Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami Alterco SA do 28 września 2013 r.

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki:

• Alterco SA – od dnia 3 września 2013 r. do dnia 28 września 2013 r. włącznie

z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu półrocznego za 2013 rok w terminie określonym przepisami prawa.

Zgodnie z § 101 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 103  1  Rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia półrocza obrotowego, którego dotyczy.


Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.

__________
1 Spółka notowana na rynku regulowanym jest obowiązana określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.