Komunikat w sprawie stwierdzenia równoważności memorandum informacyjnego Makrum z prospektem emisyjnym

data aktualizacji

28 lutego 2013 r.

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) stwierdzono równoważność pod względem formy i treści z informacjami wymaganymi w prospekcie emisyjnym, informacji zawartych w memorandum informacyjnym sporządzonym przez:

• Makrum SA z siedzibą w Bydgoszczy w formie jednolitego dokumentu w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji zwykłych na okaziciela serii I i J (oferującym jest Dom Maklerski BOŚ SA z siedzibą w Warszawie)