę raportów okresowych, które nie zawierały elementów wymaganych przez rozporządzenie. KNF szczególną uwagę zwraca na problem publikacji przez spółkę w raportach rocznych oraz półrocznych sprawozdań finansowych, które na dzień przekazania raportów nie były odpowiednio zbadane przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych (dalej „biegły rewident”) bądź wobec których biegły rewident nie zakończył przeglądu. Rozporządzenie w przypadku raportów rocznych oraz półrocznych wymaga, aby sprawozdania finansowe w nich publikowane były poddane uprzedniej kontroli przeprowadzonej przez biegłego rewidenta. Powyższe ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu na rynkach regulowanych, gdyż ma stanowić mechanizm kontroli emitentów, realizowany przez biegłych rewidentów, w zakresie prawidłowego sporządzania sprawozdań finansowych. Mechanizm ten ma chronić inwestorów przed szkodami jakie mogą wynikać z dokonywania decyzji inwestycyjnych na podstawie nieprawidłowo sporządzonych sprawozdań finansowych.

 Zgodnie z art. 65 ust. 1 ustawy o rachunkowości celem badania sprawozdania jest wyrażenie pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest zgodne z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) rachunkowości oraz czy rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy jednostki, której sprawozdanie finansowe jest badane. Biegły rewident w oparciu o wyniki przeprowadzonego badania, ocenia prawidłowość, rzetelność i kompletność danych zawartych w przedstawionym sprawozdaniu finansowym. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zależności od jego wagi biegły rewident może wydać opinię bez zastrzeżeń, z zastrzeżeniami, opinię negatywną bądź odmówić wydania opinii.
 
 Natomiast zgodnie z Krajowym Standardem Rewizji Finansowej nr 3, opublikowanym przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na mocy uchwały nr 1608/38/2010 z 16 lutego 2010 roku, przegląd dotyczy sprawozdań finansowych oraz skróconych sprawozdań finansowych, które obejmują okres krótszy niż rok obrotowy oraz sporządzone są na inny moment niż dzień bilansowy, a celem przeglądu (KSRF nr 3 ust. 7, 8) jest wyrażenie stanowiska o tym, że nie zidentyfikowano niczego, co nie pozwoliłoby stwierdzić, że sprawozdanie jest zgodne z zasadami rachunkowości oraz rzetelnie i jasno przedstawia, we wszystkich istotnych aspektach, sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy jednostki. Biegły rewident musi uzyskać umiarkowaną pewność, że sprawozdanie nie zawiera istotnych nieprawidłowości. Przegląd pomimo, iż zakres przeprowadzanych w związku z nim czynności jest węższy, gdyż jego celem nie jest stwierdzenie poprawności sprawozdania finansowego, stosownie do art. 65 ustawy o rachunkowości, a jedynie uzyskanie umiarkowanej pewności, że nie zawiera ono istotnych nieprawidłowości to spełnia w istocie tę samą funkcję, co badanie. A mianowicie ma potwierdzić bądź też wskazać nieprawidłowości stwierdzone w przekazywanych sprawozdań finansowych.
Spółka publikowała w raportach okresowych sprawozdania finansowe nie poddane uprzedniej kontroli biegłego rewidenta czym naruszyła przepisy rozporządzenia oraz uniemożliwiała zapoznanie się przez inwestorów z opiniami i raportami biegłego rewidenta odnoszącymi się do poszczególnych sprawozdań finansowych.

Ustalając wysokość kary KNF wzięła pod uwagę sytuację prawną i finansową emitenta.

11. KNF jednogłośnie nałożyła na Rainbow Tours SA karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych za nienależyte wykonanie obowiązków informacyjnych emitentów polegające na:

• sporządzeniu skróconego skonsolidowanego raportu okresowego za IV kwartały 2010 r., zawierającego m. in. skrócone kwartalne skonsolidowane sprawozdanie prezentujące niekompletne i nieprawdziwe stanowisko zarządu Rainbow Tours SA odnośnie do możliwości zrealizowania opublikowanej w dniu 29 marca 2010 r. prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych,
• sporządzeniu skonsolidowanego raportu rocznego za 2010 r., zawierającego m. in. sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Rainbow Tours SA prezentujące niekompletne i nieprawdziwe objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a opublikowaną w dniu 29 marca 2010 r. prognozą wyników finansowych grupy kapitałowej.

 Spółka Rainbow Tours SA w raporcie okresowym za IV kwartały 2010 r. oraz w raporcie rocznym za 2010 r. wskazała, że opublikowana w dniu 29 marca 2010 r. prognoza wyników finansowych grupy kapitałowej nie została zrealizowana głównie ze względu na wyniki spółki zależnej ABC Świat Podróży sp. z o.o., gdyż prognoza przewidywała osiągnięcie przez tę spółkę w 2010 r. zysku na poziomie 1 mln zł netto, a osiągnęła ona 1,1 mln zł straty.

 KNF wskazuje jednak, że prognoza wyników finansowych grupy kapitałowej spółki na 2010 r. sporządzona dla potrzeb raportu bieżącego nr 10/2010 (którym Rainbow Tours SA przekazała do wiadomości publicznej prognozę wyników finansowych grupy kapitałowej), zakładała osiągnięcie przez ABC Świat Podróży sp. z o.o. straty netto na poziomie 247 606 zł, nie zaś zysku na poziomie 1 mln zł. Ponadto oprócz „przeszacowania” planowanych wyników spółki ABC Świat Podróży sp. z o.o., przyczyną niezrealizowania założeń prognozy wyników finansowych grupy kapitałowej było także uzyskanie przez Rainbow Tours SA niższego poziomu zysku netto. Brak tych informacji w raporcie okresowym za IV kwartały 2010 r.
oraz w raporcie rocznym za 2010 r. (które są dla uczestników rynku kapitałowego podstawowym źródłem wiarygodnych danych na temat kondycji finansowej grupy kapitałowej Rainbow Tours SA) spowodował, że były one sporządzone w sposób nienależyty, zawierały bowiem niekompletne i nieprawdziwe informacje, co mogło utrudniać inwestorom podjęcie racjonalnej decyzji inwestycyjnej.

 Należy wskazać, że Rainbow Tours SA aktywnie współpracowała z KNF w celu zgromadzenia materiału dowodowego w sprawie, rzetelnie odpowiadała na pytania kierowane do niej w toku postępowania, przedstawiając wymagane dokumenty.

12. Komisja jednogłośnie udzieliła zgody na zmianę banku depozytariusza z Deutsche Bank Polska SA na Deutsche Bank PBC SA z dniem połączenia obu banków 26 funduszom inwestycyjnym:

• Amplico SFIO Parasol Światowy,
• Amplico FIO Parasol Krajowy,
• Aviva Investors FIO,
• Investor Płynna Lokata FIO,
• Investor Top 25 Małych Spółek FIO,
• Investor Parasol SFIO,
• Investor Akcji FIO,
• Investor Obligacji FIO,
• Investor Zrównoważony FIO,
• Investor Top 50 Małych i Średnich Spółek FIO,
• Investor Akcji Dużych Spółek FIO,
• Investor Zabezpieczenia Emerytalnego FIO,
• DB Funds FIO,
• Quercus Parasolowy SFIO,
• Superfund Trend Podstawowy SFIO,
• Superfund SFIO,
• Superfund Trend Bis Powiązany SFIO,
• Superfund Trend Plus Powiązany SFIO,
• BNP Paribas FIO,
• PZU SFIO,
• PZU FIO Ochrony Majątku,
• PZU FIO Parasolowy,
• UniFundusze FIO,
• ENERGA Trading SFIO,
• UniFundusze SFIO,
• UniSystem FIZ.  

13. KNF jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

• Pracowniczego Funduszu Emerytalnego „Słoneczna Jesień”.

14. Komisja zapoznała się z informacjami na temat:

• sytuacji banków w III kwartale 2013 r.,
• sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w III kwartale 2013 r., ze szczególnym uwzględnieniem banków o aktywach powyżej 500 mln złotych,
• sytuacji spółdzielczych kas oszczędnościowo – kredytowych w III kwartale 2013 r.,
• sytuacji krajowych instytucji płatniczych i biur usług płatniczych w III kwartale 2013 r.,
• projektu Wypłacalność II, w tym prac w zakresie procesów przedaplikacyjnych dotyczących modeli wewnętrznych zakładów ubezpieczeń,
• wyników badania i oceny nadzorczej (BION) zakładów ubezpieczeń/ reasekuracji za 2012 r.

15. Kolejne posiedzenia KNF są zaplanowane na:

• 20 grudnia 2013 r.
• 7 stycznia 2014 r.

_______________________________
1Pan L.Gajek nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu sprawy opisanej w pkt 10 komunikatu.
2Pan J.Męcina nie brał udziału w omawianiu spraw opisanych w pkt 14 komunikatu.
3
Pan J.Pruski nie brał udziału w omawianiu i głosowaniu spraw opisanych w pkt 2, 4, 5b, 8, 12, 13 komunikatu.

Do pobrania

Komunikat z 201. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 10 grudnia 2013 r.

plik .pdf, 257,7kB
Pobierz