Komunikat w sprawie powodów oddalenia prywatnego aktu oskarżenia niektórych klientów WGI DM przeciwko pracownikom KPWiG

data aktualizacji

17 września 2013 r.

W dniu 17 września 2013 r. Sąd Rejonowy Warszawa – Śródmieście przedstawił ustne powody wydanego w dniu 11 września 2013 r. postanowienia (sygn. akt V K 619/10), na podstawie którego Sąd umorzył postępowanie karne prowadzone w związku z subsydiarnym aktem oskarżenia niektórych klientów Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej Dom Maklerski SA (WGI DM) przeciwko pracownikom byłej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG).

W ustnym uzasadnieniu Sąd nie podzielił opinii skarżących, w ocenie których mogło dojść do przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez członków Komisji i pracowników urzędu byłej KPWiG. Zdaniem Sądu do przypisania funkcjonariuszowi publicznemu nadużycia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków konieczne jest ustalenie działań wykraczających poza obowiązki funkcjonariusza publicznego lub wskazanie celowych działań takiej osoby zmierzających do popełnienia przestępstwa. W ocenie Sądu nie można przypisać takich działań osobom objętych subsydiarnym aktem oskarżenia.

Sąd stwierdził, że wniosek o udzielenie licencji na prowadzenie działalności maklerskiej złożony przez WGI DM spełniał wymogi formalne. W ocenie Sądu licencja została wydana przez KPWiG w odpowiednim trybie i nie było żadnej podstawy do wydania decyzji odmownej. Sąd stwierdził także, że poza zakresem właściwości KPWiG pozostawała działalność WGI przed udzieleniem licencji. W związku z powyższym, Sąd umorzył postępowanie karne.