Komunikat w sprawie powołania na stanowisko Przewodniczącego Panelu Przeglądowego EIOPA przedstawiciela UKNF

data aktualizacji

W dniu 25 września 2013 r. na stanowisko Przewodniczącego Panelu Przeglądowego Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) powołano Pana Damiana Jaworskiego, Dyrektora Departamentu Analiz i Współpracy z Zagranicą Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.

Panel Przeglądowy (Review Panel) jest stałą grupą Europejskiego Urzędu Nadzoru i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) składającą się z przedstawicieli krajowych organów nadzorczych. Dokonuje wzajemnej oceny w zakresie adekwatności zasobów i sposobu zarządzania właściwych organów nadzoru, a także przeprowadza przegląd w zakresie zdolności reagowania organów na rozwój rynków, osiągniętego poziomu konwergencji unijnego prawa i praktyk nadzorczych oraz skuteczności egzekwowania przepisów przyjętych w celu wykonywania prawa unijnego. Panel Przeglądowy powstał w sierpniu 2008 roku w ramach funkcjonującego wówczas CEIOPS. Obecnie funkcjonuje  na mocy decyzji podjętej przez Radę Organów Nadzoru EIOPA.

Pan Damian Jaworski ukończył wydział prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego pracuje od sierpnia 2009 r. W styczniu 2011 r. został powołany na stanowisko Członka Zarządu Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA). Jego kadencja zakończyła się 30 czerwca 2013 r. Wcześniej przez ponad pięć lat pracował w Brukseli, w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, gdzie na stanowisku pierwszego radcy odpowiadał za obszar usług finansowych. W tym okresie w imieniu Polski negocjował nowe regulacje dotyczące rynków i instytucji finansowych, w tym CRD, CRD II, PSD oraz Solvency II. Karierę zawodową rozpoczął w Ministerstwie Finansów, gdzie kierując Wydziałem Rozwoju Rynków Finansowych odpowiadał za część sektorowych regulacji prawnych, jak i za współpracę międzynarodową.
Był członkiem zespołu negocjującego warunki akcesji Polski do Unii Europejskiej w obszarze usług finansowych.