Komunikaty - Komisja Nadzoru Finansowego

Poprzednie lata

Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami PBO Anioła SA, Cash Flow SA i Petrolinvest SA

Data aktualizacji:

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki:

• PBO Anioła SA – w upadłości układowej – od dnia 2 września 2014 r. do dnia 14 września 2014 r. włącznie; 

• Cash Flow SA – od dnia  2 września 2014 r. do dnia 30 września 2014 r. włącznie;

• Petrolinvest SA – od  dnia 2 września 2014 r. do dnia 8 września 2014 r. włącznie;

z powodu nieprzekazania przez spółkę do publicznej wiadomości raportów okresowych za pierwsze półrocze br. w terminie określonym przepisami prawa.

Zgodnie z § 101 ust. 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 1031 Rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia zakończenia półrocza obrotowego, którego dotyczy.

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.

_________________________________
1 Spółka notowana na rynku regulowanym jest obowiązana określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.

Do pobrania

Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami PBO Anioła SA, Cash Flow SA i Petrolinvest SA

plik .pdf, 204,8kB
Pobierz