Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN

data aktualizacji

24 maja 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

• Polski Koncern Naftowy ORLEN SA z siedzibą w Płocku w związku z publiczną ofertą obligacji zwykłych na okaziciela w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji zwykłych na okaziciela w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji (oferującymi są UniCredit CAIB Poland SA oraz PKO Bank Polski SA Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Polskiego).