Przejęcie SKOK im. Św. Jana z Kęt przez Alior Bank

data aktualizacji

     Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w dniu 14 sierpnia 2014 r. jednogłośnie 1 podjęła decyzję o przejęciu Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej im. Św. Jana z Kęt przez Alior Bank SA.

     Przejęcie zapewni pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych w przejmowanej SKOK im. Św. Jana z Kęt.

     Zgodnie z art. 74c ust. 4 ustawy o skok, w przypadku braku zgody innej kasy na przejęcie kasy lub braku możliwości przejęcia kasy przez inną kasę, KNF uwzględniając potrzebę ochrony stabilności rynku finansowego i bezpieczeństwa środków zgromadzonych na rachunkach kasy może podjąć decyzję o przejęciu kasy albo o przejęciu wybranych praw majątkowych lub wybranych zobowiązań kasy przez bank krajowy, za jego zgodą albo decyzję o likwidacji kasy.

     W dniu 17 lipca 2014 r. KNF stwierdziła, że w sektorze SKOK nie ma kasy spełniającej ustawowe warunki  udziału w restrukturyzacji SKOK im. Św. Jana z Kęt w sposób mogący zapewnić bezpieczeństwo depozytów zgromadzonych w kasie 2. Jednocześnie, kierując się potrzebą zapewnienia otwartości i konkurencyjności procesu restrukturyzacji kasy KNF poinformowała, że w terminie 7 dni, tj. do dnia 24 lipca 2014 r. włącznie, oczekuje na zgłoszenia banków krajowych zainteresowanych udziałem w tym procesie.

     Alior Bank SA jest jedynym bankiem, który wyraził zgodę na przejęcie SKOK im. Św. Jana z Kęt. Sytuacja Alior Bank SA pozwala na przejęcie SKOK im. Św. Jana z Kęt w sposób zapewniający ochronę stabilności rynku finansowego i pełne bezpieczeństwo środków zgromadzonych na rachunkach kasy. Wartość aktywów przejmowanej SKOK im. Św. Jana z Kęt wynosi 0,22% wartości aktywów Alior Banku SA. Alior Bank SA spełnia też wszystkie kryteria, które KNF bierze pod uwagę przy ocenie zdolności do udziału w restrukturyzacji sektora SKOK, tj. zarówno formalne jak i uzupełniające:

✓ bank nie jest objęty programem postępowania naprawczego 3,
✓ poziom współczynnika wypłacalności powyżej 12%,
✓poziom współczynnika Tier 1 powyżej 9%,
✓ prognoza współczynnika wypłacalności na koniec 2014 r. w scenariuszu testów warunków skrajnych (referencyjnym) powyżej 12%,
✓ prognoza współczynnika Tier 1 na koniec 2014 r. w scenariuszu testów warunków skrajnych (referencyjnym) powyżej 9%,
✓ bank posiada prawidłowo powołany zarząd,
✓ w wyniku przejęcia kasy bank będzie bezwzględnie spełniać normy ostrożnościowe przewidziane przepisami prawa,
✓ wobec banku nie są prowadzone postępowania zmierzające do zastosowania środków nadzorczych (powołanie zarządu komisarycznego);
✓ ocena BION ogólna nie gorsza niż 2,5,
✓ ocena BION w zakresie poziomu kapitału nie gorsza niż  2,5,
✓ poziom współczynnika wypłacalności - po uwzględnieniu wszystkich możliwych form pomocy - powyżej 8%,
✓ poziom współczynnika Tier 1 - po uwzględnieniu wszystkich możliwych form pomocy - powyżej 6%, 
✓ skala działania banku przejmującego (suma bilansowa) istotnie wyższa od skali działania podmiotu przejmowanego.

- co czyni planowane przedsięwzięcie bezpiecznym i ekonomicznie uzasadnionym. 

    Proces przejęcia przebiegać będzie przy wsparciu finansowym udzielonym przez  Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) na podstawie art. 20g ustawy o BFG. Rozpatrując sprawę przejęcia SKOK im. Św. Jana z Kęt przez  bank, KNF – kierując się troską o bezpieczeństwo i stabilność sektora finansowego – wzięła pod uwagę również korzyści dla dotychczasowych członków SKOK im. Św. Jana z Kęt wynikające m.in. z dostępu do szerszej oferty produktowej Alior Banku SA.

     Z dniem 18 sierpnia 2014 r. zarząd majątkiem SKOK im. Św. Jana z Kęt obejmuje zarząd Alior Banku SA. Z dniem 1 września 2014 r. SKOK im. Św. Jana z Kęt zostanie przejęty przez Alior Bank SA (jako bank przejmujący). Do dnia przejęcia SKOK im. Św. Jana z Kęt przez Alior Bank SA, kasa prowadzi działalność i oferuje usługi swoim członkom w pełnym dotychczas stosowanym zakresie.

     KNF pozytywnie ocenia zaangażowanie Alior Banku SA w proces restrukturyzacji sektora SKOK. Stanowi ono dowód, że część środowiska bankowego stara się aktywnie ograniczać ryzyko systemowe, zdając sobie sprawę ze znaczenia sytuacji w sektorze SKOK dla bezpieczeństwa wszystkich klientów korzystających z usług finansowych jak i stabilności rynku finansowego w Polsce.

_______________________________
1 W głosowaniu wzięli udział: A.Jakubiak – Przewodniczący KNF, L.Gajek – Zastępca Przewodniczącego KNF, W.Koziński – Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, J.Męcina – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
2 Decyzja została utrzymana w mocy przez KNF w dniu 12 sierpnia 2014 r.
3 Art. 142 ust. 1 ustawy Prawo bankowe: „W razie powstania straty bilansowej bądź groźby jej nastąpienia, albo powstania niebezpieczeństwa niewypłacalności lub utraty płynności, zarząd banku niezwłocznie zawiadamia o tym Komisję Nadzoru Finansowego oraz przedstawia jej program postepowania naprawczego, zapewniając jego realizację."