Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Elkop Energy do 1 lutego

data aktualizacji

 18 stycznia 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki:

 Elkop Energy SA  – od dnia 18 stycznia do dnia 1 lutego 2013 r. włącznie.

W ocenie UKNF, w świetle podjętej przez Zarząd Giełdy uchwały nr 1245/2012, zmienionej uchwałą nr 1347/2012 oraz uchwałą nr 25/2013, która może skutkować wykluczeniem akcji spółki z obrotu począwszy od dnia 4 lutego 2013 r., wznowienie obrotu akcjami spółki od dnia 18 stycznia 2013 r. mogłoby stanowić zagrożenie naruszenia interesów inwestorów, którzy podejmowaliby decyzje inwestycyjne w warunkach niepewności co do końcowej decyzji organizatora rynku NewConnect w sprawie dalszego pozostawania spółki w obrocie.

Podejmując decyzję o zawieszeniu obrotu wzięto pod uwagę przedstawioną w dniu 14 stycznia 2013 r. wycenę wartości spółki Elkop Energy SA na dzień 30 listopada 2012 r. ustaloną metodą majątkową – skorygowanych aktywów netto,  która  wyniosła 1.837.054 zł, oraz metodą dochodową – zdyskontowanych przepływów pieniężnych, która wyniosła 35.041.310 zł, jak również wynoszącą 510.250.000 zł kapitalizację giełdową spółki. W ocenie UKNF różnice w przedstawionych wycenach wartości spółki w porównaniu z jej kapitalizacją giełdową istotnie wpływają na decyzję organizatora obrotu w sprawie wykluczenia akcji spółki z obrotu.

Ponadto, podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki w dniu
11 stycznia 2013 r. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji publicznej akcji serii C z zachowaniem prawa poboru prowadzi do konieczności przeprowadzenia technicznej operacji tzw. „odcięcia prawa poboru” od akcji. W wyniku tej technicznej operacji prawo poboru staje się samodzielnym papierem wartościowym i jest zapisywane na rachunkach dotychczasowych akcjonariuszy. Skumulowana wartość prawa poboru wynosi w tym przypadku 435.964.286 zł. Powyższe będzie miało również wpływ na kurs odniesienia dla akcji spółki, który zostałby pomniejszony o tzw. teoretyczną wartość prawa poboru. Do czasu zakończenia procesu podwyższenia kapitału zakładowego kapitalizacja spółki w wyniku tej technicznej operacji nie będzie uwzględniała akcji serii C i według kursu odniesienia na sesję w dniu 18 stycznia 2013 r. wynosiłaby 74.285.714 zł.