Komunikat w sprawie ustanowienia zarządcy komisarycznego w SKOK im. Św. Jana z Kęt

data aktualizacji

W dniu 29 lipca 2013 r. doręczono podjętą jednogłośnie1  na dodatkowym posiedzeniu w dniu 26 lipca 2013 r. decyzję Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o ustanowieniu zarządcy komisarycznego w:

• Spółdzielczej Kasie Oszczędnościowo – Kredytowej im. Św. Jana z Kęt w Rumi.

Decyzja KNF wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2013 r.

Na zarządcę komisarycznego w SKOK im. Św. Jana z Kęt została powołana Pani Teresa Stankiewicz – Haupa, która posiada odpowiednie doświadczenie zawodowe, w tym w zakresie prowadzenia procesów restrukturyzacji banków o trudnej sytuacji ekonomiczno – finansowej.

Celem zarządcy komisarycznego są działania na rzecz wzmocnienia SKOK poprzez zwiększenie jego siły kapitałowej, wzrost efektywności działania i poprawę standardów zarządzania ryzykiem w oparciu o szczegółową weryfikację ich sytuacji finansowej przeprowadzoną pod bezpośrednim nadzorem zarządcy komisarycznego. Jest to istotne, bo jak do tej pory SKOK im. Św. Jana z Kęt nie podjął efektywnych działań zmierzających do dokapitalizowania i przeprowadzenia procesów sanacji.

Ustanowienie zarządcy komisarycznego, na podstawie art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 267) w związku z art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149 z późn. zm.) oraz art. 74k ust. 1 w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo–kredytowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 855 z późn. zm.), nie wpływa na organizację i sposób działania kasy, z wyjątkiem zmian przewidzianych ustawą o skok. Decyzja KNF nie wpływa na sposób obsługi członków SKOK, kasa nadal będzie świadczyła usługi w pełnym dotychczasowym zakresie. Z dniem ustanowienia zarządcy komisarycznego, dotychczasowi członkowie zarządu SKOK zostają odwołani z mocy prawa, a udzielone wcześniej prokury i pełnomocnictwa wygasają. Kompetencje innych organów kasy ulegają zawieszeniu. Na zarządcę komisarycznego przechodzi prawo podejmowania decyzji we wszystkich sprawach dotyczących kasy, z wyjątkiem wprowadzania zmian w statucie.

W mocy pozostają stosunki umowne łączące SKOK z jego członkami będącymi jednocześnie współwłaścicielami kas. Nadal obowiązują również umowy z pracownikami i kontrahentami SKOK.

Zarządca komisaryczny został zobowiązany do opracowania i uzgodnienia z KNF programu postępowania naprawczego, którego realizacja służyć będzie możliwie najbardziej efektywnemu zabezpieczeniu interesów członków SKOK. Zarządca komisaryczny będzie kierować realizacją programu oraz informować KNF, Kasę Krajową i radę nadzorczą kasy o efektach prowadzonych działań naprawczych. Zarządcę komisarycznego ustanowiono na czas realizacji w kasie programu postępowania naprawczego.

Państwowy nadzór KNF nad systemem SKOK sprawowany jest na postawie ustawy o SKOK, która weszła w życie w dniu 27 października 2012 r. oraz jej nowelizacji, która obowiązuje od 12 czerwca 2013 r. Działania KNF od momentu objęcia kas nadzorem zmierzają do uporządkowania sytuacji zastanej w systemie SKOK.

________________________________
1 W posiedzeniu KNF uczestniczyli: A.Jakubiak – Przewodniczący KNF, W.Kwaśniak – Zastępca Przewodniczącego KNF, L.Gajek – Zastępca Przewodniczącego KNF, L.Kotecki – Przedstawiciel Ministra Finansów oraz J.Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej.