Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie wyroku NSA dotyczącego odmowy rozszerzenia zakresu działalności TUW SKOK

Data aktualizacji:

11 grudnia 2013 r.

W dniu 10 grudnia 2013 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) wyrokiem w sprawie o sygnaturze II GSK 1249/12 oddalił skargę kasacyjną Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych (TUW SKOK) od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie (WSA) z dnia 24 lutego 2012 r. (VI SA/Wa 2277/11). Tym wyrokiem WSA oddalił skargę TUW SKOK na decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) z dnia 31 lipca 2009 r. w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na zmianę rzeczowego zakresu działalności.

Ww. decyzją KNF odmówiła wydania zezwolenia na zmianę (rozszerzenie) rzeczowego zakresu działalności TUW SKOK powołując się na niespełnianie przez udziałowców TUW SKOK wymogu rękojmi prowadzenia spraw zakładu ubezpieczeń w sposób należycie zabezpieczający interesy ubezpieczających, ubezpieczonych i uprawnionych z umów ubezpieczenia. KNF uznała, że o braku rękojmi stanowią między innymi fakty dotyczące pełnienia funkcji prezesa zarządu TUW SKOK przez osobę nie legitymującą się zgodą organu nadzoru na powołanie, jak również nieprawidłowości związane z ustalaniem wysokości składek z tytułu niektórych ubezpieczeń. Prawomocny wyrok NSA z dnia 10 grudnia 2013 r., od którego nie przysługuje środek odwoławczy, w sposób ostateczny potwierdza prawidłowość decyzji KNF.

Do pobrania

Komunikat w sprawie wyroku NSA dotyczącego odmowy rozszerzenia zakresu działalności TUW SKOK

plik .pdf, 141kB
Pobierz