Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie rozwoju rynku publicznego długoterminowych bankowych instrumentów dłużnych

Data aktualizacji:

Zakończył pracę powołany przez Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w kwietniu 2012 r. zespół roboczy ds. rozwoju rynku publicznego długoterminowych bankowych instrumentów dłużnych.
 
Celem działania zespołu było wypracowanie rozwiązań prawnych, podatkowych
i regulacyjnych, przyczyniających się do rozwoju publicznego rynku długoterminowych bankowych instrumentów dłużnych oraz sprzyjających zmianie niekorzystnej struktury bilansu banków, w których przeważają długoterminowe kredyty hipoteczne, finansowane w większości poprzez krótkoterminowe depozyty lub linie kredytowe z międzynarodowego rynku bankowego. Stan ten rodzi ryzyko w zakresie płynności systemu bankowego i wymaga zmiany, w szczególności w świetle wymagań określonych w „Międzynarodowych zasadach pomiaru i monitorowania płynności” Komitetu Bazylejskiego (tzw. Bazylei III).

W pracach zespołu oprócz pracowników UKNF uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Narodowego Banku Polskiego, Związku Banków Polskich, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA, Izby Gospodarczej Towarzystw Emerytalnych, Polskiej Izby Ubezpieczeń oraz Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami.

Zespół opracował propozycje działań nakierowanych na rozwój rynku długoterminowych bankowych instrumentów dłużnych, z uwzględnieniem następujących zagadnień:

1) Emisja długoterminowych obligacji własnych przez banki, zarówno w walucie krajowej, jak i w walutach obcych.
2) Sekurytyzacja wierzytelności bankowych, w tym wierzytelności hipotecznych, z wykorzystaniem formy subpartycypacji.
3) Rozwój rynku listów zastawnych oraz wykorzystanie banków hipotecznych do pozyskania długoterminowego finansowania na podstawie jednorodnych portfeli kredytów hipotecznych.

Wyniki prac zespołu zostały przekazane Ministrowi Finansów, Ministrowi Sprawiedliwości, Prezesowi Narodowego Banku Polskiego oraz Przewodniczącemu Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.

Jak najszybsze wprowadzenie w życie rekomendowanych przez zespół rozwiązań jest ważne dla przyszłej stabilności systemu finansowego w Polsce oraz dalszego stabilnego rozwoju systemu bankowego.

Prezentacje i raporty podsumowujące wyniki prac zespołu:

Grupa ds. emisji długoterminowych obligacji własnych przez banki

Prezentacja
Raport
- Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3

Grupa ds. sekurytyzacji wierzytelności bankowych
 
Prezentacja
Raport
Załącznik nr 1
- Załącznik nr 2
- Załącznik nr 3
- Załącznik nr 4
- Załącznik nr 5  

Grupa ds. rozwoju rynku listów zastawnych

Prezentacja
Raport

Stanowisko ZBP

Stanowisko NBP

Do pobrania

Komunikat w sprawie rozwoju rynku publicznego długoterminowych bankowych instrumentów dłużnych

plik .pdf, 154,7kB
Pobierz