Komunikat w sprawie zatwierdzenia prospektu emisyjnego Jastrzębskiej Spółki Węglowej

data aktualizacji

2 lipca 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez:

  • Jastrzębską Spółkę Węglową SA z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju, w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii A, C, D (oferującym jest Dom Maklerski PKO BP SA).