Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami InventumTFI SA, Alterco SA, Euroimplant SA i Cash Flow SA

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki:
  • Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA – od dnia 17 listopada 2014 r. do dnia 17 grudnia 2014 r. włącznie;

  • Alterco SA – od dnia 17 listopada 2014 r. do dnia 28 listopada 2014 r. włącznie;

  • Euroimplant SA w upadłości likwidacyjnej – od  dnia 17 listopada 2014 r. do dnia 17 grudnia 2014 r. włącznie;

  • Cash Flow SA – od  dnia 17 listopada 2014 r. do dnia 17 grudnia 2014 r. włącznie;

z powodu nieprzekazania przez spółki do publicznej wiadomości raportów okresowych
za III kwartał br. w terminie określonym przepisami prawa.

Zgodnie z § 101 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych, zwanego dalej „Rozporządzeniem”, raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 103 1 Rozporządzenia, nie później jednak niż w terminie 45 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.

_________________________________
1 Spółka notowana na rynku regulowanym jest obowiązana określić i przekazać do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych.