Komunikat w sprawie zaistnienia okoliczności wskazujących na dokonanie manipulacji w obrocie akcjami spółki BORYSZEW SA

data aktualizacji

    W dniu 7 maja 2013 r. Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) podjęła uchwałę o przekazaniu do publicznej wiadomości informacji o zaistnieniu okoliczności wskazujących na dokonanie w obrocie akcjami BORYSZEW SA na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) manipulacji, o której mowa w art. 39 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi („ustawa”), polegającej na składaniu zleceń i zawieraniu transakcji wprowadzających lub mogących wprowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu, podaży lub ceny instrumentu finansowego (art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy).

    W okresie od 2 stycznia 2013 r. do 18 kwietnia 2013 r. średni sesyjny wolumen obrotu, notowanymi na GPW akcjami spółki BORYSZEW SA wyniósł 16 550 250 akcji. Podczas kolejnych 8 sesji giełdowych (19 - 30 kwietnia 2013 r.) ten średni sesyjny wolumen obrotu, wzrósł o ponad 567 % i wyniósł 110 512 104 akcje. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) ustalił, iż zwiększony wolumen obrotu związany był z zawarciem w tym okresie
29 transakcji typu „cross” o łącznym wolumenie 685 324 830 akcji i wartości 306 543 173 PLN.

    Zlecenia typu „cross” przeznaczone są do zawierania transakcji giełdowych między klientami jednego członka giełdy lub między członkiem giełdy a jego klientem. Stanowią one swego rodzaju formę pośrednią między zleceniami, na podstawie których realizowany jest obrót sesyjny, a zleceniami na podstawie których zawierane są transakcje pakietowe. Warunkiem zawarcia transakcji opartej na zleceniach typu „cross” jest to, że limit ceny w zleceniach musi mieścić się w aktualnym spreadzie rynkowym dla danego instrumentu finansowego. Zlecenia typu „cross” nie biorą udziału w określaniu kursu otwarcia, kursu zamknięcia lub kursu określanego w trakcie równoważenia, ani też nie podlegają realizacji ze zleceniami oczekującymi na realizację w arkuszu zleceń.
     Przeprowadzone przez UKNF działania wyjaśniające pozwoliły na ustalenie następujących okoliczności dotyczących zawarcia 29 transakcji typu „cross”, których przedmiotem były akcje BORYSZEW SA:
1) spośród 29 transakcji typu „cross” 24 zawarte zostały pomiędzy dwoma powiązanymi ze sobą inwestorami,
2) wszystkie 24 transakcje zawierane były na 6 z 8 sesji giełdowych, które miały miejsce w okresie od 19 do 30 kwietnia 2013 r.,
3) wszystkie 24 transakcje zawierane były w ten sposób, że na zakończenie każdej z
6 sesji giełdowych stan posiadania akcji Boryszew SA żadnego z tych inwestorów w wyniku tych transakcji nie ulegał zmianie,
4) w trakcie każdej z tych sesji giełdowych w/w transakcje były zawierane po tej samej cenie, co powodowało, że żaden z inwestorów nie osiągnął w ich wyniku zysku,
5) łączny wolumen tych 24 transakcji wyniósł 650 000 000 sztuk, co stanowi 73,5 % całego łącznego wolumenu obrotu na akcjach Boryszew SA w tym okresie oraz 28,80 % ogólnej liczby akcji,
6) łączna wartość tych 24 transakcji wyniosła 290 640 000 PLN.

Specyfikę 24 transakcji zawartych przez każdego z 2 inwestorów przedstawia poniższa tabela:

Data sesji Łączny wolumen w transakcjach kupna  Łączny wolumen w transakcjach sprzedaży Łączna wartość transakcji kupna (PLN) Łączna wartość transakcji sprzedaży (PLN)

 

Data sesjiŁączny wolumen
w transakcjach
kupna
Łączny wolumen
w transakcjach
sprzedaży 
Łączna wartość
transakcji kupna
(PLN)
Łączna wartość
transakcji sprzedaży
(PLN)
2013-04-19      20 000 00020 000 0009 400 0009 400 000
2013-04-2460 000 00060 000 00025 200 00025 200 000
2013-04-2567 000 00067 000 00029 480 00029 480 000
2013-04-2664 000 00064 000 00028 800 00028 800 000
2013-04-2960 000 00060 000 00027 600 00027 600 000
2013-04-3054 000 00054 000 00024 840 00024 840 000
Suma325 000 000325 000 000145 320 000145 320 000

W opinii UKNF, okoliczności zawarcia powyższych 24 transakcji typu „cross” wypełniają znamiona manipulacji określonej w art. 39 ust. 2 pkt 1 ustawy o obrocie, polegającej na składaniu zleceń i zawieraniu transakcji wprowadzających w błąd lub mogących wprowadzić w błąd co do rzeczywistego popytu i podaży, bowiem w ich wyniku nie doszło do faktycznej zmiany stanu posiadania osób zawierających transakcje.

W UKNF trwają prace nad zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w tej sprawie, które zostanie w najbliższym czasie przekazane do Prokuratury Okręgowej w Warszawie.