Komunikat w sprawie obowiązków biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe banków

data aktualizacji

W związku z publicznie wyrażoną opinią Pana Antoniego F. Reczka z PwC Polska na temat rzekomej absurdalności stanowiska Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF) w sprawie rotacji biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe banków oraz nieinformowania przez biegłych rewidentów o oferowaniu przez banki tzw. depozytów antybelkowych, UKNF przypomina, że:

1) Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, każdy biegły rewident jest obowiązany w szczególności przestrzegać standardów rewizji finansowej, zasad niezależności oraz etyki zawodowej.

2) Według art. 136 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, biegły rewident przeprowadzający badanie sprawozdań finansowych banku jest obowiązany niezwłocznie powiadomić KNF o ujawnionych faktach wskazujących m.in. na naruszenie przepisów regulujących działalność banku oraz naruszenie zasad dobrej praktyki bankowej lub inne zagrożenie interesów klientów banku.

3) W skierowanym do prezesów zarządów banków piśmie z dnia 24 listopada 2011 r. Przewodniczący KNF poinformował, że oferowanie przez banki tzw. lokat antypodatkowych wskazuje na nieprawidłowości w zarządzaniu ryzykiem braku zgodności.

4) Bardziej szczegółowe spojrzenie na zagadnienia identyfikacji i pomiaru ryzyka braku zgodności oraz dobrych praktyk w działalności banków znaleźć można m.in. w dokumencie Komitetu Bazylejskiego: Basel Committee on Banking Supervision (2005), Compliance and the compliance function in banks, którego tłumaczenie na język polski zostało przekazane bankom w 2006 r. Dodatkowo, należy wskazać działania KNF w obszarze regulacyjnym. Według wydanych przez KNF w dniu 8 stycznia 2013 r. zaleceń Rekomendacji M dotyczącej zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, w szczególności tworzone nowe produkty nie mogą mieć na celu obchodzenia powszechnie obowiązujących przepisów (rekomendacja nr 14.5). KNF oczekuje, że zalecenia Rekomendacji M zostaną wprowadzone nie później niż do dnia 30 czerwca 2013 r.

5) Zgodnie z ust. 111 pkt b Krajowego Standardu Rewizji Finansowej nr 1, dla identyfikacji możliwych niezgodności z przepisami prawa biegły rewident powinien zapoznać się z korespondencją z organami nadzoru w zakresie dotyczącym przedmiotu badania (w szczególności z protokołami przeprowadzonych kontroli), działaniami i decyzjami podjętymi przez organy nadzoru w stosunku do jednostki oraz działaniami podjętymi przez jednostkę w ich następstwie.

Należy zatem oczekiwać, iż biegli rewidenci uwzględnią wspomniane standardy dobrych praktyk w działalności bankowej w toku przeprowadzanych badań sprawozdań finansowych banków działających w Polsce.